W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Grafika zawiera obraz orła (zbliżonego do godła Polski) napis Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pod napisem widnieje czarno-biała flaga.

Nasze patronaty

Zasady ogólne

 1. Objęcie patronatem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej lub udział Ministra w Komitecie Honorowym stanowią wyróżnienia honorowe podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, obejmujących dział administracji rządowej: rozwój regionalny.
 2. Patronat honorowy ministerstwa lub uczestnictwo Ministra w komitecie honorowym mogą być przyznane wyłącznie najważniejszym wydarzeniom lub przedsięwzięciom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub ponadregionalne, a także wpisują się merytorycznie w obszary zadań realizowanych przez urząd, w szczególności w ramy Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 3. Przyznanie wyróżnienia nie oznacza deklaracji osobistego udziału Ministra oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia. Prośby o wsparcie finansowe zawarte we wniosku o objęcie patronatem honorowym nie będą rozpatrywane.
 4. Wyróżnieniami nie będzie obejmowana statutowa działalność stowarzyszeń, fundacji, związków lub innych organizacji, a także przedsięwzięcia:
 • o charakterze reklamowym lub lobbystycznym;
 • niezgodne z polityką wizerunkową Ministerstwa, zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji;
 • dotyczące budowy obiektów, produkcji filmowych, publikacji i opracowań oraz inne przedsięwzięcia o charakterze twórczym lub artystycznym, znajdujące się w fazie przygotowawczej;
 • organizowane przez podmiot, posiadający nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa, w tym z tytułu udzielonych dotacji celowych uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub pozostające w sporze sądowym w zakresie przedmiotowych należności.
 1. Przyznawanie wyróżnień ma charakter indywidualny i dotyczy pojedynczego przedsięwzięcia. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy lub udział w Komitecie należy występować każdorazowo na każdą edycję.
 2. Honorowym patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane przez podmioty prywatne, w tym w szczególności prasę i media elektroniczne, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 
 3. Organizator zobowiązuje się do:
  •  zastosowania przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO*;
  • nietworzenia kopii dokumentów innych niż niezbędne do realizacji wydarzenia;
  • ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do pracowników Organizatora posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
  •  zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, także po ustaniu zatrudnienia u Organizatora.

 * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Procedura obejmowania wyróżnieniem

 1. Kwestia udzielenia patronatu lub zgody na udział w Komitecie Honorowym rozważana jest na podstawie wniosku skierowanego do Ministra za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Ministerstwa.
 2. Rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski dotyczące wydarzeń, których termin wyznaczony został nie później niż 6 tygodni do daty złożenia wniosku i nie wcześniej niż 12 tygodni od daty złożenia wniosku. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, złożone poprzez formularz dostępny na stronie internetowej poniżej.
 4. Biuro Ministra może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie złożonego wniosku lub przekazanie wyjaśnień do złożonych dokumentów, w tym także przedstawić wynikające z regulaminu warunki, po spełnieniu których możliwe będzie przyznanie wyróżnienia.
 5. Ministerstwo może odmówić dalszego rozpatrywania wniosku ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Rozstrzygnięcia kwestii zasadności objęcia danego przedsięwzięcia patronatem będą podejmowane po zasięgnięciu opinii właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 7. Informacja o przyznaniu lub nie przyznaniu wyróżnienia jest przekazywana Wnioskodawcy wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku.
 8. Odmowa przyznania patronatu lub udziału w komitecie honorowym jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w tej sprawie. 

Obowiązki organizatora wynikające z przyznania patronatu lub zgody na udział w Komitecie

 1. Organizator przedsięwzięcia zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia: informację o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia oraz znak graficzny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 2. Organizator przedsięwzięcia na stronach internetowych przedsięwzięcia umieszcza link do strony internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 3. W czasie trwania przedsięwzięcia, w miejscu jego zorganizowania, organizator przedsięwzięcia umieszcza informacje o patronacie/udziale w komitecie honorowym oraz znaki identyfikacji wizualnej MFiPR, w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia.
 4. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o objęciu wyróżnieniem przedsięwzięcia po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi udzielonej przez Biuro Ministra  MFiPR.
 5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań lub wykorzystania znaków graficznych Ministerstwa niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, kolejny wniosek organizatora przedsięwzięcia o objęcie wyróżnieniem tego przedsięwzięcia pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Informacja dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie internetowej MFiPR oraz na profilach urzędu w portalach społecznościowych. Organizator zobowiązany jest wówczas do przesłania na adres patronaty@mfipr.gov.pl pełnej informacji o przedsięwzięciu (nieprzekraczającej 1 strony A4) w terminie najpóźniej 2 tygodni przed planowanym wydarzeniem.
 7. Organizator przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem składa sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia (zgodnie z wzorem dostępnym poniżej) w terminie do 30 dni od dnia jego zakończenia w formie elektronicznej na adres: patronaty@mfipr.gov.pl.
 8. Do sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia, przesłanego drogą elektroniczną może zostać załączona informacja prasowa, maksymalnie 5 fotografii (o wielkości nieprzekraczającej łącznie 3,5 MB) oraz link do strony internetowej przedsięwzięcia.
 9. W przypadku, gdy organizator przedsięwzięcia nie prześle sprawozdania w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek o objęcie wyróżnieniem przedsięwzięcia pozostawia się bez rozpoznania.  

Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia wizerunku Ministra lub Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, naruszenie powyższych zasad przyznawania patronatów) wyróżnienie danego przedsięwzięcia może zostać cofnięte, o czym organizator przedsięwzięcia zostanie niezwłocznie poinformowany na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
 2. Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie jest ostateczne. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje odwołanie w tej sprawie.
 3. Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w Komitecie nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie lub udziale w Komitecie.
 4. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do informowania niezwłocznie Biura Ministra MFiPR, o podjętych działaniach, o których mowa powyżej. 

Patronaty Prezydenta RP

 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.
 2. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny”.

Kontakt i ważne informacje

e-mail: patronaty@mfipr.gov.pl

Wraz z objęciem patronatem, możliwe jest skorzystanie z materiałów informacyjnych ministerstwa w wersji elektronicznej i/lub drukowanej. W tej sprawie prosimy o kontakt z Departamentem Promocji Funduszy Europejskich na adres e-mail: promocja@mfipr.gov.pl

Materiały

Patronaty​_MFiPR​_I​_półrocze​_2021
I​_kwartał​_2021​_patronaty.xls 0.03MB
Wzór sprawozdania - patronaty
wzór​_sprawozdania​_patronaty.doc 0.06MB
Lista patronatów z II półrocza 2021
BM​_2021​_na​_stronę​_-​_II​_półrocze.xls 0.03MB
Logotypy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej​_wersja​_polska
Logotypy.zip 1.06MB
Patronaty MFiPR w 2022 roku
Patronaty​_MFiPR​_w​_2022​_roku.xlsx 0.02MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
18.01.2023 11:45 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
25.04.2019 15:51 Norbert Guliński
{"register":{"columns":[]}}