W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ordery i odznaczenia

W tej zakładce znaleźć możesz informacje o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje ogólne

Ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny i ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.

Odznaki orderów i odznaczeń wręcza Prezydent RP. W imieniu Prezydenta odznaki orderów i odznaczeń mogą wręczać osoby uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń oraz ich zastępcy. W obszarze nauki i szkolnictwa wyższego jest to więc Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jego zastępca.

Jeśli odznaka orderów i odznaczeń ma być wręczona przez inny podmiot, np. wojewodę, który w danym przypadku nie był wnioskodawcą, musi on uzyskać upoważnienie Prezydenta RP, wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o orderach i odznaczeniach. Upoważnienie jest wydawane za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ordery i odznaczenia w MNiSW

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:

 • Orderu Orła Białego – najwyższego orderu Rzeczypospolitej Polskiej, który nadawany jest za znamienite zasługi zarówno cywilne jak i wojskowe, położone w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Orderu Odrodzenia Polski - jest to nagroda za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną i wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
 • Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – jest to nagroda za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami;
 • Krzyża Zasługi - jest to nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;
 • Medalu Za Długoletnią Służbę - jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Proponowany termin składania wniosków: do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Odbiór odznaczeń państwowych (za okazaniem upoważnienia): Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20, Biuro Ministra, pokój nr 210.

Wymagana dokumentacja w sprawie wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia państwowego

 • Pismo przewodnie z podaniem załączników, podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek.
 • Kopia protokołu z posiedzenia uczelnianej komisji do spraw orderów i odznaczeń lub wyciąg z protokołu z posiedzenia senatu.
 • Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia sporządzony na formularzu.

We wniosku:

- w uzasadnieniu (pozycji nr 18 formularza) o nadanie orderu lub Krzyża Zasługi należy przedstawić szczegółowe zasługi kandydata, po otrzymaniu ostatniego orderu lub odznaczenia, z podaniem roku i rodzaju konkretnej zasługi (nie należy dopinać do wniosku dodatkowych kartek z uzupełnieniem);

Zwracamy również uwagę na fakt, że Kapituła Orderów oraz Kancelaria Prezydenta RP oczekuje jasnego wskazania we wniosku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z późn. zm.) w przypadku:
- Orderu Odrodzenia Polski – wybitnych zasług położonych w służbie Państwu i społeczeństwu, tj.: wybitnych osiągnięć w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególnych zasług dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególnych zasług dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitnej twórczości naukowej, literackiej i artystycznej i wybitnych zasług dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami;
- Krzyża Zasługi – położonych zasług dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną;

- w uzasadnieniu (pozycja nr 18 formularza) o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę należy podać informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, zgodnie wymogami określonymi w § 2 ust. 1a rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.). Wniosek o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 1. po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę (I stopień);
 2. po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę (II stopień);
 3. po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę (III stopień)

Zwracamy uwagę na fakt, że zasługi kandydatów w rubryce "uzasadnienie" powinny być opisywane w sposób dokładny i wyczerpujący. Ma to bezpośrednie przełożenie na sposób rozpatrzenia wniosku.
Wskazane jest podanie daty dziennej początku zatrudnienia.

- bezpośrednio pod pozycją nr 18 należy wpisać nazwę jednostki sporządzającej wniosek, umieścić jej pieczęć oraz pieczęć i podpis wnioskującego;
- pozycja nr 19 powinna zawierać aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek. Do każdego wniosku należy dołączyć wypełnione, niepodpisane "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie". Zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz z ustawy o orderach i odznaczeniach, z powyższym zapytaniem może występować organ administracji rządowej wykonujący zadania publiczne (MNiSW);
- nie należy wypełniać pozycji: "nr rejestru" i "nr pozycji w notatce lub wykazie" (pierwsza strona wniosku) oraz pozycji: nr 20, nr 21 i nr 22;

 1. Wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń.
 2. Notatka zawierająca zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.

Notatkę i wykaz należy przesłać w formie pisemnej i na nośniku CD w programie Microsoft Word.

Medale za długoletnia służbę

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 13.01.2014, poz. 64):

 1. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania,
 2. wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą,
 3. nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (załącznik nr 2 do rozporządzenia: Wzór wniosku wzoru o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę).

Materiały

Formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia
20181004​_Formularz​_-​_ordery​_odznaczenia.doc 0.06MB
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
20200512​_Zapytanie​_o​_udzielenie​_informacji​_o​_osobie.rtf 0.13MB
Wykaz zawierający zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczeń
20181004​_Wykaz​_zawierający​_zestawienie​_nazwisk​_osób​_proponowanych​_do​_odznaczeń.doc 0.05MB
Notatka zawierająca zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów - SKAN DO WYDRUKU
20181004​_Notatka​_zawierająca​_zestawienie​_nazwisk​_osób​_proponowanych​_do​_orderów.pdf 0.09MB
Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
20181004​_Dz​_U​_z​_dnia​_13012014,​_poz​_64.pdf 0.30MB
Wzór wniosku wzoru o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
20181004​_Wzór​_wniosku​_wzoru​_o​_nadanie​_Medalu​_za​_Długoletnią​_Służbę.doc 0.06MB