W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Forum Ekonomiczne z udziałem kierownictwa MFiPR

10.09.2020

„Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota" – pod takim hasłem zakończyło się tegoroczne Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Drugiego i trzeciego dnia Forum w dyskusjach panelowych uczestniczyli minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wiceministrowie: Anna Gembicka, Waldemar Buda i Jacek Żalek.

Na zdjęciu scena i troje panelistów siedzących, dwie kobiety i mężczyzna. Jedną z kobiet jest minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Za plecami ścianka z logo i napis Economic Forum. Na pierwszym planie dwóch operatorów kamer.

Polityka spójności szansą dla gospodarki i przedsiębiorców

Panel „Europejska gospodarka po pandemii – co nas czeka?”,  z udziałem minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, dotyczył wyzwań, zagrożeń i możliwości, jakie stoją przed przedsiębiorcami.

Według minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak to polityka spójności ma szansę wspomóc gospodarkę i przedsiębiorców w kryzysie. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że wypracowane rozwiązania świetnie się sprawdziły. Dlatego poprzez programy unijne podobne do tych  w mijającej perspektywie, będziemy kontynuować inwestycje. Ponadto dodała, że naszym celem jest zwiększenie produktywności polskich przedsiębiorstw.

Poprawa działalności przedsiębiorstw stanowi jeden z kluczowych czynników decydujących o konkurencyjności polskiej gospodarki i na tym się skupiamy. Tylko przedsiębiorstwa konkurencyjne są w stanie skutecznie rywalizować na rynku, rozwijać się, a dzięki temu generować trwałe miejsca pracy o wysokiej produktywności – mówiła Jarosińska-Jedynak.

W panelu „Polityka spójności po 2020 r.” minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaprezentowała jeden z priorytetów resortu na ostatni kwartał tego roku.

Prowadzimy intensywne prace nad zagospodarowaniem środków finansowych na przyszłą perspektywę 2021-2027. W przypadku polityki spójności opracowywana jest Umowa Partnerstwa, która będzie stanowiła mandat negocjacyjny z Komisją Europejską. Wkrótce zostanie poddana konsultacjom w regionach. Dokument ostatecznie określi, co będzie wspierane z funduszy unijnych w ramach polityki spójności. Równocześnie trwają prace nad programami operacyjnymi szczebla krajowego i regionalnego – wymieniała minister oraz dodała - jesteśmy także na etapie przygotowywania Krajowego Planu Odbudowy, który jest warunkiem uzyskania wsparcia z tego instrumentu.

Trójmorze , Grupa Wyszehradzka, Europejskie Strategie Rozwoju

Podczas dyskusji „Fundusz Inwestycyjny Trójmorza" w ramach konferencji Europa Karpat, minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę na fakt, że relatywnie łagodny spadek dynamiki PKB w krajach Trójmorza w czasie pandemii pokazuje, że rządy i instytucje rozwoju w krajach regionu właściwie wykonały swoją pracę, a fundamenty naszych gospodarek są stabilne.

Szefowa MFiPR dodała, że  wraz z powiązanymi skutkami gospodarczymi i finansowymi kryzys uwydatnił znaczenie regionalnych powiązań gospodarczych i dobrze rozwiniętej infrastruktury transgranicznej, zwiększając tym samym znaczenie Inicjatywy Trójmorza.

Dla przyszłości Trójmorza istotne jest to, jak będzie dalej wyglądało finansowanie rozwoju połączeń infrastrukturalnych w regionie na osi północ-południe. Bez nich wzrost gospodarczy Europy Środkowej może wyhamować, a wraz z nim doganianie państw zachodnioeuropejskich – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Jako szansę na zasilenie tych inwestycji, oprócz środków budżetowych i funduszy europejskich,  Jarosińska-Jedynak wskazała Fundusz Inwestycyjny Trójmorza.

