W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Cel główny

Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 
i terytorialnym

Cele szczegółowe

I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

 • Obszar: Reindustrializacja

Wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji

 • Obszar: Rozwój innowacyjnych firm

Zwiększenie innowacyjności polskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych

 • Obszar: Małe i średnie przedsiębiorstwa

Przemiany strukturalne sektora

Nowe formy działania i współpracy

Nowoczesne instrumenty wsparcia

 • Obszar: Kapitał dla rozwoju

Trwałe zwiększenie stopy inwestycji i ich jakości w dłuższej perspektywie, przy większym wykorzystaniu środków krajowych

 • Obszar: Ekspansja zagraniczna

Zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki

Zwiększenie eksportu towarów zaawansowanych technologicznie

II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony

 • Obszar: Spójność społeczna

Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne

Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy

 • Obszar: Rozwój zrównoważony terytorialnie

Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne poszczególnych terytoriów

Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych

Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie

III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu

 • Obszar: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce

Uproszczenie prawa zapewniające lepsze warunki dla działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli

 • Obszar: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem

Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne – dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorców

Budowa zintegrowanego systemu planowania rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym

 • Obszar: E-państwo

Cyfrowe państwo usługowe

 • Obszar: Finanse publiczne

Stabilne, efektywne i zrównoważone finanse publiczne

 • Obszar: Efektywność wykorzystania środków UE

Wykorzystanie środków z budżetu UE w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe

Obszary wpływające na osiągnięcie celów SOR:

 • Kapitał ludzki i społeczny

Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Zwiększenie udziału kapitału społecznego (w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego) w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju

 • Cyfryzacja

Wzmocnienie cyfrowego rozwoju kraju

 • Transport

Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów

 • Energia

Zapewnienie powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł

 • Środowisko

Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców

 • Bezpieczeństwo narodowe

Poprawa odporności państwa na współczesne zagrożenia i zdolności przeciwdziałania im

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako warunek rozwoju kraju

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
27.12.2018 12:49 Magdalena Gawlas
Pierwsza publikacja:
27.12.2018 12:49 Magdalena Gawlas