Koszty i finansowanie realizacji Projektu ZSUN II

Całkowita wartość Projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II” wynosi  27 622 859,00 zł i jest to jednocześnie równowartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynosi 23 377 225,57 zł. Pozostałe 15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, tj. 4 245 633,43 zł, stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Navigation Menu

Metrics