W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno – prywatne (PPP) jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją wszystkie społeczeństwa gospodarki rynkowej – jak przy ograniczonych funduszach publicznych, zaspokajać rosnące oczekiwania społeczne dotyczące jakości i standardu świadczenia usług publicznych.

PPP może być stosowane w sektorze transportu, służby zdrowia, energii, mieszkalnictwa, edukacji czy rewitalizacji miast. Jest to wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta o podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Specyfika PPP pozwala na istotne zwiększenie skuteczności i efektywności realizacji usług publicznych, nawet w przypadku braku niezbędnych środków publicznych po stronie podmiotów publicznych.

Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP zakłada wykorzystywanie PPP jako alternatywnej, równoważnej z tradycyjnymi metodami realizacji zadań publicznych.

Rządowa polityka PPP

Jeżeli chcemy działać skutecznie, musimy dać jasny sygnał, że PPP jest polskiej gospodarce potrzebne - z takiego założenia wyszliśmy przygotowując „Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego” przyjętą uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r.

Dokument ten powstał we współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku – podmiotami publicznymi, profesjonalnymi doradcami, wykonawcami, instytucjami finansowymi, bankami, naukowcami.  

Polityka Rządu w zakresie PPP zdefiniowała bariery dla szerszego wykorzystania PPP w Polsce. W efekcie tej diagnozy w dokumencie znalazły się konkretne działania ukierunkowane na eliminację tych barier.

Zgodnie z Polityką PPP:

Pełnimy rolę Centralnej jednostki PPP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z rządową strategią oraz ustawą o PPP pełni funkcję Centralnej Jednostki PPP. Oznacza to, że realizujemy na poziomie krajowym zadania obejmujące m. in. :

 • koordynację działań administracji państwowej w przedmiocie PPP,
 • monitoring przedsięwzięć PPP,
 • analizy w obszarze PPP
 • działania legislacyjne w obszarze PPP,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw w zakresie PPP,
 • udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom publicznym przygotowującym
  i realizującym projekty PPP,
 • opracowywanie wytycznych, standardów oraz wzorcowych dokumentów wspierających rozwój formuły PPP.

Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem

Jesteśmy gotowi wspierać podmioty publiczne bazując na własnej  wiedzy i doświadczeniu. Pomożemy np.:

 • opracować zakres prac zlecanych zewnętrznym doradcom;
 • zweryfikować przygotowane już analizy lub dokumentację przetargową;
 • ocenić zasadność zapisów umów PPP;
 • udrożnić kanały komunikacji z innymi podmiotami publicznymi – w Polsce i za granicą.

Opiniujemy projekty PPP

Na podstawie ustawy o PPP każdy podmiot publiczny może zwrócić się do nas o wydanie opinii na temat swojego przedsięwzięcia.  Wówczas sprawdzimy czy zastosowanie formuły PPP w danym projekcie jest uzasadnione. A jeśli odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca ocenimy gotowość projektu do PPP.

Zakres opinii dotyczy głównie:

 • oceny poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz;
 • przyjętego w ich wyniku modelu prawno-organizacyjnego oraz mechanizmu wynagradzania podmiotu prywatnego;
 • proponowanego podziału ryzyka w projekcie.

Zewnętrzni eksperci doradzą promotorom projektów

Instytucjom publicznym, które chcą realizować inwestycje w formule PPP, oferujemy doradztwo prawne, finansowe i techniczne na eksperckim poziomie.  Zewnętrzni eksperci pomagają przy  projektach PPP z zakresu infrastruktury transportowej, efektywności energetycznej, budowy obiektów użyteczności publicznej. Obecnie trwa ciągły nabór na wsparcie doradcze przy projektach, do którego zapraszamy podmioty publiczne przygotowujące projekty PPP. 

Zmiany prawne, które ułatwią realizację przedsięwzięć w formule PPP

Przygotowaliśmy pakiet zmian w prawie, które pomogą rozruszać rynek PPP. Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, zawiera kilkadziesiąt różnych propozycji zmian w kilkunastu ustawach.

Czuwamy nad tym, by system ram prawnych dla PPP był spójny i by w przepisach nie pojawiały się regulacje, które  mogłyby utrudnić wykorzystanie PPP.

