W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Legia Akademicka

04.10.2019

Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie projektu pn. Legia Akademicka – edycja III

Na podstawie zawartego w dniu 21 grudnia 2018 r. porozumienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministrem Obrony Narodowej w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza rozpoczęcie kolejnego naboru zgłoszeń do projektu „Legia Akademicka” (w roku akademickim 2019/2020).

Projekt jest kontynuacją pilotażowego projektu o tej samej nazwie zapoczątkowanego w 2017 r.

W ramach III edycji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zleci realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej wyłonionym w naborze uczelniom.

 

Opis projektu

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zasadniczym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces teoretycznego szkolenia wojskowego. Przedsięwzięcie w zakresie kosztów osobowych i bieżących kosztów pośrednich zostanie sfinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W przypadku, gdy uczelnia zdecyduje się przystąpić do projektu będzie zobowiązana także do:

 1. prowadzenia:
 • ewidencji wniosków złożonych przez studentów w sprawie przyjęcia ich na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • wykazu studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu;
 1. przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni:
 • wykazu studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • wykazu studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu,
 • w terminie do dnia 20 maja 2020 r. wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu;
 1. wydawania studentom zaświadczeń o ukończeniu z wynikiem pozytywnym zajęć z zakresu części teoretycznej programu.

W celu realizacji zajęć z zakresu części teoretycznej programu Minister Obrony Narodowej udostępni uczelniom biorącym udział w projekcie niezbędne materiały dydaktyczne, w tym w formie elektronicznej, a także umożliwi kontakt z rekomendowanymi przez siebie wykładowcami. Minister Obrony Narodowej jest także odpowiedzialny za zrealizowanie procesu, w ramach części praktycznej programu, w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia.

Zadanie zlecone jest na podstawie art. 404 ustawy z dnia 20 lipca 20018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.). Na realizację projektu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeznaczyć 1 mln zł.

 

Kryteria wyboru

O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • publiczne,
 • niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2018/2019 co najmniej 200 studentów
  na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on).

Przy zlecaniu zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).

W miastach do 100 tys. mieszkańców zadanie może być zlecone tylko jednej uczelni publicznej i jednej niepublicznej.

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym województwie.

 

Termin

Zgłoszenia do udziału w projekcie składają w imieniu uczelni rektorzy lub osoby przez nich upoważnione (w tym przypadku do zgłoszenia dołączane jest także upoważnienie udzielone przez rektora) w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w formie dokumentu elektronicznego zatytułowanego „legia akademicka” i opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W zgłoszeniu należy zadeklarować liczbę grup, które uczelnia zamierza utworzyć oraz wskazać osobę upoważnioną (imię, nazwisko, nr telefonu i e-mail) do uzgodnienia ostatecznej treści umowy
z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacji przedmiotowego szkolenia.

 

Harmonogram realizacji

 • do 30 listopada 2019 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
 • do 16 grudnia 2019 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,
 • do 10 stycznia 2020 r. – przesyłanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego
  ze względu na siedzibę uczelni wykazów studentów, którzy przystąpili do projektu,
 • do 24 stycznia 2020 r. – uzgadnianie treści i podpisanie umów,
 • do 30 kwietnia 2020 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia,
 • do 20 maja 2020 r. – przesyłanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego
  ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
 • do 31 maja 2020 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

 

Finansowanie

Grupy szkoleniowe – 25-30 osób, koszty za grupę 4.000 zł + do 50% kosztów pośrednich. Za zgodą Ministerstwa istnieje możliwość zorganizowania grupy o mniejszej lub większej liczebności.

 

Pytania

Wszelkie pytania i inne kwestie dotyczące organizacji części teoretycznej edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: legiaakademicka@nauka.gov.pl.

 

Informacje o poprzednich edycjach Legii Akademickiej

 

https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka-informacje

https://www.gov.pl/web/nauka/trwa-nabor-uczelni-do-udzialu-w-programie-legia-akademicka

https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka-wybor-uczelni

Materiały

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/
Informacja w serwisie Facebook
Legia Akademicka - plakat do pobrania
20191107​_do​_pobrania​_plakat​_legia​_akademicka.jpg 8.08MB
Wzór umowy - III edycja Legii Akademickiej
20200115​_wzór​_umowy​_III​_edycja​_Legii​_Akademickiej.docx 0.04MB
Załącznik 1a - program - moduł podstawowy
20200115​_Załącznik​_1a​_program​_LA​_moduł​_podstawowy​_2019-2020.PDF 9.76MB
Załącznik 1b - program - moduł podoficerski
20200115​_Załącznik​_1b​_program​_LA​_moduł​_podoficerski​_2019-2020.PDF 8.67MB
Załącznik 2 - wniosek
20200115​_Załącznik​_2​_​_Wniosek​_o​_przystąpienie​_do​_programu​_LA.docx 0.02MB
Załącznik 3 - zaświadczenie
20200115​_Załącznik​_3​_Zaświadczenie​_potwierdzające​_odbycie​_szkolenia​_LA.docx 0.10MB
Załącznik 4 - wykaz kosztów planowanych
20200115​_Załącznik​_4​_Wykaz​_kosztów​_planowanych​_LA.docx 0.02MB
Załącznik 5 - raport końcowy
20200115​_Załącznik​_5​_raport​_końcowy​_LA.docx 0.02MB