W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Doskonała Nauka

08.11.2019

Status:

Program uruchomiony

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków.

Podstawowe zasady programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Program składa się z modułów:

- „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;

- „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe,
w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 3. którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% wnioskowanej wysokości środków finansowych.

Dla kogo:

 1. uczelnie,
 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 3. instytuty badawcze,
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Polska Akademia Umiejętności,
 6. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
 7. inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki
  – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Budżet:

Wysokość środków finansowych w ramach modułu:

 1. „Wsparcie konferencji naukowych” – wynosi od 20 000 zł do 400 000 zł,
 2. „Wsparcie monografii naukowych” – wynosi od 15 000 zł do 80 000 zł
  – przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 16.00.

Informacje:

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: sekretariat.bpm@nauka.gov.pl, tel.: (22) 52 92 341, (22) 50-17-145, (22) 52-92-349, (22) 52-92-352, (22) 52-92-354.

Materiały

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków
Doskonała Nauka wskazówki dla Beneficjentów
Doskonała​_Nauka​_wskazowki​_dla​_beneficjentów.pdf 0.35MB
Wzór umowy - Doskonała Nauka
20200416​_Wzór​_umowy​_Doskonała​_Nauka​_-​_v​_09042020.docx 0.03MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Doskonała Nauka" - moduł: wsparcie monografii naukowych
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_DN​_M.pdf 0.19MB
Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Doskonała Nauka" - moduł: wsparcie konferencji naukowych
20200507​_Rozstrzygnięcie​_2020-04-02​_DN​_K.pdf 0.34MB
Wzór aneksu dla programu „Doskonała Nauka" - moduł: Wsparcie monografii naukowych - do składania w MNiSW przez ePUAP z podpisem elektronicznym
20200623​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Doskonała​_Nauka​_Wsparcie​_Monografii​_Naukowych​_-​_do​_składania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP.docm 0.02MB
Wzór aneksu dla programu „Doskonała Nauka" - moduł: Wsparcie konferencji naukowych - do składania w MNiSW przez ePUAP z podpisem elektronicznym
20200623​_WZÓR​_ANEKSU​_​_Doskonała​_Nauka​_Wsparcie​_Konferencji​_Naukowych​_-​_do​_składania​_w​_wersji​_elektronicznej​_przez​_ePUAP.doc 0.06MB