W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak pozyskać wsparcie EFIS

Jak pozyskać wsparcie EFIS?

Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do okna Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) pn. „Infrastruktura i innowacje” dedykowanego projektom inwestycyjnym o znacznej wartości.

Informacje nt. drugiego okna EFIS – „MŚP i spółki i średniej kapitalizacji”, w tym również dotyczące sposobu ubiegania się o wsparcie, znajdują się w zakładce pn. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Czym jest EFIS?

 • oferuje wsparcie o charakterze zwrotnym, nie dotacyjnym
 • wspiera projekty inwestycyjne o wartości co najmniej 25 mln euro, a dla projektów o charakterze innowacyjnym – powyżej 7 mln euro
 • zapewnia różnorodne formy finansowania, m.in. pożyczki, wejścia kapitałowe, gwarancje, obligacje hybrydowe
 • finansuje maksymalnie 50% wartości całkowitych kosztów inwestycyjnych projektu, zaś współfinansowanie może zostać zapewnione albo przez banki komercyjne albo bank rozwoju, jakim jest BGK
 • oferuje wsparcie dla inwestycji związanych z podwyższonym ryzykiem kredytowym (np. PPP, spółka specjalnego przeznaczenia, nowe technologie, sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa). W ten sposób EFIS ma umożliwić realizację projektów, które w normalnych warunkach nie zostałyby zrealizowane z uwagi na nadmierne ryzyko.
 • daje możliwość finansowania podmiotów publicznych o trudnym do określenia profilu ryzykaü 
 • EFIS nie zakłada istnienia kopert narodowych, oznacza to, że nie ma określonej puli środków dla każdego z krajów UE
 • EFIS jest instrumentem zarządzanym centralnie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

Dla kogo?

O wsparcie gwarantowane przez EFIS mogą aplikować:

 • podmioty dowolnej wielkości, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe
 • MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji
 • krajowe banki lub instytucje prorozwojowe lub instytucje finansowe zajmujące się pośrednictwem
 • fundusze kapitałowe/dłużne oraz wszelkie inne formy instrumentów zbiorowego inwestowania
 • platformy inwestycyjne
 • podmioty sektora publicznego (samorządowe i rządowe)

Na jakie projekty?

W ramach EFIS wspierane są projekty inwestycyjne o wartości co najmniej 25 mln euro (lub powyżej 7 mln euro dla projektów innowacyjnych), z różnorodnych obszarów.

 

W zakresie wsparcia inwestycji z EFIS w poszczególnych sektorach występują pewne ograniczenia związane z politykami UE.

W szczególności należy mieć na uwadze następujące ograniczenia i wyłączenia:

 • w przypadku projektów wykorzystujących paliwa kopalniane istnieje maksymalny próg emisji dwutlenku węgla wynoszący 250g CO2/kWh. Szczegółowe informację w powyższym zakresie znajdują się na na stronie EBI. 
 • brak finansowania dla inwestycji ściśle związanych wyłącznie z produkcją amunicji, uzbrojenia, wyposażenia i infrastruktury wojskowej. Możliwe jest natomiast finansowanie inwestycji dot. technologii o podwójnym zastosowaniu (wojskowym i cywilnym).
 • EBI w pewnych przypadkach może nie finansować projektów transportu lotniczego, które przewidują obsługiwanie lotów poza UE. Kwestia ta jest rozstrzygana przez po zgłoszeniu projektu, na bazie przedłożonych danych, m.in. w zakresie: typów samolotów, jakie są kupowane/zastępowane, wysokości nakładów inwestycyjnych, liczby kupowanych maszyn.
 • spełnienie wymogu w zakresie projektowania budynków wg norm obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku (od 1 stycznia 2019 roku w przypadku budynków publicznych), określonych w polskich przepisach (par. 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
 • finansowanie projektów wydobywczych, gdzie udokumentowane jest istnienie zasobów. W innym przypadku koszty prac wydobywczych nie są kwalifikowane do finansowania przez bank.

Wymogi w odniesieniu do projektów starających się o wsparcie EFIS:

 • rentowność gospodarcza, co jest oceniane na podstawie przeprowadzonych analiz kosztów i korzyści (AKK) – w tym zakresie obowiązuje metodologia AKK stosowana jak dla projektów finansowanych z tytułu polityki spójności
 • techniczna wykonalność projektu
 • zapewnienie zasady dodatkowości * według której projekt nie miałby szans na realizację bez EFIS, nawet jeśli miałby zapewnione inne unijne instrumenty wsparcia
 • spójność ze strategiami politycznymi UE, tj. m.in. z celem inteligentnego i trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, generowania miejsc pracy wysokiej jakości oraz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
 • możliwie jak największy wkład kapitałowy sektora prywatnego.

