W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Zobacz jak chronimy Twoje dane osobowe i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych NCBR

Inspektor Ochrony Danych

Michał Kosobudzki 
Adres mailowy iod@ncbr.gov.pl 
Numer telefonu +48 22 39 07 211

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Polityka prywatności NCBR

Z uwagi na fakt przywiązywania najwyższej wagi do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe administrowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak również w trosce o najwyższą przejrzystość oferowanych na portalach treści, jednocześnie podkreślając, że jednym z podstawowych obowiązków Centrum jest zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego wykorzystywania Państwa danych osobowych zgromadzonych w trakcie świadczonych cyfrowo usług (np. poprzez pocztę elektroniczną, newsletter czy serwisy internetowe), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie wprowadza następujący dokument Polityki Prywatności

 

Definicje

1. Wyszczególnione poniżej sformułowania należy interpretować w Polityce Prywatności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zgodnie ze znaczeniem przypisanym im w niniejszej części Polityki:

1.1. Administrator lub NCBR – administratorem danych osobowych opisywanych w niniejszym dokumencie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, powołane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

1.3. Operator – dostawca portalu społecznościowego, w ramach którego NCBR prowadzi swój profil;

1.4. Polityka – Polityka Prywatności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

1.5. Przetwarzanie danych osobowych – wszystkie operacje lub zestawy operacji wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (w szczególności takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  orządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie);

1.6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  wiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.7. Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.gov.pl/web/ncbr

1.8. Serwis internetowy lub Serwisy internetowe – każdy serwis internetowy prowadzony przez Administratora;

1.9. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.
 

Zasady postępowania z danymi osobowymi

2. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze świadczonych cyfrowo usług NCBR, które wymagają przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Administrator zbiera dane jedynie w zakresie niezbędnym do poprawnego świadczenia wybranych usług. Ponadto, możliwe jest także dodatkowe zbieranie przez NCBR informacji o aktywności Użytkownika w Serwisach internetowych. Poniżej określone zostały zasady przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się Administrator w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

3. NCBR szanuje prywatność osób odwiedzających Serwisy internetowe którymi administruje i dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych i innych informacji o aktywności Użytkownika było zgodne z przepisami prawa, a w szczególności z wymogami następujących aktów prawnych:

3.1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.,

3.2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781,

3.3. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344,

3.4. Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.

4. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenie korzystania ze Strony internetowej NCBR za pomocą łącza szyfrowanego protokołem SSL, ale także o odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń i miejsc gromadzenia danych, system kontroli dostępu do obszarów przetwarzania, jak również stosowanie dedykowanych procedur postępowania z danymi, zapewnienie dostępu do przetwarzania tylko osób upoważnionych oraz zabezpieczenie procesów przetwarzania z udziałem innych podmiotów współpracujących lub współadministrujących w drodze stosownych umów powierzenia przetwarzania danych oraz porozumień dotyczących współadministrowania danymi. Stosując odpowiednie zabezpieczenia NCBR opiera swoje postępowanie na podejściu opartym na bieżącej ocenie i monitorowaniu ryzyka przetwarzania danych.

5. Przetwarzanie danych osobowych uwzględnia w szczególności następujące zasady:

5.1. Legalności - dane przetwarzane są na podstawie przesłanek wynikających z RODO i w zgodzie z innymi przepisami prawa. W zakresie korzystania z serwisów internetowych przesłankami takimi, w zależności od sytuacji mogą być:

5.1.1. Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym, w przypadkach związanych m.in. z promocją działalności NCBR czy przekazywania przez administratora informacji na temat ważnych wydarzeń i projektów realizowanych przez administratora;

5.1.2. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora - w zakresie, w jakim administrator przetwarza dane w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i prawidłowości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, jak również zapewnienia kontroli ruchu na serwerach administratora, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

5.1.3. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - gdy jest to konieczne w zakresie realizacji umowy między administratorem, a Użytkownikiem w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Umową każdorazowo może być regulamin usługi, z którym Użytkownik się zapoznaje i którego postanowienia akceptuje;

5.1.4. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą może być wymagana w szczególności do przetwarzania danych, które ma na celu profilowanie aktywności osób na serwisach administratora albo realizację funkcjonalności do aktywacji, których konieczne jest wyrażenie woli przez Użytkownika.

