W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Informacje ogólne

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

Instrumentem zarządza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy).

Wsparcie w formie pożyczek (Pożyczka na rozwój Turystyki) jest oferowane przez instytucje finansujące wybrane przez BGK.

Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uzdrowiskową, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Zobacz przykłady dotychczas zrealizowanych inwestycji dzięki pożyczkom Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Budżet instrumentu pochodzi ze spłaconych pożyczek i gwarancji oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej). 

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP). Inwestycja, która dzięki pożyczce zostanie przez nich zrealizowana musi znajdować się na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. W przypadku pożyczki na zakup środków transportu, przedsiębiorca musi zarówno prowadzić działalność gospodarczą jak i posiadać siedzibę w Polsce Wschodniej.

Działalność MŚP musi być zbieżna z poniżej wymienionymi charakterystycznymi, turystycznymi rodzajami działalności/branżami (wg grup/klas/podklas PKD):

 • 55 Zakwaterowanie;
 • 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 • 50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 • 50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 • 51.1 Transport lotniczy pasażerski;
 • 52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 • 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 • 77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79 Działalność związana z turystyką;
 • 86 Opieka zdrowotna;
 • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
 • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 47 Handel detaliczny;
 • 03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 10.52 Produkcja lodów;
 • 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
 • 74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Poza rodzajami działalności wymienionymi powyżej, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży pod warunkiem, że z przedstawionego wniosku o udzielenie wsparcia wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy inwestycji objętych wsparciem wskazane poniżej.

Rodzaje inwestycji

Wsparcie przyczyni się do: poszerzenia oferty produktów/ usług i/ lub wydłużenia sezonu turystycznego; wzrostu liczby utworzonych nowych miejsc pracy, zwiększenia zaangażowania środków prywatnych w finansowanie inwestycji w turystyce i branżach pokrewnych.

MŚP mogą uzyskać wparcie na następujące rodzaje inwestycji:

 1. Obiekty noclegowe;
 2. Obiekty gastronomiczne;
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
 6. Transport turystyczny;
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 8. Ekologiczne produkty;
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Jako element ww. inwestycji wsparciem może być objęte wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych - e-turystyka – stanowiących element inwestycji, o których mowa powyżej.

Warunki wsparcia

Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym na:

 • zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);
  Przedmiotem wsparcia nie może być wyłącznie zakup gruntu/ nieruchomości (maks. udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). Pozostałe 10% wartości wsparcia będzie obejmowało również inne działania które wraz z gruntem/nieruchomością tworzą produkt/usługę.
 • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:  
  • zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 - letniego), tj.: samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej;
  • wsparcie udzielane wyłącznie MŚP prowadzącemu działalność gospodarczą i posiadającemu siedzibę na terenie Polski Wschodniej.

Ponadto wsparcie można przeznaczyć na pokrycie wydatków:

 • na bieżącą/ obrotową działalność;
 • na promocję i reklamę,

związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

Pożyczka na rozwój turystyki

Główne parametry produktu:

 • kwota pożyczki do 500 000 zł;
 • pożyczka udzielana jest na okres:
  • do 84 miesięcy
 • karencja w spłacie pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodne z zasadami udzielania pomocy de minimis;  
 • nie jest wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu;
 • wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej (tzn. różnić się miesięczną wysokością);
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki z transzy.

Dodatkowe preferencje (między innymi niższe oprocentowanie) będą oferowane:

 • obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
 • MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.

Ponadto w związku z pandemią COVID-19, firmom oferowane są dodatkowe ułatwienia.  

Ułatwienia  w spłacie i wydatkowaniu środków obejmują:

 • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych*;
 • wkład własny już od 0 proc;

 • możliwość przeznaczenia pożyczki w całości na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy*.

*Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansującej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na www.bgk.pl/turystyka . O zmianie warunków spłaty pożyczki będzie decydować instytucja finansująca. 

Więcej na www.bgk.pl/turystyka .


Kontakt

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronach instytucji finansujących wybranych przez BGK.

Aktualności

Media o nas

Linki

Wideo

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
05.04.2023 13:54 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
15.05.2019 10:21 Emilia Chmiel
{"register":{"columns":[]}}