Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Rzędy brązowych krzeseł. Na czerwonym tle biały napis: wybory do rady doskonałości naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Rozpoczęcie działalności rady jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla nauki”, obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Wybory składają się z następujących etapów:

 • Etap I – zgłaszanie kandydatów, które odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 8 lutego do 14 marca 2019 roku).
 • Etap II – weryfikacja danych dotyczących osób uprawnionych do głosowania (od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku).
 • Etap III – głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 12 do 30 kwietnia 2019 roku).

Protokół z wyborów będzie sporządzony do 22 maja 2019 r.

Elektroniczny system wyborczy

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego „WYBORY RDN”, gwarantującego zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. Przy budowie systemu wykorzystano doświadczenia związane z systemem do obsługi wyborów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przeprowadzonych w 2016 r.

System wyborczy dostępny od 8 lutego pod adresem: RADON.OPI.ORG.PL

Komisja wyborcza – skład

Wybory członków RDN przeprowadza komisja wyborcza, która – w przypadku pierwszej kadencji – jest powoływana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister zwrócił się do trzech gremiów, które wzięły udział w konsultacjach dotyczących projektu pierwszego statutu RDN (tj. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Polityki Naukowej oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów) o wskazanie kandydatów na członków komisji. W skład komisji weszło po dwóch kandydatów zgłoszonych przez te ciała oraz przedstawiciel Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, który przygotował elektroniczny system wyborczy i który jest administratorem systemu „WYBORY RDN”:

 • prof. dr hab. Tomasz Jerzy Szapiro – przewodniczący komisji
 • dr hab. Wiesława Anna Grajkowska – członek komisji
 • prof. dr hab. Jacek Kossut – członek komisji
 • prof. dr hab. Marian Michał Szczerek – członek komisji
 • prof. dr hab. Ryszard Zimak – członek komisji
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz – członek komisji
 • dr Jarosław Protasiewicz – sekretarz komisji

Kalendarz wyborczy

Kalendarz najważniejszych czynności dotyczących procedury wyborów został określony, zgodnie z §25 ust. 1 statutu RDN, w komunikacie ministra w sprawie harmonogramu wyborów RDN pierwszej kadencji.

Zgłaszanie kandydatów

Od 8 lutego do 14 marca uprawnione podmioty zgłaszają kandydatów na członków RDN. Każde zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym rektora uczelni bądź dyrektora instytutu zgłaszającego.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi liczby kandydatów, która może być zgłoszona, przez podmiot uprawniony, do wyborów do Rady Doskonałości Naukowej w ramach jednej dyscypliny, informujemy, że podmiot uprawniony do zgłaszania kandydatów, może zgłosić więcej niż jednego kandydata w ramach jednej dyscypliny. Należy jednak pamiętać, że muszą to być oddzielne zgłoszenia w ramach elektronicznego systemy wyborczego.

Zgodnie ze statutem RDN w sytuacji, gdy do 14 marca w dyscyplinie będzie mniej niż pięciu kandydatów, komisja wyborcza przedłuży termin na zgłaszanie kandydatów w tej dyscyplinie o 14 dni, tj. do 28 marca.

Weryfikacja przesłanych zgłoszeń

Do 8 kwietnia komisja wyborcza będzie weryfikowała zgłoszenia na bieżąco. W sytuacji, w której zgłoszenie będzie zawierało braki lub błędy, będzie ono odsyłane do podmiotu zgłaszającego za pośrednictwem elektronicznego systemu wyborczego. Podmiot będzie miał 3 dni robocze na poprawienie zgłoszenia i ponowne jego podpisanie w systemie. Jeżeli w wyniku weryfikacji kandydat nie spełni wymagań ustawowych, komisja wyborcza informuje podmiot zgłaszający o braku możliwości wpisania kandydata na listę kandydatów.

Publikacja listy kandydatów

Weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania

 • od 1 marca na stronie systemu wyborczego udostępniona zostanie wstępna lista osób uprawnionych do głosowania, których dane są zgromadzone w systemie POL-on. Na tej liście znajdą się osoby, dla których w systemie POL-on dostępne są następujące informacje:

– stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,

– numer PESEL, a w przypadku jego braku komplet danych: numer dokumentu tożsamości, kraj wydania dokumentu tożsamości, data urodzenia.

Od 1 marca do 1 kwietnia każda osoba uprawniona będzie mogła zweryfikować swoje dane oraz wnioskować o dokonanie korekty, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – o dodanie do listy wyborców.

Jednym z warunków uwzględnienia na liście osób uprawnionych do głosowania pracowników uczelni, instytutów naukowych PAN, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych jest wcześniejsze złożenie oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz wprowadzenie przez rektora lub dyrektora do systemu POL-on informacji zawartych w tym oświadczeniu.

Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie powinni byli złożyć wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz pracownicy naukowi instytutów, z definicji prowadzący działalność naukową. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie może złożyć także pracownik zatrudniony na innym stanowisku, nawet jeśli wykonuje jedynie funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących działalność naukową. Tym samym osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, będąca np. nauczycielem akademickim zatrudnionym w grupie pracowników dydaktycznych, może złożyć oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie, nie musząc przy tym składać oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej w danej dyscyplinie (tzw. oświadczenia do liczby „N”).

Do 9 kwietnia zostanie przez komisję wyborczą sporządzona ostateczna lista osób uprawnionych do głosowania, uwzględniająca wyniki weryfikacji.

Głosowanie

Od 12 do 30 kwietnia: głosowanie odbywać się będzie poprzez elektroniczny system wyborczy, który gwarantuje zachowanie tajności, bezpośredniości i bezpieczeństwa głosowania. Szczegóły na temat procedury głosowania oraz działania systemu zostaną przekazane w kolejnym pakiecie informacyjnym na przełomie lutego i marca. Ponadto, do osób uprawnionych do głosowania ujętych na liście zatwierdzonej przez komisję wyborczą zostanie do 11 kwietnia przesłane oficjalne zawiadomienie o wyborach wraz z informacją o sposobie głosowania.

Wyniki wyborów

Do 10 maja: po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów komisja wyborcza poprzez system wyborczy poinformuje kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów gwarantującą członkostwo w RDN, o ich nominacji.

 • od 10 do 21 maja: nominowani członkowie będą mogli zrezygnować z członkostwa w Radzie Doskonałości Naukowej. W takim wypadku na członka RDN zostaje powołana kolejna osoba z listy.
 • 24 maja: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaną opublikowane wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej.

Pełny pakiet informacyjny dotyczący wyborów znaleźć można na stronie poświęconej reformie szkolnictwa wyższego i nauki KonstytucjaDlaNauki.gov.pl

Etap I – zgłaszanie kandydatów
Etap II – weryfikacja danych w systemie przez uprawnionych do głosowania
Weryfikacja i aktualizacja danych osób uprawnionych do głosowania
Etap III – Informacje dotyczące głosowania
Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zgłaszania kandydatów
Wybory do Rady Doskonałości Naukowej - Informacje dla podmiotów zgłaszających kandydatów Część 1
Wybory do Rady Doskonałości Naukowej - Informacje dla podmiotów zgłaszających kandydatów Część 2

Navigation Menu

Metrics