W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Doktorat wdrożeniowy

Status projektu

Projekt uruchomiony


Dla kogo

Student, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne


      
Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu


      
Budżet

2017 – 5,17 mln, 2018 – 26,35, 2019 – 47,53, 2020 – 68,72, 2021 – 84,75, 2022 – 84,75,
 2023 – 84,75, 2024 – 84,75, 2025 – 84,75, 2026 – 84,75, 2027 – 84,75 – w sumie 741,02 mln zł.
      

Terminy

Nabór wniosków do 8 czerwca 2017 r. Program przewiduje 4 kolejne edycje ogłaszane raz w roku.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Konkurs ogłaszany jest raz w roku przez ministra właściwego do spraw nauki.

 

Wnioski w ramach konkursu może złożyć:

  1. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu uczelni;
  2. uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
  3. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
  4. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
  5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Środki finansowe przeznaczone są na:

  1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższym niż 4 lata.

Roczna kwota dofinansowania wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych przez jednego doktoranta: iloczyn 12 miesięcy kwoty 2.450,00 zł, współczynnika kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy (określonego przez ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia) oraz współczynnika 15%.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: telefon (22) 629 89 73,
e-mail konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl.