W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie naboru kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

17.06.2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 943), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.

Kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki mogą zgłaszać:

 1. uczelnie, które na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn.zm.) wstąpiły w ogół praw i obowiązków jej podstawowych jednostek organizacyjnych, które posiadały kategorię naukową A+ albo A– mogą zgłosić dwóch kandydatów w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny naukowe, w których prowadzą działalność naukową,
 2. podmioty, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), posiadające kategorię naukową A+ albo A, mogą zgłosić dwóch kandydatów w dziedzinie nauki, do której należą dyscypliny naukowe, w których prowadzą działalność naukową,
 3. organizacje reprezentujące środowisko naukowe, mogą zgłosić dwóch kandydatów.

Klasyfikację dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, reprezentowanych przez członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej dalej „Radą”, określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818).

Zgłoszenie kandydata na członka Rady zawiera:

 1. wskazanie uczelni zgłaszającej, podmiotu zgłaszającego albo organizacji zgłaszającej kandydata;
 2. dane osobowe kandydata: imię, nazwisko, stopień naukowy lub tytuł profesora i adres do korespondencji;
 3. wskazanie dyscypliny naukowej i dziedziny nauki reprezentowanych przez kandydata, zgodnych z oświadczeniem złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 4. opis dorobku naukowego i informacje o bieżącej aktywności naukowej kandydata;
 5. uzasadnienie;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 7. oświadczenie kandydata o spełnianiu wymagań określonych dla członka Rady w art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384);
 8. oświadczenie kandydata o znajomości wymagań określonych dla członka Rady w art. 15 ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

Członkiem Rady może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki;
 5. nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki.

Zadania Rady określone są w art. 18 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 1. rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
 2. dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego albo instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 3. Prezesa lub Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności albo Centrum Łukasiewicz;
 4. przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 5. członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Zespole Identyfikującym Członków Rady Narodowego Centrum Nauki;
 2. Komisji Ewaluacji Nauki;
 3. Komitecie Polityki Naukowej;
 4. organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 5. organach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zgłoszenie kandydata składa się w oparciu o formularz zgłoszeniowy dołączony do ogłoszenia składający się z części:

 • A i B, które wypełnia uczelnia/podmiot/organizacja i podpisuje osoba reprezentująca daną instytucję zgłaszającą,
 • C, D i E, które wypełnia i podpisuje kandydat.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do 31 lipca 2020 r.

 1. drogą pocztową na adres:
  (decyduje data stempla pocztowego)
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  „Zespół Identyfikujący”
  ul. Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  z dopiskiem „Rada NCN”

albo

 1. poprzez ePuap na adres skrzynki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  (decyduje data wpływu do MNiSW)
  /MNISW/SkrytkaESP
  z dopiskiem „Rada NCN”

Uwaga:

Zgłoszenie kandydata na członka Rady, które nie spełnia wymogów formalnych oraz zgłoszenie przekazane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Zgłoszenie kandydata przez uczelnię, podmiot albo organizację musi być podpisane przez odpowiednią osobę, posiadającą stosowne upoważnienie do reprezentowania.

W przypadku przesyłania dokumentów w wersji papierowej oświadczenia muszą być podpisane przez kandydata własnoręcznie i przesłane w oryginale - zgłoszenie kandydata z kopią oświadczenia będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej oświadczenia muszą być podpisane przez kandydata podpisem elektronicznym – zgłoszenie kandydata bez weryfikowalnych podpisów pod oświadczeniem będzie traktowane jako niespełniające wymogów formalnych.

Nie zwracamy nadesłanych dokumentów – zostaną zniszczone zgodnie z datą przetwarzania określoną poniżej.

Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Administratorem danych osobowych kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl; tel. (22) 529 27 18, kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mnisw.gov.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 943) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu naboru na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.

Odbiorcą danych osobowych będzie Zespół Identyfikujący Członków Rady NCN, powołany przez Ministra na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

Lista kandydatów na członków Rady, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń i będzie dostępna do dnia powołania nowych członków Rady, tj. nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2020 r.

Dane osobowe kandydatów, którzy nie przeszli pozytywnie oceny formalnej, będą przetwarzane nie dłużej niż do dnia zakończenia naboru, tj. do dnia powołania nowych członków Rady (15 grudnia 2020 r.).

Dane osobowe kandydatów do Rady NCN, którzy przeszli pozytywnie weryfikację formalną, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż kadencja osób powołanych w tym naborze, a więc nie dłużej niż do dnia 14 grudnia 2024 r., z uwagi na ustawową możliwość uzupełnienia składu Rady z tej grupy osób, w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady.

Dane osobowe kandydatów, którzy zostaną przedstawieni Ministrowi przez Zespół Identyfikujący Członków Rady Narodowego Centrum Nauki do powołania do Rady oraz kandydatów, którzy zostaną powołani do Rady NCN w tym naborze, będą przetwarzane do zakończenia kadencji nowo powołanych członków Rady, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz z aktów wewnętrznych obowiązujących w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie przechowywania akt.

Informacja o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Nauki zostanie opublikowana na stronie podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – sekcja „Komunikaty”.

Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Kandydaci mają prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO.

Ponadto, kandydaci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Ze względu na pracę zdalną pracowników MNiSW, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji, uprzejmie prosimy o kierowanie ewentualnych pytań dotyczących naboru na adres e-mail: Sekretariat.DN@mnisw.gov.pl.

Materiały

Formularz zgłoszeniowy
20200617​_Formularz​_zgłoszeniowy​_2020​_r​_-​_zatwierdzony.docx 0.02MB