Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

W 2018 roku dofinansujemy minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację. Organizatorów kształcenia wyłonimy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2018 roku wynosi nie więcej niż 3.500 zł.

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2018 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych „ARCHIWALNE” – obowiązujące dla szkoleń rozpoczętych przed wejściem w życie „Nowego” rozporządzenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 197, poz. 1923 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2016 poz. 1761 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U. 2013 poz. 1562 )
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 497 )
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 )
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. nr 173, poz. 1808, z późn. zm. )
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2018 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.117 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.04.2018 13:40
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 27.04.2018 13:40
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj