Dyrektor - Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora  Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich  w Garwolinie, siedziba: al. Legionów 11, 08–400 Garwolin.

1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie (Ośrodka) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1)    posiada wykształcenie wyższe;
2)    posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Ośrodka;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4)    nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
5)    posiada obywatelstwo polskie;
6)    korzysta z pełni praw publicznych.
2.    Oferty kandydatów powinny zawierać:
1)    podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Ośrodka;
2)    dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora Ośrodka, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3;
3)    ewentualne inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Ośrodka;
4)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
5)    informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
7)    zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 4.05.2016, str. 1);
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty. 
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również  ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

3.  Dokumenty, o których mowa w pkt 2, w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem (poświadczenie może być dokonane przez kandydata), należy składać 
w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Długa 38/40 w pok. 227 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach  na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA NIELETNICH W GARWOLINIE”, wraz z podaniem na kopercie imienia 
i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego kandydata.

Termin składania ofert upłynie w dniu 26 czerwca 2018 r.
4.  Statut Ośrodka, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za lata: 2016 i 2017 dostępne są na pisemny wniosek w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 2 (z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 3), nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2 (z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 3), będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
6. Ośrodek nie zapewnia mieszkania służbowego.
7.  Rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w terminie 60 dni 
od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.
8. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym postępowaniem konkursowym jest Minister Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, zaś informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/dane-osobowe.
 

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.06.2018 12:58
Osoba publikująca: Kinga Łuszczyńska
Zmodyfikowano: 12.06.2018 12:57
Osoba modyfikująca: Kinga Łuszczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Kinga Łuszczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Dyrektor - Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie 1.0 12.06.2018 12:58 Kinga Łuszczyńska Kinga Łuszczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP