W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

WSPARCIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Program „Kultura w sieci” - stypendia

Opis:

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu wspieranie aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej kultury w zakresie upowszechniania dóbr kultury w Internecie w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Działania stymulujące kreatywność i aktywizujące odbiorców będą postrzegane jako dodatkowy atut projektów.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 20 kwietnia 2020 r.

Budżet: 20 mln zł

Beneficjenci: osoby fizyczne, twórcy i artyści

Termin realizacji zadania: od maja do 31 października 2020 roku.

Wysokość wsparcia: wysokość stypendium wynosi 3 000 zł brutto miesięcznie

dowiedz się wiecej​​​​​​

Program „Kultura w sieci” – dotacje

Opis

Celem programu dotacyjnego „Kultura w sieci” jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Program wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

Nabór wniosków trwa do 21 kwietnia 2020 r.

Budżet: 60 mln zł

Zarządzający: Narodowe Centrum Kultury

Beneficjenci: firmy, organizacje pozarządowe i fundacje, samorządowe instytucje kultury oraz kościoły, związki wyznaniowe i ich osoby prawne

Termin realizacji: od maja do 30 października 2020 r.

Wysokość wsparcia: dofinansowanie zadania może wynosić do 100 % budżetu zadania; minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł, maksymalna 150 000 zł; wkład własny nie jest wymagany

dowiedz się wiecej

Pomoc socjalna dla twórców i artystów

Opis

Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Zarządzający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneficjenci: twórcy i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Termin realizacji: nabór i ocena są prowadzone w trybie ciągłym, osoby w trudnej sytuacji mogą aplikować o zapomogę kilkukrotnie. Możliwe jest aplikowanie online, a sytuacja epidemii nie wymaga składania dodatkowych dokumentów.

Wysokość wsparcia: Każdy wniosek o pomoc socjalną dla twórców i artystów rozpatrywany jest indywidualnie po wszechstronnym rozważeniu wszystkich przesłanek. Z tego powodu, ale też z powodu bardzo różnych sytuacji mających wpływ na sytuację materialną wnioskodawców – nie stosuje się jednej wysokości przyznawanego świadczenia. W większości przypadków związanych z COVID wsparcie wynosi 80% płacy minimalnej.

dowiedz się wiecej

Zmiany w regulaminach Programów Ministra

Opis: Wprowadzone zmiany mają na celu wsparcie wnioskodawców Programów Ministra w realizacji projektów, które już uzyskały dotację, m.in. pozwalają na elastyczne wprowadzenia zmian w projektach i dostosowanie ich do obecnej sytuacji.

Budżet: Łączny budżet Programów Ministra 2020 wynosi ok. 390 mln zł

Beneficjenci: Beneficjenci, którzy otrzymali dotację w naborach realizowanych w listopadzie 2019 i w procesach odwoławczych oraz ci, którzy realizują projekty wieloletnie.

Termin realizacji: Zmiany dotyczą projektów realizowanych w 2020 roku, niezależnie od roku przyznania dotacji. Najważniejsze zmiany to:

  1. W przypadku, gdy beneficjent będzie potrzebował wprowadzić zmiany w zakresie zadania (nawet bardzo poważne) oraz zmniejszyć wkład własny, wystarczy, że zwróci się o to pismem złożonym drogą elektroniczną do instytucji zarządzającej.
  2. Katalog kosztów kwalifikowanych zostaje rozszerzony dla wszystkich wnioskodawców – obok standardowo kwalifikowanych kosztów honorariów i wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, kwalifikowane będą też koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację danego zadania na podstawie umowy o pracę wraz z niezbędnym oddelegowaniem lub dodatkowym aneksem zwiększającym wymiar/zakres etatu.
  3. Wprowadzono dodatkowo uproszczony tryb przekazywania dokumentacji związanej z realizacją zadania (tzw. aktualizacji), która od dzisiaj może przebiegać w 100% elektronicznie nawet wówczas, gdy wnioskodawca nie ma jeszcze kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też nie korzysta z profilu zaufanego.
  4. Zakres 13 programów zostaje rozszerzony o zadania dodatkowe, umożliwiające realizowanie projektów w pełni online, oraz o adekwatne do niego koszty kwalifikowane (w tym możliwość zakupu środków trwałych do 10 tys. zł). W przypadku beneficjentów, którzy już zawarli umowy, opisane wyżej zmiany w zakresie modyfikacji lub przekwalifikowania zadania będą mogły być wprowadzone w formie aneksu. Beneficjenci mogą odłożyć decyzję w sprawie ewentualnego przekwalifikowania zadania nawet do września bieżącego roku (wnioski o przeniesienie dotacji można składać do 15 września). Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/zmiany-w-zakresie-zasad-realizowania-projektow-w-programach-mkidn-2020

 

dowiedz się wiecej​​​​

Stypendia Ministra

Opis

Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury ma na celu wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.

Budżet: zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do – co najmniej -  6,5 mln zł

Beneficjenci: osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Termin realizacji zadania: od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Wysokość wsparcia: 3 500 tys. zł brutto miesięcznie

dowiedz się wiecej