W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Plany Uniwersytetu Wrocławskiego – uczelni badawczej wyłonionej w konkursie IDUB

22.01.2020

Uzyskanie tytułu laureata w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) to ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność dla całej społeczności akademickiej – mówiła 22 stycznia 2020 r. na Uniwersytecie Wrocławskim dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW. Podczas uroczystości przedstawiono plany uczelni, która chce m.in. powołać tzw. Inkubatory Doskonałości Naukowej.

Grafika - logo Uniwersytetu Wrocławskiego i ręce trzymające szklaną szalkę

Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie 10 zwycięzców pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). To jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konstytucji dla Nauki; celem było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego i skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Wiceminister nauki dr Anna Budzanowska: status laureata konkursu IDUB to także zobowiązanie

 „To była ogromna praca” – podkreśliła wiceminister Budzanowska, gratulując władzom i pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego znalezienia się w gronie zwycięskich uczelni konkursu IDUB. Podkreśliła, że eksperci zagraniczni oceniający złożone wnioski, zauważyli potencjał wrocławskich uczelni. „Dlatego życzę państwu realizacji marzeń, także moich, by powstał jeden akademicki ośrodek wrocławski, który będzie promieniował na całą Europę” – mówiła dr Budzanowska.

Zastrzegła jednocześnie, że eksperci zwrócili uwagę na potrzebę przeprowadzenia zmian dot. kultury akademickiej wrocławskiej uczelni na bardziej otwartą. „To państwo wybierzecie drogę i ocenicie czy jesteś na to gotowi” – mówiła wiceminister Budzanowska.

„Status laureata konkursu to ogromne zobowiązanie dla całej społeczności akademickiej. To w pewnym sensie utrącenie marzeń innych. Dlatego też do realizacji tego programu należy podchodzić z ogromną odpowiedzialnością” – wskazała.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Adam Jezierski: wykorzystajmy naszą szansę

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Adam Jezierski podziękował resortowi nauki za wszechstronną pomoc resortu nauki w tej sprawie – także finansową.

Przypomniał, że uczelnie badawcze w latach 2020-2026 będą otrzymywały subwencję zwiększoną o 10 proc. Ma to pomóc w poprawie jakości prowadzonych tam badań naukowych i dydaktyki oraz zwiększyć szanse w konkurencji międzynarodowej.

W 2023 r. zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa, w 2026 r. - końcowa. Uniwersytet będzie mógł się ubiegać o przedłużenie finansowania na lata 2027-2032, o ile obie oceny wypadną pozytywnie. „Przed nami ogromna szansa i wielka praca. Bardzo serdecznie apeluję do społeczności akademickiej, by tę szansę wykorzystali” – zaapelował prof. Jezierski.

Zaproponowany i wysoko oceniony przez recenzentów program zmian na Uniwersytecie ma za zadanie:

 • wesprzeć dotychczas funkcjonujące „obszary doskonałości”, by zwiększyć ich siłę oddziaływania zarówno w przestrzeni międzynarodowej nauki, jak i na społeczność UWr;
 • stworzyć warunki do powstawania nowych zespołów badaczy aktywnie uczestniczących w dyskusji w obrębie nauki światowej i odpowiadających swoimi badaniami na potrzeby otoczenia społecznego;
 • rozwijać zindywidualizowane, dające dostęp do najnowszej wiedzy na poziomie światowym kształcenie studentów i doktorantów, promując ich udział w profesjonalnym życiu naukowym;
 • jednoznacznie określić i wprowadzić w życie jako cele strategiczne dla Uniwersytetu zarówno jego udział w światowym życiu naukowym, jak i wspieranie ekspercką wiedzą otoczenia społecznego.

