W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne MNiSW, w konsultacji z GIS, dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19

12.05.2020

Uwaga - zalecenia dotyczą zakwaterowania wszystkich osób, nie tylko studentów czy doktorantów.

Cel wdrażanych procedur:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników oraz pracowników domów studenckich.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia przez użytkowników i pracowników domów studenckich.
 3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 • uzgadnianie z wojewódzkimi/powiatowymi służbami sanitarnymi szczegółowych zasad korzystania z domów studenckich w okresie epidemii, w razie zaistnienia takiej konieczności,
 • zorganizowanie pobytu studentów w domach studenckich w sposób umożliwiający maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami z nich korzystającymi,
 • zapewnienie możliwości odbioru rzeczy pozostawionych w domach studenckich przez osoby, które nie deklarują (albo uczelnia nie przewiduje) powrotu do domów studenckich w bieżącym roku akademickim,
 • zakwaterowanie w miarę możliwości w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego (nie dotyczy osób w związkach, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe),
 • ograniczenie liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (m.in. pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne), wywieszenie informacji o liczbie osób mogących korzystać z pomieszczenia w tym samym czasie,
 • funkcjonowanie stołówek i barów w domach studenckich w reżimie sanitarnym wyłącznie z jedzeniem na wynos i na dowóz,
 • zakaz przebywania w domach studenckich osób tam niezakwaterowanych,
 • zapewnienie użytkownikom domów studenckich środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło); rekomenduje się także zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu,
 • wywieszenie w widocznych miejscach informacji o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, nosa i oczu, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
 • wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji dezynfekcji rąk,
 • umieszczenie w widocznym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych,
 • zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego dezynfekowania powierzchni dotykowych – wind, poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach kuchennych,
 • wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych,
 • zapewnienie pracownikom domów studenckich dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

2. Zalecenia postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w domu studenckim:

 • pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym,
 • w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób; należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 • w przypadku wystąpienia u użytkownika domu studenckiego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112; osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób; należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 • incydent należy niezwłocznie zgłosić do kierownictwa domu studenckiego w celu ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/użytkownik domu studenckiego; należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z określonymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 • należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach budynku, w których przebywał pracownik/użytkownik domu studenckiego i zalecić stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym,
 • rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.