W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Uznawanie kwalifikacji przez ministra aktywów państwowych nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz kraje członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Postanowienia tej dyrektywy są wdrożone do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2272, z 2019 r. poz. 534 i 577).

Organem właściwym w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych (wskazanych poniżej), zgodnie z art. 6 ww. ustawy, jest Minister Energii.

Lista zawodów regulowanych, w których kwalifikacje uznaje Minister Energii

 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
 • Stanowiska pracy związane z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
 • Stanowiska pracy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2006).

Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim. Dokumenty załączone do wniosku składa się w języku polskim, bądź wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z art. 14. ww. ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 847, z 2018 r. poz. 650)), obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenia za pracę zostało ustalone przez Radę Ministrów na poziomie 2250 zł. W związku z powyższym:

 • opłata za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji wynosi 787,50 zł.
 • opłatę wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Energii
 • nr konta:
  • wpłaty z Polski: 13 1010 1010 0040 0822 3100 0000
  • wpłaty z zagranicy: PL 13 1010 1010 0040 0822 3100 0000, BIC: NBPLPLPW

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za przeprowadzenie postepowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji oraz podać imię i nazwisko osoby, której kwalifikacje mają podlegać uznaniu.

Informacje dla wyjeżdżających

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez Ministra Energii są ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski obowiązują przepisy krajowe danego państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy. W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji. Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.


Dokumenty:

Wnioski:

Materiały


oświadczenie​_usługi​_transgraniczne​_załącznik-1.docx 0.09MB

Wniosek​_o​_uznanie​_kwalifikacji​_zawodowych​_do​_podejmowania​_lub​_wykonywania​_dzialalnosci​_regulowanej​_w​_RP.pdf 0.26MB

Wniosek​_o​_uznanie​_kwalifikacji​_zawodowych​_do​_wykonywania​_zawodu​_regulowanego​_w​_RP.pdf 0.26MB
Klauzula informacyjna - uznanie kwalifikacji zawodowych
klauzula​_informacyjna​_uznanie​_kwalifikacji​_zawodowych​_MAP.docx 0.02MB

Więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej można uzyskać:

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2018
Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
telefon: (+48 22) 52 92 266
faks: (+48 22) 50 17 130
e-mail: kwalifikacje@nauka.gov.pl
strona internetowa: www.nauka.gov.pl
 
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.06.2019 15:24 Aneta Ciszewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Janusz Pilitowski/Aneta Ciszewska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uznawanie kwalifikacji przez ministra aktywów państwowych nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej 3.0 18.12.2019 14:35 Roman Akopian
Uznawanie kwalifikacji przez ministra aktywów państwowych nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej 2.0 27.11.2019 13:40 Ilona Bartkowska
Uznawanie kwalifikacji przez ministra energii nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej 1.0 21.06.2019 15:24 Aneta Ciszewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP