W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Apostille

Co to jest apostille?

Apostille to poświadczenie o urzędowym charakterze dokumentu krajowego potrzebne, jeśli ma on być użyty za granicą – w państwie z tej listy. Potwierdza podpis i charakter, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz tożsamość pieczęci na dokumencie.

Apostille jest uznawana i wydawana przez Polskę oraz ponad 120 innych państw.

Państwa, które nie uznają apostille, wymagają od posiadaczy dokumentów pochodzących z zagranicy ich zalegalizowania.

Apostille jest wydawana w jednolitym formacie. W Polsce ma postać zadrukowanej naklejki, z odręcznym podpisem urzędnika, pieczęcią urzędową i hologramem.

Kiedy apostille jest nadawana?

Apostille wydawana jest na wniosek posiadacza dokumentu.

W Polsce nadaje się ją na polskich dokumentach urzędowych w postaci papierowej lub na pismach zawierających urzędowe poświadczenia.  

Uwaga! Niektóre dokumenty przed nadaniem apostille w MSZ mogą wymagać dodatkowego uwierzytelnienia. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w sekcjach o różnych rodzajach dokumentów.

W tych państwach, które uznają apostille. dokument opatrzony apostille nie wymaga żadnych innych uwierzytelnień dla wykazania urzędowego charakteru.

W jakich przypadkach apostille jest zbędna?

Organy państw członkowskich UE nie mogą wymagać apostille na niektórych dokumentach wydanych w innym państwie UE. Dotyczy to dokumentów odnoszących się do: urodzenia, zgonu, pozostawania przy życiu, imienia i nazwiska, małżeństwa (również zdolności do zawarcia małżeństwa oraz stanu cywilnego), rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, pochodzenia dziecka, przysposobienia, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, obywatelstwa czy braku wpisu w rejestrze karnym.

Chcę uzyskać apostille

Akty stanu cywilnego

Jeśli dokument został wydany przez Urząd Stanu Cywilnego, posiada pieczęć okrągłą urzędu, pieczątkę imienną urzędnika oraz podpis, można nadać klauzulę apostille.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu ani na wydruku z platformy epuap.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Tłumaczenia przysięgłe

Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii tłumaczenia przysięgłego.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Dokumenty notarialne

Aby apostille mogła zostać nadana, dokument notarialny musi zostać wcześniej poświadczony przez właściwy miejscowo sąd okręgowy. Wyłącznie sądy posiadają wzory podpisów i pieczęci notariuszy. Po uzyskaniu poświadczenia z sądu okręgowego, możesz wnioskować o apostille na dokumencie notarialnym.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Dokumenty sądowe

Aby apostille mogła zostać nadana, dokument sądowy musi zostać wcześniej poświadczony przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego (poświadczenie jest konieczne także wtedy, gdy dokument pochodzi z sądu okręgowego). Po uzyskaniu poświadczenia z sądu okręgowego, możesz wnioskować o apostille na dokumencie sądowym.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Dokumenty handlowe

Aby apostille mogła zostać nadana, dokument handlowy musi zostać wcześniej poświadczony przez Krajową Izbę Gospodarczą lub właściwą miejscowo regionalną izbę gospodarczą. Po uzyskaniu poświadczenia z KIG, możesz wnioskować o nadanie apostille na dokumencie handlowym.

MSZ nie legalizuje poświadczeń za zgodność kopii z oryginałem dokonanych przez izby gospodarcze.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Dokumenty wydawane przez uczelnie wyższe (m.in. dyplomy)

Apostille na dokumentach wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów nadaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Aby uzyskać apostille, należy skontaktować się z Narodową Agencję Wymiany Akademickiej:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa
tel.: +48 22 390 35 80.
e-mail:  apostille@nawa.gov.pl
strona internetowa: www.nawa.gov.pl

Dokumenty wydawane w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, są uwierzytelniane na wniosek zainteresowanego.

Dyrektor NAWA uwierzytelnia:

 1. dyplomy ukończenia studiów oraz suplementy do dyplomów;
 2. odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów, w tym odpisy w języku obcym;
 3. duplikaty dyplomów ukończenia studiów oraz suplementów do dyplomów;
 4. zaświadczenia o ukończeniu studiów.
   

