W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Nagroda im. bł. Gerarda

Minister Zdrowia przyznaje nagrodę im. bł. Gerarda, aby wyróżnić i uhonorować osoby zasłużone dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Minister przyznaje nagrodę w kategoriach:

 • lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny;
 • osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • zarządzanie ratownictwem.

Uroczyste rozdanie nagród odbywa się co roku, 13 października, w Dniu Ratownictwa Medycznego.

Kto może otrzymać nagrodę

O nagrodę mogą ubiegać się osoby działające w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracujące z tym systemem:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kto może zgłosić kandydata

Kandydata do nagrody mogą zgłosić:

 • dysponenci jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • organy administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • osoby  reprezentujące środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności osoby reprezentujące towarzystwa naukowe, samorządy zawodowe, jednostki naukowo–badawcze.


Uwaga: Minister Zdrowia może również przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.

Jak zgłosić kandydata

 1. Wypełnij wniosek o zgłoszeniu kandydata.
 2. Do wniosku załącz niezbędne dokumenty.
 3. Wniosek wyślij pocztą lub złóż osobiście w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

Jakie dokumenty dostarczyć

 1. Wniosek o przyznanie Nagrody.
 2. Oświadczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 3. Oświadczenie kandydata o:
 • zgodzie na kandydowanie,
 • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • akceptacji regulaminu przyznawania nagrody bł. Gerarda.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek między 10 sierpnia a 10 września w roku bieżącej edycji nagrody.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia.

Gdzie złożyć wniosek

Zgłoszenie kandydata do nagrody im. bł. Gerarda wyślij listownie lub dostarcz osobiście na adres:

 • Ministerstwo Zdrowia
  Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
 • lub na adres mailowy kancelaria@mz.gov.pl
 • lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Organizatora

z dopiskiem „Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda”.

Regulamin przyznawania nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przyznawania nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym,  zwanej dalej „Nagrodą”.

Rozdział 2. Organizator

 1. Nagrody są przyznawane przez Ministra Zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”.
 2. Organizatorem procedury przyznawania Nagrody jest Ministerstwo Zdrowia, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Procedurę przyznawania Nagrody, w imieniu Ministra, ogłasza i prowadzi Komisja, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Nadzór nad procedurą przyznawania Nagrody oraz pracami Komisji sprawuje Minister.
 5. Obsługę organizacyjno-techniczną procedury przyznawania Nagrody i prac Komisji zapewnia Departament  Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia.

Rozdział 3. Cel

Przyznanie Nagrody ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Minister może w każdym czasie odstąpić od przyznania Nagrody w danym roku bez podawania przyczyny odstąpienia.

Rozdział 4. Kandydaci

Kandydatami do Nagrody mogą być:

 1. osoby fizyczne nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
 2. osoby prawne,
 3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

-  działające w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne i współpracujące z tym systemem.

Rozdział 5. Warunki uczestnictwa

 1. Kandydaci mogą być zgłaszani przez następujące podmioty:
 1. dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 2. organy administracji rządowej;
 3. jednostki samorządu terytorialnego;
 4. osoby  reprezentujące środowisko Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności osoby reprezentujące towarzystwa naukowe, samorządy zawodowe, jednostki naukowo–badawcze.
 1. Minister może przyznać Nagrodę z własnej inicjatywy.
 2. Nagroda może być przyznana temu samemu kandydatowi tylko jeden raz.

Rozdział 6. Forma zgłaszania kandydatów i termin składania zgłoszeń

 1. Kandydatów należy zgłaszać wypełniając:
  1. wniosek o przyznanie Nagrody,
  2. oświadczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia,
  3. oświadczenie kandydata o wyrażonej zgodzie na kandydowanie w procedurze przyznawania Nagrody, zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą przyznawania Nagrody oraz akceptacji niniejszego Regulaminu

      - stanowiących odpowiednio załączniki nr 1–3 do niniejszego Regulaminu.

 1. Wniosek o przyznanie Nagrody składa się w terminie od  dnia 10 sierpnia do dnia 10 września w roku bieżącej edycji Nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora.
 1. Wniosek powinien zawierać:
  1. dane podmiotu dokonującego zgłoszenia do procedury przyznawania Nagrody (imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej albo strony internetowej);
  2. dane kandydata zgłaszanego do procedury przyznawania Nagrody (imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej albo strony internetowej);
  3. uzasadnienie wniosku;
  4. informację o kategorii Nagrody, do której jest zgłaszany kandydat.
 2. Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności dokonuje oceny formalnej zgłoszeń.
 3. Stwierdzenie braków formalnych zgłoszenia skutkuje jego odrzuceniem.
 4. Zgłoszenia do procedury przyznawania Nagrody nie będą rozpatrywane w przypadku:
  1. wpływu zgłoszenia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2;
  2. wycofania zgłoszenia przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub przez kandydata.
 5. Z chwilą dokonania zgłoszenia, przyjmuje się, iż kandydat wskazany we wniosku staje się uczestnikiem procedury przyznawania Nagrody.
 6. Uczestnicy procedury przyznawania Nagrody oraz podmioty dokonujące zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) przez Organizatora w celach prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem Nagrody.

Rozdział 7. Miejsce składania zgłoszeń

Zgłoszenia przesyła się lub dostarcza osobiście na adres siedziby Organizatora:

„Ministerstwo Zdrowia
Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

lub na adres mailowy kancelaria@mz.gov.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Organizatora,

- z dopiskiem „Nagroda Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda”.”

Rozdział 8. Skład Komisji oraz postanowienia dotyczące przyznania Nagrody

 1. Komisja sprawuje kontrolę nad prawidłowością przebiegu procedury przyznawania Nagrody oraz dokonuje wyłonienia laureatów spośród kandydatów do Nagrody.
 2. Komisja składa się z ośmiu członków, w tym z:
  1. czterech przedstawicieli Organizatora,
  2. konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub jego przedstawiciela,
  3. jednego przedstawiciela Polskiej Rady Ratowników Medycznych,
  4. jednego przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego,
  5. jednego przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej

- wyznaczanych przez Ministra.

 1. Członkowie Komisji nie mogą zgłaszać kandydatów.
 2. Członek Komisji podlega wyłączeniu w przypadku kandydatury jego małżonka, osób spokrewnionych lub osób pozostających w relacjach mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.
 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Organizatora w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, sprawujący nadzór nad Departamentem Ratownictwa Medycznego i Obronności. Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji jej Wiceprzewodniczącego.
 4. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał, dla ważności których jest wymagana obecność co najmniej 3 członków Komisji.
 5. Uchwały Komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.
 6. Skład Komisji jest jawny i publikowany na stronie internetowej Organizatora  - https://www.gov.pl/web/zdrowie/
 7. Na wniosek członków Komisji, w procedurę merytorycznej oceny zgłoszeń mogą zostać zaangażowani eksperci, których opinia będzie stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych we wnioskach. Opinie ekspertów są nieodpłatne i niewiążące dla Komisji.
 8. Członek Komisji może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Komisji. Na jego miejsce Minister wyznacza nowego członka Komisji.
 9. Członkowie Komisji pełnią funkcję nieodpłatnie.
 10.  Z przebiegu procedury przyznania Nagrody, Komisja sporządza protokół, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wyłonienia laureatów. Protokół zawiera w szczególności listę laureatów Nagrody oraz uzasadnienie ich wyboru. Po sporządzeniu protokołu Komisja ulega rozwiązaniu.
 11. Komisja podejmuje uchwały w przedmiocie wyłonienia laureatów. Od uchwały Komisji odwołanie nie przysługuje.
 12. Uchwały Komisji dotyczące wyłonienia laureatów, Przewodniczący Komisji przesyła niezwłocznie do Biura Komunikacji w Ministerstwie Zdrowia celem zaopiniowania kandydatur.

Rozdział 9. Kategorie Nagrody

 1. Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:
  1. lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny;
  2. osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  3. zarządzanie ratownictwem.
 2. Nagroda jest honorowa i składa się na nią:
  1. statuetka bł. Gerarda;
  2. dyplom okolicznościowy.

Rozdział 10. Terminy dotyczące rozstrzygnięcia procedury przyznawania Nagrody

 1. Komisja będzie prowadzić  prace w terminie od dnia 12 września do dnia 20 września.
 2. Laureaci są informowani o przyznaniu Nagrody w formie pisemnej wraz ze wskazaniem miejsca i terminu uroczystości jej wręczenia.
 3. Lista laureatów Nagrody zostanie podana do publicznej wiadomości podczas corocznej uroczystości „Dzień Ratownictwa Medycznego” oraz opublikowana na stronie internetowej Organizatora, na której będzie znajdowała się lista laureatów Nagrody.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi operatorów pocztowych, kurierskich lub usługi operatorów poczty elektronicznej, z których będą korzystać podmioty dokonujące zgłoszeń i kandydaci. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją przyznania Nagrody oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez podmioty dokonujące zgłoszeń kandydatów.
 2. We wszystkich szczegółowych kwestiach, jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem, decyzje będzie podejmował Minister.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej - https://www.gov.pl/web/zdrowie/.

Materiały

regulamin przyznawania nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda
Regulamin​_bł​_Gerard.doc 0.09MB
załączniki do regulaminu
Załączniki​_do​_Regulaminu​_Konkursu​_Gerard​_doc.doc 0.05MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.08.2020 11:12 Mateusz Klimczak
Pierwsza publikacja:
20.09.2018 10:23 Kinga Łuszczyńska