Nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

Informujemy, że otwarty został nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z art. 323 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) Minister powołuje  Komisję Ewaluacji Nauki (KEN).

Do zadań KEN należy:

 1. przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej;
 2. przygotowanie projektów wykazów:
 • monografii naukowych,
 • czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 1. przedstawianie Ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 2. sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy;
 3. ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej;
 4. sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia
  w szkołach doktorskich;
 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

W skład KEN chodzą:

 • po 3 przedstawicieli poszczególnych dziedzin;
 • 7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:

 • uczelnie, w których w dniu 30 września 2018 r., co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową posiadała kategorię A+, A albo B;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które na dzień 30 września 2018 r. posiadały kategorię naukową A+, A albo B.

Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzą działalność naukową. Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych została określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

Kogo szukamy?

Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe.

Członkiem KEN może być osoba, która:

 1. ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
 2. nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
 3. posiada co najmniej stopień doktora;
 4. aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie;
 5. nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana karą dyscyplinarną;
 10. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem KEN nie może być:

 1. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 2. członek Rady Doskonałości Naukowej;
 3. członek Komitetu Polityki Naukowej,
 4. rektor;
 5. osoba pełniąca funkcję kierowniczą w uczelni;
 6. Prezes i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk;
 7. przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 8. dyrektor instytutu Polskiej Akademii Nauk;
 9. dyrektor instytutu badawczego;
 10. dyrektor instytutu międzynarodowego.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na dołączonym do komunikatu formularzu (w wersji edytowalnej) w terminie do 25 stycznia 2019 r. na adres: KEN-kandydaci@nauka.gov.pl.

Zgłoszenie  powinno zawierać:

 1. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji elektronicznej, aktualny numer telefonu kontaktowego, miejsce zatrudnienia, ewentualnie: zajmowane stanowisko
  i pełnione funkcje;
 2. wskazanie reprezentowanej przez kandydata dyscypliny naukowej (dyscyplin), według załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września
  2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
  (Dz. U. poz. 1818) - zgodnie z oświadczeniem złożonym w terminie do dnia 30 listopada
  2018 r.;
 3. maksymalnie pięć najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata potwierdzających jego autorytet naukowy w danym środowisku naukowym.

Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia, których wzory zamieszczono poniżej.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

xlsx Zgłoszenie kandydata

0.02MB

docx Zał. 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

0.02MB

pdf Zał. 2 - klauzula informacyjna

0.22MB

docx Zał. 3 - oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym

0.02MB

docx Zał. 4 - oświadczenie o posiadaniu pełni praw

0.02MB

docx Zał. 5 - oświadczenie o braku współpracy

0.02MB

Navigation Menu

Metrics