Premier Morawiecki powołał pełnomocnika rządu ds. reformy instytutów oraz drugiego sekretarza stanu w MNiSW

Na drewnianym blacie lezy czerwona teczka z napisem Rzeczpospolita polska - minister nauki i szkolnictwa wyższego

Premier Mateusz Morawiecki powołał sekretarza stanu w MNiSW dr. Piotra Dardzińskiego na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Z kolei Piotr Müller, dotychczasowy podsekretarz stanu w MNiSW, który objął w grudniu mandat poselski, został sekretarzem stanu.

Kim jest nowy sekretarz stanu?

Piotr Müller, poseł na Sejm RP ze Słupska, prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISH UW). Były ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości również m.in.: członek Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia, członek Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W lutym 2017 r. powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadał m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynację działań gremiów doradczych ministra. Od 15 stycznia 2018 r. do 27 grudnia 2018 wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego w randze Podsekretarza Stanu. Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów. We wrześniu 2018 powołany na przewodniczącego zespołu do spraw wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Od 28 grudnia 2018 Poseł na Sejm RP.

W przeszłości stypendysta m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Lesława A. Pagi.

Reforma instytutów badawczych – podstawowe założenia

Celem reformy, za którą odpowiedzialny będzie wiceminister Piotr Dardziński, jest utworzenie zintegrowanej sieci ośrodków badawczych, których głównym zadaniem będzie transfer wiedzy do gospodarki. Wypracowane zostaną skuteczniejsze mechanizmy współpracy poszczególnych instytutów, co zdecydowanie ułatwi realizowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych. Instytuty powinny stać się istotnym zapleczem naukowym i kompetencyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwi to skuteczniejsze poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w ich działalności biznesowej. Dodatkowo zracjonalizowane zostaną koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą badawczą oraz komercjalizacją wyników badań.

Reforma instytutów badawczych to jeden z priorytetów polityki polskiego rządu. O konieczności jej przeprowadzenia i korzyściach, jakie niesie dla gospodarki naszego kraju, mówił premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé. Jej przeprowadzenie stanowić będzie kolejny ważny krok na drodze realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Piotr Dardziński od listopada 2015 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu, a od 2018 sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W resorcie odpowiada za programy unijne związane z badaniami i innowacjami, informatyzację nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracę międzynarodową. Wiceminister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację za pośrednictwem dwóch departamentów: Departamentu Innowacji i Rozwoju oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Pod nadzorem wiceministra pozostają: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Ośrodek Rozwoju Technologii PORT.

Navigation Menu

Metrics