W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
FE RP MNiSW UE

Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach

Status projektu

Projekt uruchomiony

Dla kogo

Konsorcja, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne

Dziedziny

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet

134 658 752,37 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 134 658 752,37 zł

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.01.2016 – 31.12.2023.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest beneficjentem projektu pozakonkursowego POIR w osi priorytetowej IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach działania Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R w osi priorytetowej.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem projektu jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

W ramach Projektu realizowany jest m.in. program pn.: “Inkubator Innowacyjności +”, "Inkubator Innowacyjności 2.0" oraz „inkubator Innowacyjności 4.0”, które stanowią kontynuację pilotażowego przedsięwzięcia „Inkubator Innowacyjności” finansowanego w ramach projektu systemowego POIG.

W Programie udzielane jest wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności - uczelnianych CTT i spółek celowych lub utworzonego konsorcjum tych podmiotów na następujące działania:

 • prowadzenie prac przedwdrożeniowych,
 • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym,
 • zarządzanie portfelem technologii,
 • działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach Projektu realizowany jest program pn. „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”.

W Programie udzielane jest wsparcie dla przedsiębiorców w celu odbycia staży przez ich pracowników lub osoby współpracujące z przedsiębiorcami w zagranicznych jednostkach naukowych lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże mają na celu umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą „learning by doing”.

Staże zagraniczne mogą odbywać się na poziomie:

 1. podstawowym – obejmującym rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania do 2 miesięcy,
 2. zaawansowanym – obejmującym rozwój określonych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji – czas trwania od 2 do 6 miesięcy. 

Miejsce realizacji stażu zagranicznego samodzielnie określi przedsiębiorca delegujący stażystę.

W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO IR
 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO IR jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
 • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
 • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO IR,
 • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO IR, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Materiały

Uruchomienie programu „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”
Komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”
Komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”
Inkubator Innowacyjności +
Ogłoszenie konkursu w ramach programu Inkubator Innowacyjności+
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 2.0”
20200302​_komunikat​_o​_zmianie​_komunikatu​_o​_ustanowieniu​_programu​_pod​_nazwą​_„Inkubator​_Innowacyjności​_20”.pdf 0.39MB