Dokumenty inne niż wymienione powyżej uwierzytelnia uczelnia, która je wydała.

W przypadku konieczności spełnienia wymagań określonych przez inne państwo lub w innych uzasadnionych przypadkach dokumenty uwierzytelnia dyrektor NAWA.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu

Dokumenty wydawane przez szkoły artystyczne

W przypadku:

 1. świadectw, dyplomów, indeksów lub poświadczeń wydawanych przez szkoły artystyczne,
 2. bądź innych niż wymienione powyższej dokumentów, przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą, wydawanych przez szkoły artystyczne

- apostille nadawana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego

ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-328 Warszawa

tel.: +48 22 551 55 90

dsa@kultura.gov.pl

adres do korespondencji:
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Na świadectwa wydawane przez szkoły i zespoły szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej apostille nadaje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Na świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły oraz indeksy wydawane przez szkoły; inne niż wymienione powyższej dokumenty, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, wydawane przez szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego apostille nadaje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne apostille wydaje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

We wszystkich wskazanych przypadkach prosimy o kontakt z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

tel.:  + 48 22 347 41 00

e-mail: kancelaria@men.gov.pl

Zaświadczenia o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności uzyskuje się w punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego w sądach rejonowych i okręgowych.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu ani na wydruku z platformy epuap.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Dokumenty dot. kwalifikacji w zawodach medycznych

W przypadku:

 1. dyplomów uzyskania tytułu specjalisty,
 2. świadectw złożenia LEP/LDEP i LEK/LDEK,
 3. dokumentów wydanych przez organy samorządowe zawodów medycznych (np. izby lekarskie, izby pielęgniarek i położnych, izby aptekarskie). 

- aby apostille mogła zostać nadana, dokument musi zostać wcześniej poświadczony przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

tel.: +48 22 634 98 58

e-mail: dep-rkm@mz.gov.pl

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu ani na wydruku z platformy e-PUAP.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego

Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego powinny zostać opatrzone pieczęcią Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz zostać poświadczone podpisem pracownika KRS. Wyłącznie odpisy zawierające pieczęć i podpis mogą uzyskać klauzulę apostille.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze

Aby apostille mogła zostać nadana, dyplom lub świadectwo musi zostać wcześniej poświadczony przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne wydawane przez PAN i instytuty naukowe

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne wydane przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz przez międzynarodowe instytuty naukowe, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą zawierać poświadczenie Prezesa Polskiej Akademii Nauk – dopiero po jego uzyskaniu możliwe jest nadanie apostille przez MSZ.

Dyplomy doktorskie i habilitacyjne, wydane przez instytuty badawcze muszą zostać poświadczone przez ministerstwo nadzorujące instytut – dopiero po jego uzyskaniu możliwe jest nadanie apostille przez MSZ.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Odpisy z CEIDG

Odpisy z CEIDG powinny zostać opatrzone pieczęcią Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz zostać poświadczone podpisem pracownika tego ministerstwa. Wyłącznie odpisy zawierające pieczęć i podpis mogą uzyskać klauzulę apostille.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Inne dokumenty urzędowe

Aby dokument mógł uzyskać klauzulę apostille, musi zawierać pieczęć urzędu, podpis upoważnionego pracownika oraz jego pieczątkę imienną.

Pamiętaj! Nie ma możliwości nadania apostille na kserokopii dokumentu ani wydruku z platformy epuap.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

Jak wnieść opłatę skarbową

Opłata skarbowa za apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43,
 • dowolnej placówce pocztowej (najbliższe filie Urzędu Pocztowego: Pl. Trzech Krzyży 13, ul. Nowogrodzka 45, Stacja Metra Centrum),
 • przelewem na konto przed wizytą (potwierdzenie wpłaty/przelewu należy dołączyć do wniosku).

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Odbiorca: Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dla płatności z zagranicy:

SWIFT CODE: CITIPLPX

IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie apostille

Potwierdzenie wpłaty/przelewu należy dołączyć do wniosku.

Nie ma możliwości dokonania opłaty skarbowej na miejscu w Urzędzie.

