W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Etyka w urzędzie

Służba cywilna jest gwarantem sprawnie funkcjonującego państwa. Naszym obowiązkiem jest wykonywanie powierzonych zadań w sposób zawodowy, rzetelny i bezstronny. Członkowie korpusu służby cywilnej są neutralni politycznie. Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej zostały zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o służbie cywilnej oraz zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów. Jako członek korpusu służby cywilnej masz obowiązek je przestrzegać.

Zasady służby cywilnej

Zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • przy realizacji zadań przestrzegać prawa,
 • swoją postawą i działaniem przyczyniać się do realizacji zasady państwa prawa,
 • przez swoje zachowanie i działania w stosunku do obywateli przyczyniać się do tego, aby więzi obywateli z państwem były silne,
 • w granicach określonych przez prawo postępować w taki sposób, aby zapewnić aktywny udział obywateli w rozstrzyganiu spraw publicznych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • kierować się uprzedzeniami,
 • uczestniczyć w strajkach lub akcjach protestacyjnych, które zakłócają normalne funkcjonowanie urzędu.
Zasada ochrony praw człowieka i obywatela

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • znać prawa człowieka i obywatela,
 • pamiętać, że skuteczna ochrona praw człowieka i obywatela przyczynia się do wzrostu autorytetu państwa.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • proponować i podejmować działań, które naruszają prawa człowieka i obywatela.
Zasada bezinteresowności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • zrezygnować z dodatkowego zatrudnienia (lub zajęcia zarobkowego), jeśli może ono mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • przyjmować korzyści od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,
 • przyjmować zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem,
 • prowadzić szkolenia, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na bezstronność prowadzonych spraw.
Zasada jawności i przejrzystości

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • zapewnić dostęp do informacji o zasadach, efektach swojej pracy i podjętych rozstrzygnięciach (w granicach określonych przez prawo),
 • dążyć do jednoznaczności oraz zrozumiałości podejmowanych działań,
 • wyczerpująco uzasadniać przyjęte rozstrzygnięcia (zwłaszcza w sprawach, które są przedmiotem rozbieżności w debacie publicznej),
 • znać konstytucyjne i ustawowe przepisy dotyczące prawa dostępu do informacji publicznej oraz zapewniać praktyczną realizację tego prawa.
Zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dochować tajemnicy ustawowo chronionej,
 • obejmować ochroną informacje, tylko w celu zabezpieczenia wyraźnie określonego interesu państwa.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • obejmować ochroną informacji, tylko po to by ograniczyć jawność i przejrzystość działań.
Zasada profesjonalizmu

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • realizować zadania państwa,
 • posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą funkcjonowania państwa,
 • podnosić kwalifikacje oraz rozwijać wiedzę zawodową,
 • znać akty prawne dotyczące funkcjonowania urzędu, w którym jest zatrudniony,
 • zapoznawać się z wszystkimi istotnymi faktami prowadzonych przez siebie spraw,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady etyki korpusu służby cywilnej,
 • znać i sumiennie przestrzegać zasady służby cywilnej,
 • poddawać się weryfikacji znajomości zasad służby cywilnej,
 • stosować wysokie standardy zarządzania publicznego,
 • wykorzystywać wiedzę przełożonych, kolegów i podwładnych oraz dzielić się z nimi własnym doświadczeniem,
 • w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy ekspertów,
 • zarządzać posiadanymi zasobami kadrowymi w sposób efektywny i racjonalny,
 • w wykonywaniu zadań dążyć do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji,
 • być gotowym do przyjęcia krytyki, uznawać swoje błędy oraz być gotowym do naprawy ich konsekwencji,
 • przez swoją postawę dbać o wizerunek służby cywilnej,
 • korzystać z zagwarantowanych praw pracowniczych,
 • korzystać ze szczególnej ochrony stosunku pracy urzędnika służby cywilnej.
Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • wykonywać zadania ze świadomością szczególnej odpowiedzialności, która wynika z publicznego charakteru pełnionej służby,
 • kierować się interesem publicznym, efektywnością oraz zgodnością podejmowanych działań z przepisami,
 • sygnalizować przełożonym, jeśli zachodzi rozbieżność między przepisami prawa, a interesem publicznym,
 • na każdym etapie realizowanych działań być gotowym na rozliczenie się z dotychczasowej pracy przed przełożonymi i obywatelami,
 • informować przełożonego (lub jego przełożonych) na piśmie, że polecenie służbowe narusza zasady służby cywilnej.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • zakłócać sprawnego przebiegu postępowania, które ma na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej.
Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • przy racjonalnym wykorzystaniu środków publicznych mieć na względzie interes państwa, obywateli oraz efektywne osiąganie celów,
 • być gotowym do rozliczenia swojej dbałości o środki i mienie publiczne.
Zasada otwartości i konkurencyjności naboru