* dodatkowość oznacza, że projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez uzyskania wsparcia w postaci gwarancji UE oraz że inne formy finansowania nie są dostępne dla projektu z powodu jego profilu ryzyka. Działania EFIS mają charakter dodatkowy w stosunku do tradycyjnych działań podejmowanych przez EBI, ponieważ są one zasadniczo ukierunkowane na różne profile ryzyka. EFIS będzie na przykład zaangażowany w projekty w sektorach nowych zaawansowanych technologii i innowacji, a także w projekty finansowe postrzegane jako bardziej ryzykowne ze względu na ryzyko państwa, w którym będą realizowane, a także z uwagi na niechęć sektora prywatnego do podejmowania ryzyka. 

Warunki wsparcia

Wsparcie w ramach EFIS ma charakter zwrotny. Jest udzielane bezpośrednio przez Europejski Bank Inwestycyjny, na preferencyjnych warunkach finansowych.

Wszelkie warunki wsparcia z EFIS takie jak okres spłaty, oprocentowanie, prowizje, zabezpieczenia, termin wypłaty, waluta kredytu, ustalane są indywidualnie dla każdego projektu, na etapie negocjacji umowy kredytowej z EBI.

Wartość finansowania może osiągnąć maksymalnie 50% całkowitych nakładów inwestycyjnych.

Jak aplikować?

EBI nie prowadzi szczególnego, dedykowanego EFIS naboru projektów do wsparcia. Procedura uzyskania wsparcia w kwestii proceduralnej nie odbiega od standardowej ścieżki weryfikacji projektu przez EBI.

 

Promotor projektu powinien zgłosić się do EBI z posiadaną dokumentacją dotyczącą projektu. Następnie EBI – po przeprowadzeniu konsultacji i ewentualnych uzupełnień w dokumentacji – dokonuje oceny projektu.

Z uwagi na fakt, że w ramach procedury oceny kredytowej projektów przez EBI nie funkcjonuje formalny dokument, który stanowiłby rodzaj wniosku kredytowego, we współpracy z EBI wypracowano zakres informacji (tzw. memorandum informacyjne), który jest potrzebny do rozpoczęcia przez Bank oceny kredytowej.

Dokument ten może zostać złożony w języku polskim lub angielskim, niemniej jednak należy mieć na uwadze, że na dalszym etapie oceny projektu niezbędne będzie dostarczenie dokumentacja w języku angielskim.

Zakres memorandum informacyjnego (PDF 52 KB)

W przypadku potrzeby określenia, czy dana inwestycja kwalifikuje się do wsparcia EFIS, jak i złożenia memorandum informacyjnego, należy bezpośrednio skontaktować się z warszawskim biurem EBI:

Plac Piłsudskiego1
00-078 Warszawa
tel. +48 22 310 05 00
email: warsaw@eib.org

Terminy

Nabór na finansowanie inwestycji z EFIS jest prowadzony w trybie ciągłym. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od 1 stycznia 2018 r. decyzję kredytową z EBI należy uzyskać do końca 2020 r. W związku z czym odpowiednio wcześnie należy przedłożyć dokumentację projektową do oceny EBI, najpóźniej do połowy 2020 r.

Wspieranie inwestorów sektora rządowego

Jeżeli jesteś inwestorem lub promotorem projektu, a jednocześnie jesteś podmiotem podległym administracji rządowej (jednostki budżetowe, agencje rządowe, spółki Skarbu Państwa) zamiar ubiegania się o wsparcie finansowe z EFIS należy zgłosić do punktu kontaktowego we właściwym ministerstwie.

Dane kontaktowe punktów zostały wskazane w zakładce EFIS w Polsce. Lista projektów rządowych. Szczegóły dotyczące warunków aplikowania o wsparcie przez inwestycje rządowe zostaną udzielone przez właściwy punkt kontaktowy.

W razie niejasności oraz trudności w aplikowaniu o wsparcie prosimy o przekazanie informacji na wskazany na adres poczty elektronicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: planinwestycyjny@mr.gov.pl.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
14.02.2020 15:36 Norbert Guliński
Pierwsza publikacja:
10.04.2019 09:35 administrator gov.pl