Wytyczne, wzory umów, zbiory dobrych praktyk do wykorzystania przez podmioty publiczne

Po co wyważać drzwi, które ktoś już otworzył? Dobre praktyki, wzory umów i wytyczne, które publikujemy, to sposób na obniżenie kosztów projektów PPP. Mniejsze koszty to z kolei zachęta do rozważania formuły PPP jako alternatywy dla tradycyjnych zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej:

Baza potencjalnych projektów PPP

Stworzyliśmy narzędzie, które jest swego rodzaju ofertą sektora publicznego dla przedsiębiorców. Prowadzimy elektroniczną bazę potencjalnych projektów PPP, którą cyklicznie weryfikujemy i aktualizujemy.

Baza inwestycji PPP z zawartymi umowami (Rynek PPP w Polsce)

Prowadzimy też bazę projektów PPP z zawartymi umowami. Baza zawiera informacje dotyczące wszystkich projektów dla jakich udało zawrzeć się umowy PPP od początku obowiązywania ustawy o PPP i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, czyli od 2009 r. Baza jest źródłem informacji m.in. o ilości, wartości, rodzaju, zakresie, skali, formie prawnej oraz lokalizacji inwestycji PPP w Polsce.

Platforma PPP

Jesteśmy współzałożycielami Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. To porozumienie, do którego przystąpili m.in. ministrowie, prezesi urzędów centralnych, samorządowcy, szefowie placówek medycznych, uczelni wyższych, agencji rozwoju regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego. Członkowie Platformy działają na rzecz większej skuteczności projektów PPP: wymieniają się wiedzą, dobrymi praktykami oraz wypracowują i upowszechniają wzorcową dokumentację.

Członkiem Platformy PPP może być każdy podmiot publiczny. Wystarczy wypełnić stosowną deklarację dostępną na stronie internetowej.  Główne cele działalności Platformy PPP to skuteczna realizacja projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP.

Szkolenia dla administracji publicznej i przedsiębiorców

W naszej ofercie szkoleniowej znajdują się nieodpłatne szkolenia stacjonarne, on-line i e-learningowe, a także warsztaty specjalistyczne, webinary, oraz krajowe i zagraniczne wizyty studyjne mające na celu zapoznanie uczestników z  najlepszymi przykładami projektów  zrealizowanych w formule PPP.

Szkolenia - skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, służb finansowych oraz  pracowników administracji rządowej. Dotyczą podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, między innymi zasad realizacji przedsięwzięć w ramach PPP, źródeł prawa i charakterystyki polskiego rynku PPP. 

Warsztaty specjalistyczne - skierowane do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego. Poświęcone są kolejnym etapom realizacji projektów PPP, a także przeprowadzeniem postępowania przetargowego w PPP.  

Szkolenia sektorowe – skierowane do pracowników administracji publicznej, poświęcone poszerzeniu wiedzy na temat PPP w danym sektorze, m.in. efektywności energetycznej, transportu miejskiego i innych.  

Webinary o tematyce PPP, które służą poszerzeniu wiedzy o PPP. Formuła tych spotkań oparta jest na bezpośredniej interakcji ekspertów z uczestnikami, poprzez zadawanie pytań, dyskusję i wymianę doświadczeń.

Szkolenia e-learningowe -  zapewniają dostęp do kompleksowej wiedzy z zakresu PPP dla wszystkich zainteresowanych.  Składają się z trzech modułów: 

 • wprowadzenia do PPP: czym się charakteryzuje, kiedy można je zastosować i czym różni się od innych sposobów realizacji projektów, a także co to jest ryzyko i jaki ma wpływ na projekt, jakie są etapy  realizacji projektów PPP oraz kluczowe czynniki sukcesu takich projektów.  
 • przygotowania projektu PPP: jak dokonać identyfikacji potencjalnego projektu oraz wstępnej oceny wariantu PPP, jak wyglądają przygotowania organizacyjne Podmiotu Publicznego, oraz krok po kroku analiza dokonywana w ramach Oceny Efektywności.
 • wyboru  Partnera Prywatnego: rekomendowane podstawy prawne, tryby wyboru Partnera Prywatnego oraz elementy jakie należy wziąć pod uwagę, przygotowując postępowanie PPP, a także zamknięcie komercyjne i finansowe.

Szkolenia e-learningowe znajdują się na naszej platformie szkoleniowej

Do tej pory udało nam się przeszkolić ponad 5000 osób z około 1000 instytucji!

Dowiedz się więcej: Działania w zakresie szkoleń PPP

 

Materiały

Partnerstwo Publiczno-Prywatne
{"register":{"columns":[]}}