W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rolnictwo ekologiczne

   

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej, jest to obszar bardzo ważny, ale wymaga on ciągłych zmian w celu zwiększenia udziału tego sektora produkcji. Można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne staje się trendem światowym. Wyraźnie zaznaczyła to Komisja Europejska zarówno w strategii na rzecz bioróżnorodności, jak i strategii Farm to Fork gdzie postawiony został cel osiągnięcia 25% do 2030 roku upraw w Unii Europejskiej w systemie rolnictwa ekologicznego. Jest to bardzo ambitny cel.

Bardzo często podkreśla się dwoistą naturę systemu rolnictwa ekologicznego. Jest to przede wszystkim system wpływający pozytywnie na środowisko naturalne, co z kolei przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Z drugiej jednak strony rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku i rosnącą świadomość konsumentów. Po wielkiej fascynacji świata produkcją żywności w warunkach przemysłowych - konsument coraz częściej stwierdza, że tylko żywność powstała w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych spełni jego oczekiwania. W ramach największych w historii Unii Europejskiej konsultacji społecznych przeprowadzonych w celu ukierunkowania zmian prawodawstwa dotyczącego produkcji ekologicznej konsumenci wyraźnie wskazali, że gotowi są płacić wyższe ceny za produkty wytworzone z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

Rosnące zainteresowanie konsumentów to większe możliwości sprzedaży produktów ekologicznych. Popyt na produkty ekologiczne w UE przewyższa podaż, co wraz ze specyfiką produkcji ekologicznej powoduje potrzebę importu części produktów spoza UE. Wynika to z uwarunkowań geograficznych i klimatycznych (kawa, kakao, ryż, owoce) – przepisy UE określają warunki importu. Ważnym zaznaczenia są także zapisy w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w związku z którymi będzie wygaszany system importu produktów ekologicznych z państw trzecich oparty o zasadę równoważności, co dodatkowo zwiększy popyt na surowce ekologiczne na rynku wewnętrznym.

W 2019 r. działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego prowadziło 20 146 podmiotów, w tym 18 656 rolników ekologicznych gospodarujących na powierzchni 505,7 tys. ha. Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały uprawy zbóż. Na drugim miejscu znajdowały się trwałe użytki zielone. W 2019 r.  w obszarze produkcji zwierzęcej znacząco zwiększyła się produkcja jaj i ryb oraz wzrosło pogłowie zwierząt, szczególnie drobiu. Ponadto znacząco wzrosła liczba podmiotów przygotowujących produkty ekologiczne. Ich liczba w 2019 roku wyniosła 967.

Każda jednostka certyfikująca produkcję ekologiczną udostępnia w Internecie informację o kontrolowanych przez siebie producentach ekologicznych. Obecnie kontrolę producentów ekologicznych przeprowadza 13 upoważnionych jednostek certyfikujących. Dane o producentach udostępnia także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kontakt:

Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej
Wydział Rolnictwa Ekologicznego
Tel. (22) 623 25 73, 623 25 64, 623 18 16
e-mail: rolnictwoekologiczne@minrol.gov.pl 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.07.2020 09:22 Sławomir Mucha
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 10:32 Sławomir Mucha
{"register":{"columns":[]}}