W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Narodowa Reprezentacja Akademicka – projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

04.10.2019

Sportowcy wyczynowi nieczęsto decydują się na podjęcie nauki na studiach wyższych ze względu na ograniczenia czasowe, wynikające z wielu godzin treningów i przygotowań do różnego typu imprez czy zawodów. Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie kariery sportowej oraz równoległej nauki akademickiej.

Konferencja inaugurująca projekt Narodowa Reprezentacja Akademicka

– Zależy nam, żeby sportowcy, którzy pragną kształcić się na uczelniach, mogli rozwijać swoje talenty i umiejętności zarówno w jednym, jak i w drugim obszarze. Przychodzi czas, gdy trzeba opuścić bieżnię czy boisko i rozpocząć pracę poza sportem. W tym momencie życia dobre wykształcenie może okazać się niezwykle cenne – na wagę niemalże olimpijskiego złota. Dlatego tak ważne jest wsparcie dla tych, którzy dziś jako wybitni sportowcy przysparzają nam wiele radości oraz wzruszeń stając na podium. I tym właśnie wsparciem jest nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Narodowa Reprezentacja Akademicka” – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie wyniesie nawet do 20 tys. zł. Ta kwota pomoże zorganizować do 100 dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych w ciągu roku akademickiego, poza tymi przewidzianymi w harmonogramie uczelni. Będą to zajęcia indywidualne w postaci ćwiczeń, konsultacji z promotorem lub opiekunem naukowym – oraz grupowe, jeśli jest więcej studentów-sportowców na tym samym kierunku. Łącznie wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzyma blisko 500 osób na łączną kwotę około 10 milionów zł.

Opis projektu

Projekt obejmuje dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego.  

Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.

 

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidulany dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku.

Warunki udziału

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami (spełniający kryteria opisane w dalszej części tekstu), a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

 

 1. Wniosek i kryteria wyboru

Przy zlecaniu zadania Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie brał pod uwagę zapewnienie wsparcia wszystkim studentom-sportowcom – zawodnikom szkolenia olimpijskiego, z niepełnosprawnościami oraz posiadającym klasy sportowe.

 

Uczelnie będą mogły składać wnioski o dofinansowanie zawierające m.in.:

 • listę imienną studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup,
 • harmonogram planowanych kosztów w ujęciu kwartalnym.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy przekażą listę studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu weryfikacji wniosków. Podstawą do uzyskania dofinansowania będzie zgłoszona przez uczelnię lista studentów-sportowców przypisanych do odpowiednich grup, pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z nw. grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, którzy pozostają czynnymi sportowcami:

 • w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2 oraz medalistami igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy;
 • z niepełnosprawnościami – medalistami igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata
  i mistrzostw Europy w sportach olimpijskich;
 • niedosłyszącymi – medalistami igrzysk głuchych, mistrzostw świata i mistrzostw Europy głuchych;
 • medalistami uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – z tym, że do ukończenia
  30 roku życia;
 • międzynarodowej klasy sportowej (MM) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia;
 • mistrzowskiej klasy sportowej (M) – z tym, że do ukończenia 30 roku życia.

 

W przypadku kryterium wiekowego wsparciem będzie objęty student-sportowiec, który na dzień 1 stycznia roku, na który uczelnia będzie wnioskować o środki finansowe, nie ukończy 30. roku życia.

 

Wnioski w imieniu uczelni składać będą rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do wniosku konieczne będzie dołączenie upoważnienia udzielonego przez rektora) w terminie określonym w harmonogramie realizacji projektu, w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „Narodowa Reprezentacja Akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

W zgłoszeniu konieczne będzie wskazanie osoby upoważnionej (imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacji całego przedsięwzięcia i kontaktów roboczych z MNiSW.

 

 1. Harmonogram realizacji
 • do 15 listopada 2019 r. – przekazanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Akademicki Związek Sportowy listy studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie,
 • do 30 listopada 2019 r. – składanie wniosków przez uczelnie,
 • do 31 stycznia 2020 r. weryfikacja wniosków i uzgadnianie drogą elektroniczną list studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie oraz treści i formy podpisania umów (osobiście bądź korespondencyjnie),
 • styczeń/luty 2020 r. powiadomienie uczelni o zakwalifikowaniu studentów-sportowców do udziału w projekcie oraz podpisanie umów na dofinansowanie.

 

 1. Finansowanie

Środki finansowe naliczane będą na każdego uprawnionego do udziału w projekcie studenta-sportowca w kwocie do 18.000 zł + do 10% kosztów pośrednich, niezależnie od przynależności do grupy.

 

Koszty bezpośrednie obejmują pulę do 100 godzin indywidualnych lub grupowych zajęć (liczba godzin lekcyjnych po 45 minut x stawka przeliczeniowa 180 zł brutto) w formie indywidualnej organizacji studiów, w szczególności poprzez indywidualne przygotowanie i dobór treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

 

W kosztach bezpośrednich uwzględnia się również przygotowanie i prowadzenie form kształcenia na odległość umożliwiających osiągnięcie ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.

 

W ramach przyznanego dofinansowania możliwe będzie przeznaczenie nie więcej niż 10 godzin na spotkania z tutorem lub opiekunem dydaktycznym studenta-sportowca do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego, na który zostanie przyznane dofinansowanie.

Dopuszcza się zorganizowanie zajęć grupowych dla kilku studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem.

 

W zależności od zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczby studentów-sportowców uczelnia otrzyma do wykorzystania na zajęcia dydaktyczne środki finansowe stanowiące iloczyn liczby studentów-sportowców objętych projektem i kwoty przeliczeniowej. Proporcjonalnie do kwoty środków przeznaczonych na programy dydaktyczne nalicza się koszty pośrednie. W przypadku zrealizowania większej liczby godzin niż zakładana w projekcie, kwota dofinansowania nie ulegnie zwiększeniu, a poniesione koszty zajęć będą stanowiły wydatek kwalifikowany w ramach przyznanych środków.

 

W przypadku zajęć grupowych organizowanych dla studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie istnieje możliwość udziału także innych niż uprawnieni do objęcia wsparciem studentów-sportowców i studentów-sportowców z niepełnosprawnościami,
to jest:

 • studentów-sportowców pierwszego semestru pierwszego roku studiów (I stopnia lub II stopnia), na których uczelnia będzie ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym roku;
 • medalistów dyscyplin objętych programem uniwersjad i akademickich mistrzostw świata rozgrywanych w programach rozgrywek międzynarodowych sportu akademickiego prowadzonych przez Międzynarodową Federację Sportu Akademickiego FISU (sporty olimpijskie, paraolimpijskie i nieolimpijskie);
 • medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata i Europy w dyscyplinach olimpijskich, którzy zakończyli karierę sportową.
 • innych sportowców wskazanych przez Polski Komitet Olimpijski.

 

Warunkiem sfinansowania tych zajęć z dotacji MNiSW będzie obecność na zajęciach co najmniej jednego studenta-sportowca uprawnionego do objęcia wsparciem.