W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
Logo Partnerskiej Inicjatywy Miast

Partnerska Inicjatywa Miast

Jednym z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. W ramach tego celu problematyka rozwoju miast zajmuje bardzo ważne miejsce. W kontekście realizacji polityki miejskiej, SOR wskazuje między innymi na potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy między miastami różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania. Powołanie do życia projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast wychodzi naprzeciw identyfikowanym w tym zakresie wyzwaniom.

Główne założenia

Jednym z celów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. W ramach tego celu problematyka rozwoju miast zajmuje bardzo ważne miejsce. W kontekście realizacji polityki miejskiej, SOR wskazuje między innymi na potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania współpracy i wymiany wiedzy między miastami różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania. Powołanie do życia projektu Partnerskiej Inicjatywy Miast wychodzi naprzeciw identyfikowanym w tym zakresie wyzwaniom.

Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) to program wymiany i promocji wiedzy pomiędzy miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej. PIM jest odpowiedzią na zgłaszaną przez samorządy potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej oraz  pozyskiwania pomysłów na wzmacnianie potencjału rozwojowego polskich miast.

Współpraca w ramach PIM polega również na sieciowaniu krajowych i europejskich działań z zakresu rozwoju miast, w szczególności w odniesieniu do udziału w Programie URBACT oraz realizacji Agendy Miejskiej UE, również w celu wzmocnienia współpracy miast w Europie Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka oraz Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Słowenia).

Cele

Celem głównym inicjatywy jest poprawa warunków rozwojowych oraz wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast, w tym w zakresie rozwiązań przydatnych do poprawy efektywności zarządzania

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie i zachęcanie do partnerskiej współpracy i wymiany wiedzy
  • podniesienie kompetencji kadr
  • kapitalizacja wiedzy i wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań systemowych
  • upowszechnianie zasad partycypacji społecznej w zarządzaniu miastami
  • włączenie miast w realizację celów krajowych i europejskich.

Zasady działania i produkty

Podstawowy mechanizm wdrożeniowy to sieci tematyczne zrzeszające grupę miast (jako podstawowych uczestników) i pozostałych interesariuszy działań miejskich w celu rozpoznania i przeanalizowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wokół zidentyfikowanych bloków tematycznych. Poszczególne etapy działania w ramach każdej sieci tematycznej PIM zakładają wypracowanie głównych produktów projektu tj.:

Fiszka sieci

Dokument opracowany w pierwszym półroczu projektu przez Miasta-Liderów przy współpracy z miastami partnerskimi oraz ekspertem tematycznym sieci. Określa główne problemy w ramach danego tematu, cele i działania służące ich realizacji oraz harmonogram prac dla całej sieci. Ma charakter „mapy drogowej” dla całości działań poszczególnych sieci.

Lokalne Partnerstwo (LP)

Powoływane przez każde miasto będące członkiem sieci tematycznej PIM. Zrzesza (w formule otwartej lub zamkniętej) przedstawicieli samorządu, partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców w celu wspólnych prac nad zdefiniowaniem lokalnych problemów oraz wytyczeniem ścieżki ich rozwiązania w ramach  Miejskiej Inicjatywy Działania.

Miejska Inicjatywa Działania (MID)

Dokument opracowywany przez  każde miasto będące członkiem sieci tematycznej PIM wraz z Lokalnym Partnerstwem, w wyniku procesu partycypacyjnego. Określa ścieżkę dojścia do rozwiązania problemu zdiagnozowanego w danym mieście oraz konkretne propozycje działań i projektów. To dokument zawierający konkretne rozwiązania dla zidentyfikowanych wcześniej wyzwań i/lub problemów lokalnych. Realizacja MID ma przyczynić się do rozwoju miasta w sposób zrównoważony i zintegrowany w zakresie tematycznym sieci. Każdy z dokumentów bazuje na wypracowanych w trakcie pracy Sieci PIM, doświadczeń i pomysłów, oraz istniejących zasobów materialnych i polityk lokalnych (strategie, plany, działania).

Plan Ulepszeń (PU)

Opracowywany wspólnie przez miasta będące w sieci oraz eksperta tematycznego danej sieci. Zawiera zbiór rekomendacji do prowadzenia polityk krajowych powiązanych z obszarem tematycznym danej Sieci  (w tym dotyczących kwestii prawnych, finansowych, itp.), bazujący na obserwacjach, doświadczeniach i wnioskach wszystkich miast w danej sieci.

Pilotażowe Sieci tematyczne

Projekt PIM rozpoczęto od przeprowadzenia naboru Miast Partnerskich i Miast Liderów do udziału w 3 sieciach tematycznych: Mobilności miejskiej, Rewitalizacji i Jakości powietrza. Zgłosiło się ponad 105 miast, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu projekty. Spośród nich do udziału w PIM wybrano 34 miasta / związki JST. Łącznie w trakcie projektu odbyły się 4 wspólne spotkania wszystkich uczestniczących miast oraz 16 spotkań sieciowych w ponad 20 polskich miastach. Ponadto miało miejsce kilkadziesiąt spotkań LP.

W latach 2017-2019, w ramach pilotażu Partnerskiej Inicjatywy miast, działały trzy sieci tematyczne:

  • Rewitalizacja

Uczestnicy sieci: Katowice (Lider), Gdynia, Stalowa Wola, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice, Malbork

  • Mobilność miejska

Uczestnicy sieci: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Lider), Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Jastrzębie-Zdrój, Legnica, Olsztyn, Nowa Sól, Skawina, Wadowice, Wałbrzych

  • Jakość powietrza

Uczestnicy sieci: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – wcześniej Nowy Sącz (Lider), Toruń, Opalenica , Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, Kudowa-Zdrój, Rawicz, Pszczyna, Bojanowo, Żmigród, Nowa Ruda, Skawina Dokumenty dot. wdrażania PIM:

  1. Zasady Realizacji PIM
  2. Podręcznik tworzenia LP i MID 

Materiały

Podręcznik
Podrecznik​_MID​_LP.pdf 0.73MB