Farmaceuci otrzymają wsparcie finansowe przeznaczone na dostosowanie do e-recepty

- To kolejne działanie Rządu wspierające priorytetowy proces informatyzacji systemu ochrony zdrowia, będące podsumowaniem negocjacji przedstawicieli resortu zdrowia z samorządem aptekarskim.

- Przekazanie oczekiwanego przez środowisko farmaceutów wsparcia wspomoże wdrożenie projektu e-recepty, w tym realizację elektronicznego otaksowania recept od 1 stycznia 2019 r.,

-  Ministerstwo Zdrowia w projekcie "ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej" proceduje przepisy przewidujące wprowadzenie wsparcia finansowego dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne związane z podłączeniem do Platformy P1. 

Podmioty te będą mogły odliczyć od dochodu wydatki, pomniejszone o podatek od towarów i usług, które zostały poniesione w 2018 roku na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do Platformy P1. 
Odliczeniu podlegać będą wydatki (tylko jeżeli nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie) do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 3 500 zł oraz liczby stanowisk w aptece albo punkcie, z tym że liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż cztery. W przypadku gdy podmiot poniósł wydatki na więcej niż jedną aptekę lub punkt, odliczeniu podlega suma wydatków osobno dla każdej z tych aptek lub punktów, przy czym liczba uwzględnionych aptek i  punktów nie może być większa niż cztery. 

Wyciąg z projektu "ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej" skierowanego na Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 30 października 2018 r.

Art. 11.1. Podatnik podatku dochodowego może od dochodu:
1)    z pozarolniczej działalności gospodarczej ustalonego zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e, art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693) - w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
2)    z innych źródeł przychodów niż zyski kapitałowe ustalonego zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693) - w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - odliczyć wydatki, pomniejszone o podatek od towarów i usług, które zostały poniesione w 2018 roku na nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697, 1515 i 1544).

2. Odliczenie stosuje się do podatnika, o którym mowa w ust. 1:
1)    prowadzącego aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny lub
2)    będącego wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną prowadzącej aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny.

3. Odliczeniu podlegają wydatki, o których mowa w ust. 1, do wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 3 500 zł oraz liczby stanowisk w aptece ogólnodostępnej albo punkcie aptecznym, przy czym liczba uwzględnionych stanowisk nie może być większa niż cztery.

4. W przypadku gdy podatnik poniósł wydatki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do więcej niż jednej apteki ogólnodostępnej lub jednego punktu aptecznego prowadzonych przez tego podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, w której jest wspólnikiem, odliczeniu podlega suma wydatków obliczonych zgodnie z ust. 3 osobno dla każdej z tych aptek lub każdego z tych punktów aptecznych, przy czym liczba uwzględnionych aptek i  punktów aptecznych nie może być większa niż cztery. 

5.     Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu od dochodu opodatkowanego na zasadach określonych:
1)    w art. 27 lub art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym suma odliczeń dokonanych na tych zasadach nie może przekroczyć kwoty wydatków określonych zgodnie z ust. 3 i 4 - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych;
2)    w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki, o których mowa w ust. 1, a w przypadku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy – w zeznaniu składanym za rok podatkowy:
1)    obejmujący dzień 31 grudnia 2018 r. albo
2)    w którym poniósł ostatni wydatek, o którym mowa w ust. 1.

7.    Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

8. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, a następnie otrzymał zwrot odliczonej kwoty (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza kwoty poprzednio odliczone.

9. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1)    apteka ogólnodostępna - oznacza aptekę ogólnodostępną w rozumieniu art. 87 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm. ));
2)    punkt apteczny - oznacza punkt apteczny w rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. - Prawo farmaceutyczne;
3)    spółka niebędąca osobą prawną - oznacza spółkę niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.”.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.11.2018 10:46
Osoba publikująca: Mateusz Klimczak
Zmodyfikowano: 08.11.2018 10:46
Osoba modyfikująca: Mateusz Klimczak