Szefowa MFiPR dodała, że w obliczu pandemii koronawirusa nadchodzący szczyt Inicjatywy Trójmorza organizowany w październiku przez Estonię, nabiera jeszcze większego znaczenia.

Inicjatywa Trójmorza może się stać platformą odbudowy gospodarczej witalności Europy Środkowo-Wschodniej po kryzysie wywołanym pandemią – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W Forum Ekonomicznym w Karpaczu uczestniczył również wiceminister Waldemar Buda,  który wziął udział w panelu dyskusyjnym "Grupa Wyszehradzka – w stronę rozwoju zrównoważonego".

W. Buda, odnosząc się do przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej, przedstawił plany działań ministerstwa funduszy i polityki regionalnej na ten czas.

Program polskiej prezydencji będzie skoncentrowany na trzech kwestiach. Pierwsza i najważniejsza z nich to kształt budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz  Europejski Instrument na rzecz Odbudowy – wymieniał wiceminister.

Kolejną kwestią, na której będą koncentrować się nasze działania podczas polskiej prezydencji, będzie polityka miejska. Za 2 lata w Katowicach odbędzie się Światowe Forum Miejskie, wydarzenie współorganizowane przez Polskę z wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat). Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej koordynuje proces przygotowań do tego wydarzenia.

Ważną kwestią omawianą w grupie przez najbliższy rok ma być również zintensyfikowanie prac na rzecz rozwoju obszaru Karpat i objęcia go strategią makroekonomiczną – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Okazją do dalszej rozmowy o europejskiej polityce regionalnej był panel „Europejskie Strategie Rozwoju - priorytety i cele w budowaniu silnych regionów”. W dyskusji uczestniczył wiceminister Jacek Żalek.

Harmonijny rozwój regionów europejskich zależy także od ich współdziałania. To jeden z istotnych dla naszej debaty kontekst – współpraca na poziomie makroregionalnym. Ta współpraca nabiera coraz większego znaczenia, gdyż łączy kraje i regiony wokół wspólnego terytorium o określonych potencjałach, zmagającego się z konkretnymi wyzwaniami – mówił wiceminister.

Sprawiedliwa transformacja - rewizja strategii zrównoważonej energetyki dla Europy

W ramach Forum Energetycznego Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestniczyła też w dyskusji o pomysłach na transformację energetyczną.

Nie istnieje jeden uniwersalny pomysł na skuteczną transformację energetyczną – w każdym przypadku transformacja musi uwzględniać uwarunkowania lokalne, a te najlepiej rozpoznane są z poziomu regionów. Należy także pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach – bezpieczeństwu, czyli zapewnieniu ciągłości dostaw energii oraz tworzeniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy  – mówiła minister i dodała - Polska będzie wprawdzie największym beneficjentem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale zgodnie z obecnymi założeniami, fundusz ten ma finansować jedynie działania łagodzące skutki transformacji energetycznej, a nie sam proces transformacji. Zatem zapewnienie środków na transformację jest niezwykle ważne w przypadku naszego kraju.

Rozwój kapitału społecznego

Rozwój kapitału społecznego zajmuje istotne miejsce w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – mówił wiceminister Jacek Żalek w panelu „Budowanie kapitału społecznego kluczem sukcesu konkurencyjnej gospodarki” i dodał - Instrumenty realizacji strategii mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to działania ukierunkowane na redukowanie deficytów i wykorzystanie potencjałów w obszarach społeczeństwa obywatelskiego oraz uczestnictwa w kulturze, z drugiej zaś polegają na stymulowaniu rozwoju gospodarczo-kulturalnego przez wzrost efektywności funkcjonowania polskich branż kreatywnych.

Jakiej polityki chcą młodzi?

W panelu „Jakiej polityki chcą młodzi?”, w którym uczestniczyła wiceminister Anna Gembicka, poruszono kwestię zmian, jakich oczekuje młodzież . Wiceminister mówiła o cyfryzacji usług publicznych i młodym spojrzeniu na rozwój i polityki państwa.