Poznaliśmy laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Książki

Ponad 700 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznał 656 stypendiów studentom i 82 stypendia doktorantom. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają 15 tysięcy złotych, a doktoranci 25 tysięcy. To dla nich bardzo istotne wsparcie, a jak wielokrotnie podkreślano studenci i doktoranci to grupy szczególnie ważne dla MNISW. Konstytucja dla Nauki zapewnia im realne wsparcie oraz gwarantuje skuteczniejsze mechanizmy ochrony ich praw.

738 stypendystów spośród blisko 1900 aplikujących

Rektorzy uczelni przedstawili ministrowi 1894 wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, w tym 1338 wniosków studentów i 556 wniosków doktorantów. Oceny wniosków dokonał zespół złożony z 24 ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Aplikacje zostały ocenione metodą punktową, zgodnie z którą punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listy rankingowe wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie minister podjął decyzję o przyznaniu 656 stypendiów studentom i 82 stypendiów doktorantom. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej: 9 pkt – w przypadku studentów oraz 61 pkt – w przypadku doktorantów. W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15.000 zł – w przypadku studentów oraz 25.000 zł – w przypadku doktorantów. Laureaci otrzymują realne wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni.

Realne wsparcie

Realne wsparcie studentów i doktorantów zapewnia również Konstytucja dla Nauki, czyli obowiązująca od 1 października 2018 r., nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rozwiązania w niej zawarte utrzymują m.in. zasadę bezpłatności studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych, zapewniają studentom stabilny system pomocy materialnej oraz gwarantują skuteczniejsze mechanizmy ochrony praw studenta. Ustawa wprowadza także zasadę ustalania wysokości opłat za studia na początku okresu kształcenia oraz zakaz ich zmiany w czasie trwania studiów. Podobną ochronę studenci zyskują w przypadku opóźnień w wydawaniu dyplomów ukończenia studiów – uczelnia ma na to 30 dni, w przeciwnym razie zostanie ukarana finansowo.

Konstytucja dla Nauki w znaczący sposób poprawia jakość prowadzenia studiów, m.in. kładzie nacisk na interdyscyplinarność i elastyczne ścieżki kształcenia, wprowadza kształcenie dualne oraz zapewnia studentom kierunków praktycznych lepsze i dłuższe praktyki.

Informacje dla stypendystów

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium wraz z uzasadnieniem zostaną wysłane studentom i doktorantom na adres podany we wniosku. Znajdzie się w nich dokładna liczba punktów za osiągnięcia, a także uzasadnienie dlaczego punkty nie zostały przyznane. W decyzjach będzie wskazany również tryb odwoławczy – odwołania od decyzji można składać w terminie 14 dni od daty doręczenia listu.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom  (Dz. U. poz. 1050),
  • rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom  (Dz. U. poz. 1051).

pdf Wykaz nagrodzonych studentów

0.53MB

pdf Wykaz nagrodzonych doktorantów

0.34MB

pdf Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków studentów

0.25MB

pdf Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków doktorantów

0.24MB

Navigation Menu

Metrics