W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

27.12.2018

Informujemy, że otwarty został nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Na zgłoszenia czekamy do 25 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z art. 323 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) Minister powołuje  Komisję Ewaluacji Nauki (KEN).

Do zadań KEN należy:

 1. przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej;
 2. przygotowanie projektów wykazów:
 • monografii naukowych,
 • czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 1. przedstawianie Ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 2. sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z własnej inicjatywy;
 3. ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej;
 4. sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia
  w szkołach doktorskich;
 5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

W skład KEN chodzą:

 • po 3 przedstawicieli poszczególnych dziedzin;
 • 7 osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 r. mogą zgłaszać:

 • uczelnie, w których w dniu 30 września 2018 r., co najmniej jedna podstawowa jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową posiadała kategorię A+, A albo B;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe, które na dzień 30 września 2018 r. posiadały kategorię naukową A+, A albo B.

Uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy oraz instytut międzynarodowy mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie, w ramach której prowadzą działalność naukową. Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych została określona w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

Kogo szukamy?

Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe.

Członkiem KEN może być osoba, która:

 1. ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
 2. nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
 3. posiada co najmniej stopień doktora;
 4. aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie;
 5. nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana karą dyscyplinarną;
 10. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem KEN nie może być:

 1. członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 2. członek Rady Doskonałości Naukowej;
 3. członek Komitetu Polityki Naukowej,
 4. rektor;
 5. osoba pełniąca funkcję kierowniczą w uczelni;
 6. Prezes i wiceprezes Polskiej Akademii Nauk;
 7. przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 8. dyrektor instytutu Polskiej Akademii Nauk;
 9. dyrektor instytutu badawczego;
 10. dyrektor instytutu międzynarodowego.

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na dołączonym do komunikatu formularzu (w wersji edytowalnej) w terminie do 25 stycznia 2019 r. na adres: KEN-kandydaci@nauka.gov.pl.

Zgłoszenie  powinno zawierać:

 1. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, adres do korespondencji elektronicznej, aktualny numer telefonu kontaktowego, miejsce zatrudnienia, ewentualnie: zajmowane stanowisko
  i pełnione funkcje;
 2. wskazanie reprezentowanej przez kandydata dyscypliny naukowej (dyscyplin), według załącznika do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września
  2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
  (Dz. U. poz. 1818) - zgodnie z oświadczeniem złożonym w terminie do dnia 30 listopada
  2018 r.;
 3. maksymalnie pięć najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata potwierdzających jego autorytet naukowy w danym środowisku naukowym.

Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia, których wzory zamieszczono poniżej.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Materiały

Zgłoszenie kandydata
KEN​_zgłoszenie​_kandydata.xlsx 0.02MB
Zał. 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
KEN​_załacznik​_1​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych​_osobowych.docx 0.02MB
Zał. 2 - klauzula informacyjna
20181031​_klauzula​_informacyjna​_dla​_osób​_które​_​_zostały​_wskazane​_przez​_PODMIOTY​_(3).pdf 0.22MB
Zał. 3 - oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym
KEN​_załacznik​_3​_oświadczenie​_o​_zgodnosci​_ze​_stanem​_faktycznym.docx 0.02MB
Zał. 4 - oświadczenie o posiadaniu pełni praw
KEN​_załacznik​_4​_oświadczenie​_o​_posiadaniu​_pełni​_praw.docx 0.02MB
Zał. 5 - oświadczenie o braku współpracy
KEN​_załacznik​_5​_oświadczenie​_o​_braku​_współpracy.docx 0.02MB