W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Granty na granty - promocja jakości II

Status projektu

Projekt zakończony

Dla kogo

Jednostki naukowe, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne

Budżet

Finansowanie obejmuje:

 • refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe;
 • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Terminy

Nabór wniosków trwa od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r.


Uwaga

W związku z planowanym na 1 października 2018 r. wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i naucei w ślad za komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW, skróceniu uległ również termin naboru wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”. Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2018 r.


Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego KE, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu.

Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”

Podstawowe zasady programu

Wsparcie w ramach Programu jest skierowane do jednostek naukowych i uczelni, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

 1. Komisji Europejskiej występowały w roli:
  1. koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
  2. samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
  3. koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader),
  4. ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
 2. Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC) występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

 1. pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, który:
  1. w ocenie merytorycznej uzyskał liczbę punktów co najmniej na poziomie progu (Threshold) wyznaczonego przez KE albo inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego,
  2. osiągnął poziom progu (Threshold) w każdym z kryteriów oceny – w przypadku gdy zasady oceny ustanowione przez KE określają taki poziom dla poszczególnych kryteriów oceny,
  3. przeszedł do drugiego etapu konkursu – w przypadku wniosków o grant ERC;
 2. pokrycie kosztów uzupełnienia lub poprawienia złożonego na kolejne wezwanie konkursowe KE wniosku projektowego, na którego przygotowanie albo refundację kosztów przygotowania otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” – w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a albo b, i uzyskania wyższej od poprzedniej oceny KE;
 3. przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wnioskodawca może otrzymać refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, z wyłączeniem:

 1. kosztów pośrednich;
 2. kosztów zakupu środków trwałych;
 3. podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);
 4. kosztów wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w ramach programu zawarto w Ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II” oraz w ogłoszeniu uzupełniającym.

PREMIA UZNANIOWA – interpretacja

Zasady programu „Granty na granty – promocja jakości II” uprawniają Wnioskodawcę do wystąpienia o premię uznaniową dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, którzy byli zaangażowani w pracę nad wnioskiem projektowym, który uzyskał określony poziom oceny. Pod pojęciem zatrudnienia na podstawie Kodeksu pracy należy rozumieć wszelkie rodzaje stosunków pracy wynikające z przepisów prawa pracy (w tym stosunek pracy nawiązany z nauczycielem akademickim).

Podstawą wypłacenia premii uznaniowej w ramach programu jest decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zawarta w jej następstwie umowa. Dokumenty te mogą stanowić samoistną podstawę do wypłaty tej należności. Ewentualnie w tym zakresie mogą mieć również zastosowanie regulaminy wynagradzania, a w przypadku uczelni także art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zaleca się, aby jednostki naukowe i uczelnie w pełni korzystały z oferty:


Osoba do kontaktu w sprawie programu:

Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
tel. 22 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl.

Odnośniki