W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności Serwisu Służby Cywilnej

Departament Służby Cywilnej (DSC) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Służby Cywilnej.

Data publikacji strony internetowej: 15.05.2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.05.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 21.05.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników DSC we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Odpowiedzialny za kwestie związane z dostępnością Serwisu jest Wydział Komunikacji i Organizacji DSC (adres poczty elektronicznej: dsc@kprm.gov.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 694 68 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Do wejścia głównego Kancelarii prowadzi podjazd. Aby zapewnić sprawną obsługę wizyty przez urząd, prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany przez Państwa sposób, że w ramach planowanej wizyty chcą Państwo skorzystać z powyższej możliwości.

Pełna informacja na temat obsługi osób z niepełnosprawnościami przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów znajduje się na stronie internetowej KPRM.

{"register":{"columns":[]}}