Programy polityki zdrowotnej

Program polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione.

Zawiera on konkretne cele i określa termin, w jakim mają zostać osiągnięte. Są to przede wszystkim:

  • wykrywanie i zrealizowanie określonych potrzeb zdrowotnych,
  • poprawa stanu zdrowia określonej grupy docelowej chorych.

Czego dotyczą programy polityki zdrowotnej

  • ważnych zjawisk epidemiologicznych,
  • ważnych problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych – przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów,
  • wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki.

Kto jest odpowiedzialny za programy i ich realizację

Od 1 stycznia 2015 r. programy polityki zdrowotnej opracowują, wdrażają, realizują i finansują ministrowie oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Programy wieloletnie (np. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych oraz Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej) ustanawia Rada Ministrów. Realizują one strategie przyjęte przez rząd – dotyczą ważnych zjawisk i problemów, które wymagają decyzji i działań na poziomie Rady Ministrów.

Finansowanie

Programy polityki zdrowotnej i programy wieloletnie są finansowane ze środków publicznych.

Zobacz ogłoszenia konkursowe dotyczące programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich:

Programy polityki zdrowotnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm. )
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 09.04.2018 13:36
Osoba publikująca: Rafał Babraj
Zmodyfikowano: 09.04.2018 13:36
Osoba modyfikująca: Rafał Babraj