Obszary wsparcia

Oferta wspierania projektów przez POPC Wsparcie dotyczy każdego etapu realizacji nowej inicjatywy. Etapy, na które dzielimy projekt, nie wynikają z metodyk zarządzania projektami, ale z procesów i procedur obowiązujących projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

KONCEPCJA PROJEKTU:

Jest to etap, w którym wypracowywana jest koncepcja projektu i przygotowywane są wstępne jego założenia. Obejmuje on m.in. wstępną identyfikację potrzeb i problemów, możliwych rozwiązań, definiowanie celów i zakresu projektu. 

Efektem tego etapu jest koncepcja projektu, czyli wybrane pozycje z opisu założeń projektu informatycznego kierowanego do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC).

 

PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI:

W tym etapie prowadzone są prace analityczne i opracowywane są szczegółowe założenia projektu. Badane jest otoczenie projektu, identyfikowani są interesariusze i ich nastawienie. Projektowane są produkty, e-usługi publiczne i ich zakres funkcjonalny. Wybierana jest też metodyka zarzadzania projektem. Zaczynamy też rozmawiać o kosztach.

Efektem tego etapu jest opracowany opis założeń projektu informatycznego kierowany do KRMC.

 

POZYSKANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH:

Na tym etapie doszczegółowiane są założenia projektu i jego zakres. Opracowywane są szczegółowe analizy techniczne, finansowe i ekonomiczne, które są niezbędne do przygotowania inwestycji. Aktualizowany jest też kosztorys projektu, przygotowywany jest szczegółowy harmonogram projektu oraz określane są wskaźniki projektowe.

Efektem tego etapu jest opracowany kompletny wniosek o dofinasowanie projektu (WoD) wraz z załącznikami (w tym studium wykonalności), skierowany do oceny przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Prowadzone są prace projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem oraz umową lub porozumieniem o dofinansowanie projektu. Przeprowadzane są postępowania przetargowe, wytwarzane są produkty projektu. W zakresie finansowym realizowane są płatności oraz składane wnioski o płatność. Na koniec tego etapu następuje weryfikacja dostarczonych produktów, realizacji wskaźników produktu oraz ostateczne rozliczenie projektu.

Efektem tego etapu są wytworzone produkty projektu, a w sferze finansowej rozliczone wydatki projektowe (zatwierdzony wniosek o płatność końcową).

 

MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:

W tym etapie eksploatowane są produkty projektu, prowadzona jest działalność operacyjna i ewentualny rozwój produktów. W pierwszym roku tego etapu, obejmującego co do zasady 5 lat (tzw. okres trwałości), osiągnięte powinny zostać wskaźniki rezultatu, które zadeklarowano  w WoD. Do końca okresu trwałości powinny być utrzymywane cele projektu i jego produkty, co jest przedmiotem kontroli trwałości projektu, często prowadzonych w tym okresie.

Efektem tego etapu są osiągnięte wskaźniki rezultatu oraz korzyści wynikające z założeń projektu.

 

Poznaj zasady współpracy. Przeczytaj nasz Regulamin.

Jesteś zdecydowany? Wypełnij Formularz zgłoszenia projektu i prześlij na adres popcwsparcie@coi.gov.pl

pdf Regulamin obsługi zgłoszeń kierowanych do POPC Wsparcie

2.53MB

docx Formularz zgłoszenia projektu do POPC Wsparcie

0.1MB