W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Departament Systemu Zdrowia

 

Anna Miszczak 
dyrektor

Anatol Gołąb
zastępca dyrektora
 

sekretariat: (22) 53 00 284
e-mail: dep-sys@mz.gov.pl

Adres do korespondencji:
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Do podstawowych zadań Departamentu Systemu Zdrowia należy:

 1. realizacja zadań Ministra w zakresie nadzoru merytorycznego nad Narodowym Funduszem Zdrowia, wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 24 pkt 21, w szczególności:
 • badanie decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i stwierdzanie ich nieważności w przypadku, gdy naruszają one prawo, prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadzą do niezrównoważenia przychodów i kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • badanie decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uchwał rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, podlegających badaniu przez Ministra;
 1. analizowanie i opiniowanie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz analizowanie innych informacji dotyczących gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. udział w sporządzaniu corocznych prognoz przychodów i kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia;
 3. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zmian;
 4. opiniowanie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 5. prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków świadczeniodawców odnoszących się do działalności Narodowego Funduszu Zdrowia wpływających do Ministra, w tym ich przyjmowanie i prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi;
 6. współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw polityki społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
 7. prowadzenie spraw związanych z interpretacją i stosowaniem unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego, w zakresie zdrowotnych świadczeń rzeczowych oraz przepisów dyrektywy nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej;
 8. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
 9. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 10. współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie spraw dotyczących dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych;
 11. realizacja zadania polegającego na koordynacji systemu Internal Market Information (IMI) w zakresie należącym do właściwości Ministra, w zakresie właściwości merytorycznej departamentu;
 12. opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w szczególności zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 13. prowadzenie spraw związanych z wymaganiami, dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 14. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w szczególności spraw związanych z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz systemem resortowych kodów identyfikacyjnych dla tych podmiotów i szczegółowymi zasadami ich nadawania;
 15. prowadzenie spraw związanych z uzdrowiskami i lecznictwem uzdrowiskowym;
 16. prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych;
 17. prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad realizacją zadań:
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;
 • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;
 1. prowadzenie we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia spraw związanych z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.02.2019 14:04 Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Departament Systemu Zdrowia 6.0 13.05.2020 15:11 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 5.0 23.01.2020 11:23 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 4.0 20.09.2019 08:16 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 3.0 20.09.2019 08:14 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 2.0 02.09.2019 08:10 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 1.5 02.08.2019 10:20 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 1.4 02.08.2019 09:50 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 1.3 04.06.2019 09:42 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 1.2 16.05.2019 16:06 Mateusz Klimczak
Departament Systemu Zdrowia 1.1 10.02.2019 20:26 Kinga Łuszczyńska
Departament Systemu Zdrowia 1.0 08.02.2019 14:04 Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP