Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020

Jednym z celów polityki zdrowotnej jest rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.

W ramach ww. celu możliwe jest m.in. wdrożenie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (narzędzie 2 Policy Paper). W przypadku wskazania przez samorząd województwa, odpowiedzialnego za realizację regionalnych programów operacyjnych, cukrzycy jako choroby będącej istotnym problemem zdrowotnym, możliwe jest przyjęcie odpowiedniego programu zdrowotnego i realizacja projektów na rzecz profilaktyki.

Takie programy zostały dotychczas przyjęte przez dwa województwa: mazowieckie i opolskie.

  • Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) Województwa Mazowieckiego – Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy.

Celem jest profilaktyka oraz wczesne rozpoznawanie cukrzycy i zapobieganie jej powikłaniom u mieszkańców Mazowsza w wieku powyżej 60 lat oraz poprawa świadomości diabetologicznej wśród pacjentów i personelu medycznego (zwłaszcza POZ). Planowany budżet – ok. 7,6 mln zł.

  • Regionalny Program Zdrowotny (RPZ) Województwa Opolskiego – Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w ramach nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Celem jest zwiększenie skali działań profilaktycznych oraz przeciwdziałanie nadwadze, otyłości i cukrzycy w konsekwencji przyczyniające się do poprawy jakości i życia mieszkańców regionu. Program jest skierowany do dzieci w wieku 6-18 lat i osób dorosłych w wieku 45-65 lat. Planowany budżet – ok. 11,2 mln zł.

Zgodnie z ww. Krajowymi ramami strategicznymi do końca grudnia 2016 r. zostanie opracowanych 15 modeli niezbędnych dla opracowania map potrzeb zdrowotnych dla AOS i POZ m.in. dla cukrzycy. Opracowane mapy określą deficyty w zakresie potrzeb zdrowotnych oraz będą pełnić istotną funkcję w procesie alokowania zasobów systemu ochrony zdrowia i decyzji inwestycyjnych, w tym również na rzecz leczenia cukrzycy. Na podstawie przygotowanych map, możliwa będzie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych realizacja projektów w zakresie wsparcia regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (narzędzie 14 Policy Paper).

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Dominika Waligórska
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Dominika Waligórska