W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie konkursu na realizację projektów w module Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

25.09.2018

Informujemy, że termin naboru wniosków w konkursach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został przedłużony do 9 listopada 2018 roku.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ogłasza konkurs na realizację projektów
w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs w module Dziedzictwo narodowe
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2018 r. poz. 46) ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w module Dziedzictwo narodowe.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 1. W konkursie II/2018 preferowane będą następujące obszary priorytetowe:
  1.1. Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
  1.2. Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
  1.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  1.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.
 2. Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:
  1. opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  2. opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  3. obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  4. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  5. mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.
 3. Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:
  1. pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań naukowych obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin;
  2. tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.
 4. Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 5. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  2. biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
  3. podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki,
  4. uczelnie
   –   dla których przyznanie tych środków nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 6. We wniosku należy wskazać kierownika projektu badawczego. Ta sama osoba nie może pełnić funkcji kierownika w więcej niż jednym wniosku złożonym do konkursu danego modułu.
 7. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 13c pkt 3 ustawy, tj.
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Rejestru instytucji kultury wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczony za zgodność z oryginałem;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
   oraz
  5. informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 8. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 9. Moduł Dziedzictwo narodowe obejmuje finansowanie przez okres:
  1. 5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł, a maksymalna – 1,8 mln zł;
  2. 3–5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przez okres co najmniej 4 lat, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys.  zł, a maksymalna – 1,8 mln zł;
 10. Dla osób zatrudnionych w jednostce wnioskującej na umowę o pracę wynagrodzenie miesięczne może wynosić maksymalnie 1800 zł miesięcznie.
 11. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem.
 12. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach NPRH (załącznik 2) opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministerstwem”. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 13. Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, których koszty są już finansowane ze środków budżetowych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania tego samego kosztu odpowiada Wnioskodawca.
 14. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania publikacji powstałych w ramach projektu w celu ich  udostępniania w ramach repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej. Publikacje wyników prac powinny być opatrzone informacją „Praca naukowa (zamiennie: Publikacja) finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach... nr projektu... kwota finansowania..." lub jej odpowiednikiem w języku obcym, a także graficznym znakiem programu ustalonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”.
 15. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl w terminie od 25 września 2018 r. do 31 października  2018 r.. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 16. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Dziedzictwo narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa w terminie określonym w pkt 15. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 17. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.
 18. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 15 nie będą rozpatrywane.
 19. Procedura oceny wniosków składa się z oceny formalnej i merytorycznej.
 20. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 21. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 22. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Zespół doradczy – Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwany dalej „Radą”, powołany przez Ministra na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 23. Ocena merytoryczna wniosku przebiega w następujący sposób:
  1. Preselekcja wniosków dokonywana jest przez ekspertów do spraw I etapu oceny w zakresie priorytetowych obszarów badawczych nauk humanistycznych,  wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia, na podstawie analizy ich pełnych wersji,  według następujących kryteriów:
   1. stopień zgodności wniosków z celami, zakresem programu i znaczeniem tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (0-1-2);
   2. wartość naukowa projektu (0-1-2-3);
   3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-1-2-3-4);
   4. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-1-2);
   5. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-1-2);
   6. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-1-2);
   7. możliwość realizacji projektu (0-1-2).
  2. Eksperci do spraw I etapu oceny, podczas spotkania, ustalają w drodze głosowania zwykłą większością głosów, listę rankingową ocenionych wniosków, którą przedkładają Radzie. Do II etapu konkursu mogą być zakwalifikowane najwyżej ocenione wnioski, których łączna liczba nie przekracza 45% wszystkich wniosków przyjętych do konkursu i które jednocześnie otrzymały liczbę punktów nie mniejszą niż 75% maksymalnej liczby punktów, jaką otrzymać może wniosek. Liczbę punktów kwalifikującą do II etapu ustalają eksperci do spraw I etapu oceny. Wnioski, które w pierwszym kryterium decyzją zespołu otrzymają 0 pkt. nie mogą zostać skierowane do II etapu. Rada po zapoznaniu się z listą rankingową przedstawioną przez ekspertów rekomenduje Ministrowi listę wniosków do II etapu konkursu. Przed wydaniem rekomendacji, w uzasadnionych wypadkach, Rada może wystąpić do ekspertów z wnioskiem o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie opinii na temat wniosków zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do II etapu konkursu i ustalić własne rekomendacje wniosków.
  3. Na podstawie przedłożonej przez Radę listy rankingowej Minister kieruje wnioski do II etapu konkursu oraz podejmuje decyzję o odmowie przyznania środków finansowych na realizację pozostałych projektów. Po decyzji Ministra wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu kierowane są do recenzentów zewnętrznych.
  4. Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu są oceniane przez co najmniej trzech recenzentów zewnętrznych według kryteriów ujętych w ppkt A. Recenzent, poza oceną punktową, przedstawia rekomendacje do finansowania ocenianych projektów, według następującej skali:
   1. projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   2. projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
   3. projekt nierekomendowany do finansowania.
  5. Do dalszej oceny kwalifikowane są wnioski, które otrzymały trzy rekomendacje A lub dwie A i jedną B, oraz których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu. Selekcja wniosków dokonywana jest na podstawie średniej punktacji uzyskanej w wyniku oceny dokonanej przez trzech recenzentów zewnętrznych, a jej rezultat w postaci listy rankingowej przedstawiany jest Radzie NPRH. W przypadku wniosków, które otrzymały od recenzentów dwie rekomendacje A i jedną C, decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do dalszej oceny podejmuje Rada.
  6. Rada po dokonaniu analizy listy rankingowej, o której mowa w ppkt E, przekazuje ją ekspertom do spraw II etapu w celu przeprowadzenia oceny. Nazwiska recenzentów nie są podawane do wiadomości ekspertów. 
  7. Na posiedzenie ekspertów do spraw II etapu konkursu zapraszani są kierownicy projektów, którzy przed posiedzeniem powinni zapoznać się z recenzjami swoich projektów. Podczas rozmowy z ekspertami kierownicy projektów zwięźle przedstawiają swoje projekty, odpowiadają na pytania ekspertów i ustosunkowują się do treści recenzji. W przypadku wniosków, w których recenzenci wskazali błędy i/lub przeszacowania w kosztorysach, eksperci mogą negocjować z kierownikami projektów wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu. W posiedzeniu ekspertów mogą brać udział bez prawa udziału w głosowaniu przedstawiciele Rady NPRH oraz ministerstwa. Eksperci do spraw II etapu konkursu biorą pod uwagę średnią ocen co najmniej trzech recenzji, rekomendacje recenzentów, o których mowa w ppkt D oraz efekt rozmowy z kierownikami projektów. W przypadku zakwestionowania przez ekspertów poprawności formalnej lub merytorycznej recenzji, eksperci dokonują własnej oceny wniosku, która wymaga zatwierdzenia w głosowaniu bezwzględną większością głosów. W przypadku przyznania przez co najmniej jednego z recenzentów 0 punktów w jakimkolwiek kryterium, eksperci dokonują zbiorowej oceny. Ocena zbiorowa staje się składnikiem średniej wszystkich ocen w danym kryterium.
  8. W oparciu o analizę recenzji i ocenę własną uwzględniającą przeprowadzone rozmowy, eksperci do spraw II etapu konkursu przygotowują listę rankingową wniosków II etapu konkursu i przedkładają ją Radzie wraz z uzasadnieniami.
  9. Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. Rada zatwierdza ostateczną listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz ze swoimi rekomendacjami.
 24. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia kryteriów poprawności czy obiektywności oceny w recenzji, eksperci do spraw II etapu konkursu mogą wnioskować do Rady o wyłączenie autora recenzji z bazy recenzentów zewnętrznych przyszłych konkursów NPRH. Eksperci do spraw II etapu konkursu mogą poddać własnej ocenie wnioski, w przypadku których występują znaczne rozbieżności większe niż 30% między punktacjami przyznanymi przez recenzentów.
 25. Na podstawie listy rankingowej przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 26. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając wiadomość na adres pytania.NPRH@mnisw.gov.pl.
 27. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu (załącznik 4).
 28. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 29. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.

Materiały

Załącznik nr 1 – Informacje wymagane we wniosku
20180925​_Załącznik​_nr​_1​_-​_Informacje​_wymagane​_we​_wniosku​_DN.pdf 0.06MB
Załącznik nr 2 – Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
20180925​_Załącznik​_nr​_2​_-​_Katalog​_kosztów​_kwalifikowanych​_i​_niekwalifikowanych.pdf 0.06MB
Załącznik nr 3 – Informacja o planowanych nakładach i obszarach priorytetowych
20180925​_Załącznik​_nr​_3​_-​_Informacja​_o​_planowanych​_nakładach​_i​_obszarach​_priorytetowych.pdf 0.05MB
Załącznik nr 4 – Wzór umowy Dziedzictwo narodowe
20180925​_Załącznik​_nr​_4​_-​_Wzór​_umowy​_DN.doc 0.17MB
Najczęściej zadawane pytania
20180928​_Najczęściej​_zadawane​_pytania.pdf 0.13MB
Słownik pojęć NPRH
20180928​_Słownik​_pojęć​_NPRH.pdf 0.10MB
Przewodnik dla ekspertów i recenzentów
20180928​_Przewodnik​_dla​_ekspertów​_i​_recenznentów.pdf 0.11MB