W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna Szefa Służby Cywilnej

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szef Służby Cywilnej. Ogólne rozporządzenie RODO nakłada na Szefa Służby Cywilnej jako administratora obowiązek ochrony przetwarzanych danych.

Jak skontaktować się z administratorem danych?

 • adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 • e-mail: dsc@kprm.gov.pl

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

 • adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 • e-mail: IOD@kprm.gov.pl

W jakim celu administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane, aby Szef Służby Cywilnej mógł wykonywać swoje ustawowe zadania, w szczególności:

 • dokonywać mianowań w służbie cywilnej;
 • prowadzić ewidencję osób zastępujących dyrektorów generalnych urzędów;
 • prowadzić ewidencję osób, które zajmują stanowiska dyrektorów generalnych urzędów, na potrzeby wyrażania zgód na podjęcie przez nie zajęcia zarobkowego;
 • prowadzić sprawy dotyczące zatwierdzenia opisu stanowiska pracy dyrektora generalnego urzędu;
 • prowadzić sprawy dotyczące przenoszenia urzędników służby cywilnej w ramach służby cywilnej;
 • świadczyć usługi dotyczące publikacji newslettera bazy ogłoszeń w służbie cywilnej oraz formularza wsparcia dla użytkowników tej bazy;
 • prowadzić sprawy dotyczące odwołań Szefa Służby Cywilnej od orzeczeń Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej;
 • prowadzić bazę ogłoszeń w służbie cywilnej;
 • gromadzić informacje o korpusie służby cywilnej, w zakresie szczegółowych danych o stanie zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej, w szczególności dla potrzeb kierowania procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
 • rozpatrywać sprawy należące do właściwości Szefa Służby Cywilnej jako centralnego organu administracji rządowej właściwego do spraw służby cywilnej (skargi, wnioski, zapytania itp.).

Na jakiej podstawie administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny, który ciąży na administratorze.

Administrator może także przetwarzać dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Administrator może również przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody. Jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych, Szef Służby Cywilnej nie będzie mógł realizować swoich zadań.

Źródła danych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe:

 • od osoby, której te dane dotyczą,
 • ze źródeł publicznie dostępnych,
 • od organów administracji państwowej,
 • od innych podmiotów,
 • od osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie odnośnych danych

Dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe niezbędne do wykonania określonego zadania, które wymaga przetwarzania danych.

Kto będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Administrator może przekazywać (udostępniać) Państwa dane osobowe organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom, które przetwarzają je w imieniu administratora danych, jak np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Jak długo administrator będzie przetwarzać Państwa dane?

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane do czasu, aż wykona określone zadanie. Czas ten obejmuje też archiwizację dokumentów, które administrator zgromadzi w związku z realizacją tego zadania.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo żądać od administratora danych, aby:

 • umożliwił Państwu dostęp do swoich danych osobowych,
 • sprostował, usunął lub ograniczył przetwarzanie Państwa danych.

Mają też Państwo prawo:

 • przenieść swoje dane do innego administratora danych,
 • wnieść sprzeciw.

W przypadku, gdy administrator przetwarza Państwa dane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie. Do czasu wycofania zgody administrator przetwarza Państwa dane zgodnie z prawem.

Żądanie realizacji wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych (dane kontaktowe jak wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje też Państwu prawo, aby wnieść skargę do organu nadzorczego.

Czy Państwa dane są bezpieczne?

Tak. Administrator nie wykorzystuje ich po to, aby w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje lub profilować dane.

{"register":{"columns":[]}}