Priorytetowe Obszary Badawcze

Wielość uprawianych na uczelni dyscyplin daje badaczom szansę na prowadzenie w ramach jednej organizacji szerokich, interdyscyplinarnych badań. Efekt synergii różnych warsztatów badawczych owocuje unikalnymi, indywidualnymi kierunkami badań. Te obszary, które odniosły największy sukces mierzony udziałem w dyskursie nauki światowej, wskazane zostały jako „priorytetowe obszary badawcze” (POB - nowe materiały, big data i sztuczna inteligencja, zdrowie – od analizy genów do projektowania leków, człowiek między naturą i kulturą, człowiek – miasto i środowisko, wielokulturowość). W głównej mierze dla związanych z nimi badaczy zdecydowano się otworzyć możliwość aplikowania o finansowe wsparcie prowadzenia badań poprzedzających składanie aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne (granty). W odpowiedzi na ich potrzeby uruchomiony zostanie program finansowania krótkich pobytów zagranicznych w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy w ramach zespołów badawczych. Przewidziano środki na pokrycie daleko idącej redukcji obciążeń dydaktycznych dla pracowników prowadzących wysokiej jakości badania w ramach POB.

Badania poza POB

Do zespołów o dużym potencjale rozwoju, działających przede wszystkim w dyscyplinach o mniejszej efektywności badań, zwrócona będzie inicjatywa powołania kilku Inkubatorów Doskonałości Naukowej. Powinny one mieć charakter interdyscyplinarny, w miarę możliwości wspierając współpracę POB z dyscyplinami o mniejszym dorobku międzynarodowym. Zespoły młodych pracowników o zauważalnym w perspektywie międzynarodowej dorobku naukowym, działając pod kierunkiem doświadczonego badacza dostaną dedykowane dla siebie środki finansowe pozwalające na prowadzenie badań i aktywność organizacyjną w wymiarze międzynarodowym.

Zasadniczym celem powołania Inkubatorów jest krzewienie kultury jakości wśród współpracowników mających obecnie mniejszy dorobek, lecz także ambicję wejścia do dyskusji na poziomie światowym. Dzięki temu mamy nadzieję przełamać nierównomierność zaawansowania badań w różnych dyscyplinach na UWr i zapewnić ich zrównoważony rozwój.

Zarządzanie i kadry

Wobec faktu, że barierą rozwoju każdej organizacji jest system jej zarządzania, zmiany zaplanowane w tym zakresie mają na celu:

 • podporządkowanie bieżących zarządczych działań celom strategicznym;
 • transparentność i przewidywalność przebiegu procesów administracyjnych;
 • wspieranie na wszystkich poziomach umiędzynarodowienia uczelni;
 • aktywne, kompleksowe i podporządkowane celom strategicznym wspieranie aplikacji i realizacji projektów finansowanych z środków zewnętrznych;
 • jasne określenie celów działań administracji uczelni, to jest aktywnego wspierania badań naukowych i rozwijania powiązanej z badaniami dydaktyki akademickiej.

Dydaktyka i młoda kadra

Powyższym działaniom musi towarzyszyć modernizacja procesów kształcenia, tak by lepiej wykorzystać wiedzę i umiejętności badaczy gotowych do przekazywania wiedzy o międzynarodowym dyskursie naukowym.

Zapewnieniu studentom najwyższej jakości wiedzy służyć mają m.in.:

 • powstawanie pięcioletnich studiów magisterskich związanych z POB;
 • rozwijanie kształcenia metodą tutoringu;
 • zwiększenie liczby kursów anglojęzycznych w programach studiów, również w celu integracji studentów polskich i zagranicznych;
 • silniejsze powiązanie kształcenia w Szkole Doktorskiej z udziałem w międzynarodowych badaniach, kierowanie doktorantów do najlepszych ośrodków naukowych na staże i na konferencje (wsparcie grantami finansowanymi przez UWr).

I konkurs IDUB – najważniejsze informacje

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które mają szansę w przyszłości stać się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Gdańska
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. Politechnika Warszawska
 5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Uniwersytet Jagielloński
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Politechnika Śląska
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Uniwersytet Wrocławski