Prawa człowieka

We współczesnych stosunkach międzynarodowych prawa człowieka stanowią jeden z najważniejszych priorytetów. Zajmują one istotne miejsce w polskim systemie prawnym. Konstytucja podkreśla nienaruszalność godności człowieka oraz gwarantuje szereg wolności i praw osobistych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Nad ich przestrzeganiem czuwa szereg instytucji, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz niezależne sądy i trybunały.

Polska jest sygnatariuszem wielu fundamentalnych dokumentów dotykających tematyki praw człowieka, w tym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (nazywanej również Europejską Konwencją Praw Człowieka) oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Jako członek Unii Europejskiej, Polska hołduje zawartym w Traktatach europejskich wartościom, takim jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawne, a także poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych polityką zagraniczną w zakresie praw człowieka zajmuje się Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, zaś w postępowaniach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka Polskę reprezentuje Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Wsparcie Pełnomocnikowi zapewnia Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka.