W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

50 mln złotych trafi do lekarzy POZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń w związku z informatyzacją i wprowadzeniem e-zwolnienia.

06.11.2018

  • Zgodnie z deklaracją zawartą w expose Premiera Mateusza Morawieckiego, Rząd aktywnie wspiera proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia,
  • W 2018 roku na bezpośrednie dofinansowanie przedstawicieli zawodów medycznych w związku z wdrażaniem rozwiązań informatycznych Rząd przekazał dwukrotnie więcej środków, niż wydano na rozwój platformy P1,
  • Przekazanie oczekiwanego przez środowisko lekarskie wsparcia wspomoże realizację od 1 grudnia 2018 r. wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wyłącznie w postaci elektronicznej,
  • Wypracowane wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przy aktywnym udziale przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, rozwiązanie pozwoli także na przekazanie wygenerowanych w 2019 roku oszczędności po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dalsze wsparcie informatyzacji POZ. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu odpisu na pobór składki zdrowotnej przekazywanej przez ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) Ministerstwo Zdrowia przekazało do Narodowego Funduszu Zdrowia 50 milionów złotych przeznaczonych na zakup sprzętu, oprogramowania i szkoleń. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ już od dziś można ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych w ciągu całego 2018 roku
     

Warunki uzyskania dofinansowania:

NFZ dofinansuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia, np. dla asystentów medycznych. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36 400 zł, przy czym wartość wsparcia przekazanego jednemu świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę  oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej „lekarzem POZ”, 

b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę  oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł plus podatek VAT na jednego lekarza POZ;”

Dofinansowanie będzie przeznaczone na nie więcej niż 4 lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (wniosek o dofinansowanie składa się według siedziby świadczeniodawcy);

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
06.11.2018 11:43 Mateusz Klimczak
Pierwsza publikacja:
06.11.2018 11:43 Mateusz Klimczak