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dbać o:
  • równy dostęp do służby publicznej,
  • zawodowe i rzetelne wykonywanie zadań państwa przez administrację rządową,
  • neutralność polityczną służby cywilnej,
 • wzmacniać zaufanie obywateli do kompetencji osób, które realizują zadania państwa,
 • dbać o to, aby w drodze naboru wyłaniać osoby najlepiej przygotowane do realizacji zadań państwa,
 • dawać gwarancję jawnej i efektywnej kontroli nad przebiegiem naboru.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • dyskryminować z jakichkolwiek powodów,
 • wywierać pozaustawowego wpływu oraz nacisku na proces naboru,
 • ulegać wpływom i naciskom przy naborze, a jeśli takie się pojawią to informować o tym właściwych przełożonych.

 

Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Zasada godnego zachowania

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • wykonywać pracę z szacunkiem dla reguł współżycia społecznego i kultury osobistej,
 • szanować godność innych osób, w tym podwładnych, kolegów i przełożonych,
 • być życzliwym wobec ludzi oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów w pracy i w relacjach z obywatelami,
 • właściwie zachowywać się poza pracą,
 • unikać zachowań, które mają mieć negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu, w którym pracuje.
Zasada służby publicznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • pamiętać o służebnym (wobec obywateli) charakterze swojej pracy,
 • służyć państwu, chroniąc jego interesy i rozwój,
 • współtworzyć pozytywny wizerunek służby cywilnej oraz wpływać na właściwe postrzeganie państwa w kraju i na świecie,
 • przedkładać dobro wspólne obywateli nad interes osobisty, jednostkowy i grupowy,
 • podejmować działania w sposób rozważny, ale skuteczny i realizowany w sposób zdecydowany.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Zasada lojalności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • być lojalnym przede wszystkim wobec Rzeczypospolitej Polskiej,
 • lojalnie i rzetelnie realizować program Rządu RP, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,
 • być lojalnym wobec urzędu, przełożonych, kolegów oraz podwładnych,
 • wykonywać polecenia służbowe, dbając, aby nie złamać prawa, lub nie popełnić pomyłki,
 • udzielać przełożonym obiektywnych (zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą) porad i opinii.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • publicznie wypowiadać poglądów na temat pracy swojego, oraz innych urzędów, zwłaszcza jeżeli podważałoby to zaufanie obywateli do tych instytucji.
Zasada neutralności politycznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dystansować się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które prowadzą do stronniczych działań,
 • dbać o jasność i przejrzystość relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,
 • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,
 • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
 • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.

Więcej informacji

Zasada bezstronności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • jednakowo traktować wszystkich uczestników prowadzonych spraw administracyjnych.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • dopuszczać do podejrzeń o powstaniu konfliktu między interesem publicznym i prywatnym,
 • podejmować pracę i zajęcia, które kolidują z obowiązkami służbowymi,
 • ulegać jakimkolwiek naciskom,
 • demonstrować zażyłość z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej,
 • promować jakiekolwiek grupy interesu.
Zasada rzetelności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • sumiennie i rozważnie wykonywać powierzone zadania,
 • zgodnie z przepisami prawa dotrzymywać zobowiązań,
 • twórczo podejmować zadania i aktywnie realizować obowiązki (robić to z najlepszą wolą, interesem społecznym i nie ograniczać się przy tym jedynie do przestrzegania przepisów).

 

{"register":{"columns":[]}}