Nie jest możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

Jak załatwić sprawę w MSZ
Osobiście lub przez osobę trzecią

Apostille wydawana jest podczas osobistej wizyty w Referacie ds. Legalizacji MSZ.

 1. Wizytę umów tutaj. Zabierz ze sobą wydrukowane potwierdzenie wizyty.

 2. Przygotuj oryginalny dokument, na którym mamy nadać apostille.

 3. Wniosek możesz wypełnić na miejscu lub wydrukować i wypełnić przed wizytą.

 4. Wnieś opłatę skarbową i dołącz do wniosku potwierdzenie.

 5. Jeśli wniosek o nadanie apostille jest składany przez osobę trzecią / pełnomocnika / pośrednika, którego dane nie figurują we wniosku, należy zabrać ze sobą na spotkanie pisemne upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy (z jego własnoręcznym podpisem).

Miejsce przyjęć interesantów:

Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Krucza 38/42

00-512 Warszawa

UWAGA! nie jest to adres korespondencyjny – nie wysyłaj korespondencji na ten adres!

Jak długo będę czekać?

W miarę możliwości sprawy załatwiane są w trakcie wizyty (jeśli dokument nie wymaga uzyskania przez MSZ dodatkowych poświadczeń z innych urzędów).

WAŻNE! Obsługa jednej osoby w jednym dniu dotyczy maksymalnie 10 dokumentów. W przypadku większej liczby dokumentów pracownik urzędu poinformuje, kiedy można je odebrać.

Kontakt:

e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Informacja dla Obywatela: +48 22 250 01 16

Z uwagi na dużą liczbę telefonów, czas oczekiwania na połączenie może być wydłużony. Przepraszamy za niedogodności. UWAGA: konsultant infolinii nie udziela informacji o statusie rozpoczętych spraw.

Korespondencyjnie

Dokumenty, dla których ma zostać wydana apostille, możesz wysłać pocztą z Polski lub z zagranicy.

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. Szucha 23, ​​​00-580 Warszawa

Przy wnioskowaniu o apostille drogą korespondencyjną dołącz do przesyłki:

 1. oryginalny dokument, na którym mamy nadać apostille,

 2. wniosek,

 3. wydrukowane potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

UWAGA:

 1. Jeśli nie mieszkasz w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, nie masz w żadnym z tych państw miejsca zwykłego pobytu lub siedziby i nie ustanowiłeś pełnomocnika, który jest w Polsce, musisz wskazać we wniosku pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Na adres tego pełnomocnika w Polsce odeślemy dokument.

 2. Jeśli wniosek jest składany przez osobę trzecią / pełnomocnika / pośrednika, którego dane nie figurują we wniosku, należy załączyć pisemne upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy (z jego własnoręcznym podpisem).

UWAGA!    Nie przesyłaj gotówki wraz z wnioskiem (prześlij potwierdzenie przelewu). Nie realizujemy wniosków przysłanych pocztą z opłatą w gotówce – kasa MSZ zwróci pieniądze na konto wskazane przez wnioskodawców (po potrąceniu kosztów bankowych).

Jak długo będę czekać?

Realizujemy wnioski do 30 dni od daty wpływu do MSZ.

Nadamy apostille, a następnie odeślemy dokument na adres wnioskodawcy. Dokumenty odsyłamy listem poleconym (nie kurierem) wyłącznie na adres w Polsce, państwie Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika w Polsce, dokumenty wysyłamy na adres pełnomocnika.

Informacja dla Obywatela+48 22 250 01 16

Z uwagi na dużą liczbę telefonów, czas oczekiwania na połączenie może być wydłużony. Przepraszamy za niedogodności. UWAGA: konsultant infolinii nie udziela informacji o statusie rozpoczętych spraw.

Materiały

Wniosek - legalizacja/apostille
wniosek​_pol-ang-.docx 0.02MB

Podstawa prawna

 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona
  w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r.
  w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej
  i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE „L” nr 200 z dn. 26.7.2016, str. 1).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2401).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159).
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 579).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z  2020 r. poz. 813, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1657, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, z późn. zm.).
{"register":{"columns":[]}}