W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Polska Cyfrowa Flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zintegrowana Platforma Analityczna

POPC.02.02.00-00-0015/18-00 „Zintegrowana Platforma Analityczna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back - office w administracji rządowej”.

Status projektu:

W realizacji

Czas realizacji projektu:

kwiecień 2019 – kwiecień 2022

Zaangażowani:

Instytucja odpowiedzialna: 

Ministerstwo Cyfryzacji

Podmioty współpracujące: 

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości.

Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej będzie odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, zmierzający do realizacji poniżej wymienionych celów szczegółowych:

 1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
 2. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
 3. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych.
 4. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
 5. Udostępnienia danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony.
 6. Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu.

Oczekiwane rezultaty

Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej. Przygotowanie i wdrożenie Platformy, jako centralnego systemu analitycznego dla administracji publicznej, bazującego na danych gromadzonych we wszystkich instytucjach tej administracji pozwoli na sprawniejsze i dokładniejsze przygotowanie analiz służących procesom decyzyjnym. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych. W trakcie projektu opracowane zostaną, udokumentowane i umieszczone w Bazie Wiedzy, wzorce dostępu do danych kluczowych Gestorów, udostępniających dane ZPA. Udostępnione wzorce dostępu służyć będą wdrożeniu standardów dla procesów badawczych w administracji publicznej do wykorzystania przy realizacji kolejnych badań i analiz wykraczających poza zakres projektu. Przyszłe badania będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia, obniżając koszty oraz przyspieszając cykl ich wykonania. Dokumentacja będzie również obejmowała informację o jakości danych Gestorów. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych. Angażowanie środowiska naukowego w przeprowadzenie wybranych Badań zapewnia Projektowi niezbędną wiedzę (know-how). Wykorzystanie tego potencjału podnosi skuteczność wykonywanych Badań. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych. Wartością Projektu będzie udokumentowanie stanu posiadania, jakości oraz dostępności danych zbieranych w rejestrach administracji publicznej. Ponieważ technologie przetwarzania tych danych są zróżnicowane, dzięki ZPA, w części związanej z Badaniami wykonywanymi w ramach realizacji Projektu, usystematyzowane zostaną metody dostępu do tych danych, wraz z technicznymi warunkami ich wykonalności. Kluczowi Gestorzy danych wyposażeni będą w dedykowane mechanizmy – stałe interfejsy do okresowego przekazywania danych do ZPA. Udostępnienie danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony. Współpraca administracji publicznej ze środowiskiem naukowym podczas realizacji Projektu zapewni unikatowy materiał do badań naukowych oraz będzie podstawą do powstania nowej publikacji związanej z metodyką prowadzonych badań. W założeniu ZPA przeznaczona jest do analiz przekrojowych, z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych. Wykorzystanie możliwości łączenia danych będących w gestii różnych resortów umożliwi przeprowadzenie rzetelniejszych analiz, stanowiących podstawy ocen skutków wprowadzanych regulacji oraz ułatwi proces monitorowania skutków regulacji w przyszłości. Przyjmuje się, że w min. dwóch obszarach (system ochrony zdrowia, pomoc społeczna) może powstać inicjatywa legislacyjna, w której na potrzeby opracowania OSR będą wykorzystane wyniki uzyskane za pośrednictwem ZPA. Usprawnienie funkcjonowania w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu: w wyniku wdrożenia interfejsów wymiany danych dwa podmioty podniosą ocenę wypełnienia kryterium awansu cyfrowego związanego z zapewnieniem interoperacyjności wykorzystywanych przez nie systemów i rejestrów publicznych.

 

Źródła finansowania:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
 • Budżet państwa

 

Wartość projektu:

kwota 41 998 811,73 zł

Środki Unii Europejskiej:

kwota 35 543 594,36 zł

Współfinansowanie z budżetu państwa:

kwota 6 455 217,37 zł

Kontakt

Kierownik projektu: Anna Mączka
Departament Zarządzania Danymi
telefon: 22 245 58 52
e-mail: 
sekretariat.dzd@mc.gov.pl