Szkoły doktorskie ‒ debata w Toruniu

UMK - rektorat na tle nieba

Koncepcja szkół doktorskich, ich struktura i organizacja, proces ich tworzenia, regulaminy, ewaluacja i programy kształcenia w szkołach doktorskich w kontekście 8. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji ‒ to tylko niektóre z zagadnień, jakie będą poruszane 20 marca podczas debaty organizowanej w ramach cyklu NKN FORUM na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szkoły doktorskie ‒ nadzieja na przyszłość  polskiej nauki

Jedna z najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczy kształcenia doktorantów. To kluczowy obszar w świecie akademickim, bo o poziomie nauki uprawianej w Polsce za kilka lat decydować będą dzisiejsi doktoranci. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie im warunków do twórczej wymiany myśli, zapewnienie udziału w badaniach naukowych na najwyższym poziomie i kontaktu z wybitnymi uczonymi. Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo socjalne. Odpowiedzią na te potrzeby mają być instytucje w Polsce zupełnie nowe – szkoły doktorskie. Na ile spełnią pokładane w nich nadzieje zależy od mądrości, zdecydowania, odwagi, ale i rozwagi tworzących je dziś pracowników polskich uczelni. Ci właśnie ludzie, od których zależy przyszłość nauki w Polsce spotkają się 20 marca w Toruniu aby wymienić doświadczenia, podzielić się wątpliwościami i podyskutować o szansach i zagrożeniach.

NKN Forum

NKN FORUM to platforma do dyskusji na temat kluczowych elementów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Tworzona jest przy udziale przedstawicieli środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Najważniejszą częścią NKN FORUM jest cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego.
Pierwsza z debat odbyła się 18 lutego 2019 r. na Politechnice Łódzkiej. Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni przedstawili swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące organizacji uczelni i jej struktury w  nowotworzonych statutach.  Kolejne debaty, oprócz kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy z 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), dotyczyć będą między innymi realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem oraz społecznej odpowiedzialności nauki.

Więcej informacji w serwisie NKN

Navigation Menu

Metrics