5.2. Ograniczenia celu przetwarzania - dane przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i nie są przetwarzane dalej niezgodnie z tymi celami. Po osiągnięciu celu lub wyczerpania przesłanek legalizujących przetwarzanie, dane są niezwłocznie usuwane w sposób zapewniający bezpieczeństwo tego procesu.

5.3. Minimalizacji danych i ograniczenia okresu przetwarzania - dane zbierane są jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania. Tam, gdzie to możliwe określane są terminy przetwarzania danych, zgodne z celami. Dokonywane są również bieżące, okresowe przeglądy i kontrole zasadności przetwarzania danych.

5.4. Poufności i integralności - przetwarzanie odbywa się w oparciu o adekwatne do poziomu ryzyka odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, przede wszystkim z uwzględnieniem ochrony danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

5.5. Przejrzystości i rzetelności - dokładane są wszelkie starania aby przetwarzanie odbywało się w sposób uczciwy i rzetelny, a osoby, których dane dotyczą były informowane w czytelny sposób i w jasnej, przejrzystej formie na temat procesów przetwarzania oraz związanych z nimi przysługujących im praw.

5.6. Merytorycznej poprawności - dane przetwarzane są w zgodzie z rzeczywistością, w razie potrzeby lub stosownej informacji na bieżąco aktualizowane, prostowane lub usuwane.

5.7. Rozliczalności - procesy przetwarzania danych i stosowania technicznych oraz organizacyjnych środków ich zabezpieczenia są w miarę możliwości dokumentowane, co zapewnia większą i efektywniejszą kontrolę administratora nad procesami przetwarzania

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6. NCBR traktując ochronę danych osobowych jako jeden z najwyższych priorytetów w ramach prowadzonej przez siebie działalności, przygotowało następującą informację na temat przetwarzania danych osobowych w trakcie świadczenia usług cyfrowych, w tym w szczególności w ramach kontaktów drogą poczty elektronicznej, newslettera czy przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z Serwisów internetowych.

6.1. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

6.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielna 69, z którym skontaktować się można adresując korespondencję na wyżej wskazany adres.

6.2. Z kim kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

6.2.1. NCBR powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych podejmowanych przez Administratora.

6.2.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail IOD@ncbr.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres NCBR z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

6.3. Czy ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych?

6.3.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne zarówno do korzystania ze strony internetowej, jak i prowadzenia korespondencji. W przypadku odmowy ich podania NCBR nie będzie w stanie zrealizować ww. czynności.

6.4. Czy może Pani/Pan wycofać udzieloną nam zgodę?

6.4.1. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, to jej wycofanie może nastąpić w każdym momencie poprzez zgłoszenie takiego żądania za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji.

6.4.2. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.5. Komu, co do zasady, możemy udostępnić bądź przekazać Pani/Pana dane osobowe?

6.5.1. Jeżeli jest to konieczne, dane mogą zostać udostępnione przez NCBR podmiotom przetwarzającym świadczącym na zlecenie NCBR określone usługi - np. hostingu czy obsługi IT (takim podmiotem jest m. in. NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji, udostępniający bezpieczną platformę publikacji i edycji treści GOV.PL).

6.5.2. W niektórych przypadkach, podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie NCBR mogą występować w roli niezależnych administratorów np. sieci telekomunikacyjne, czy operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie.

6.5.3. Dane osobowe mogą zostać również udostępniane podmiotom, które będą uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa - np. służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym, stronom postępowania oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym tym podmiotom do realizacji ich zadań.

6.6. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

6.6.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także biorąc pod uwagę charakter podejmowanego przetwarzania (np. na profilach portali społecznościowych). W każdym wypadku, dane osobowe nie będą przetwarzane krócej niż przez okres 6 lat od zakończenia realizacji czynności, z którą związane było pozyskanie danych osobowych z uwagi na konieczność obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez NCBR (termin zgodny z art. 118 w zw. z art. 120 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

6.7. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

6.7.1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu również szereg praw, które dla zapewnienia jak największej przejrzystości i szczegółowości ich zakomunikowania zostały opisane przez Administratora w odrębnym rozdziale Polityki.

Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

8. Odnośnie każdej ze świadczonych przez NCBR usług, część przekazywanych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być/zostać uregulowana odrębnie (np. przetwarzanie może odbywać się na podstawie innych podstaw prawnych), dlatego też Administrator w trosce o najwyższą jakość oraz jasność przekazywanych informacji przedstawił je z uwzględnieniem podziału na określone usługi.

Poczta e-mail

9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie usługi - poczta e-mail:

9.1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

9.1.1. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizowanie przez NCBR powierzonych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności z uwagi na treść art. 30 ust. 1 pkt 5 i 6, a więc zobowiązania NCBR do upowszechniania informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych lub współfinansowanych przez NCBR oraz zobowiązanie do popularyzowania efektów zrealizowanych zadań.

9.1.2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionym interesem NCBR, przez który należy rozumieć możliwość prowadzenia korespondencji z potencjalnym klientem, kontrahentem, wnioskodawcą czy beneficjentem programów obsługiwanych przez NCBR. Przez prawnie uzasadniony interes NCBR należy rozumieć również przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i związane z powyższym zabezpieczenie niezbędnych danych do prowadzenia postępowań sądowych.

9.2. Czy w ramach realizacji tej usługi przechowujemy dane osobowe przez z góry określony czas?

9.2.1. W ramach realizacji tej usługi nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

9.3. Czy w ramach realizacji tej usługi przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do innego podmiotu?

9.3.1. W ramach realizacji tej usługi Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione przez NCBR podmiotom przetwarzającym świadczącym na zlecenie NCBR określone usługi - np. usług hostingu czy obsługi IT (takim podmiotem jest m. in. NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji, udostępniający bezpieczną platformę publikacji i edycji treści GOV.PL).

9.4. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

9.4.1. W ramach realizacji tej usługi nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

Newsletter

10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie usługi - newsletter:

10.1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

10.1.1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika w celu otrzymywania od NCBR informacji, aktualności oraz marketingu zadań i usług realizowanych przez NCBR.

10.1.2. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizowanie przez NCBR powierzonych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności z uwagi na art. 30 ust. 1 pkt 5 i 6, a więc zobowiązanie NCBR do upowszechniania informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez NCBR oraz zobowiązanie do popularyzowania efektów zrealizowanych zadań.

10.2. Czy w ramach realizacji tej usługi przechowujemy dane osobowe przez z góry określony czas?

10.3. Dane osobowe przetwarzane w ramach usługi newslettera są przetwarzane na podstawie każdorazowo udzielonej zgody i są przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

10.4. Czy w ramach realizacji tej usługi przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do innego podmiotu?
W dniu 17 grudnia 2020 r. w Warszawie zostało zwarte porozumienie pomiędzy NCBR a Ministrem Cyfryzacji o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z porozumieniem, NCBR jest administratorem danych a Minister Cyfryzacji podmiotem przetwarzającym. Podmioty, którym Minister Cyfryzacji jako podmiot przetwarzający jest upoważniony powierzyć dane osobowe to między innymi - GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku dostarczająca narzędzia do kampanii email. Newsletter NCBR jest oparty o rozwiązania graficzne i wysyłkowe GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

10.5. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

10.5.1. W ramach realizacji tej usługi nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

10.5.2. W związku z wykorzystaniem narzędzia GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności GetResponse Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6 / A3 – dostarczającego narzędzia do kampanii email.

10.6. Możliwość anulowania subskrypcji newslettera:

10.6.1. Anulowanie subskrypcji możliwe jest poprzez wejście w link dostępny w korespondencji kierowanej do Użytkownika przez NCBR w ramach newslettera i potwierdzenie tam anulowania subskrypcji.

Formularz kontaktowy Punktu Informacyjnego

11. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie usługi - Punkt Informacyjny

11.1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

11.1.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika w celu prowadzenia z NCBR bieżącej korespondencji, w tym otrzymania od NCBR odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszony problem. 11.1.2. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizowanie przez NCBR zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności z uwagi na art. 30 ust. 1 pkt 5 i 6, a więc zobowiązanie NCBR do upowszechniania informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez NCBR oraz zobowiązanie do popularyzowania efektów zrealizowanych zadań.

11.1.3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu NCBR, przez który należy rozumieć możliwość prowadzenia korespondencji z potencjalnym klientem, kontrahentem, wnioskodawcą czy beneficjentem programów obsługiwanych przez NCBR lub prowadzenia marketingu świadczonych usług. Przez prawnie uzasadniony interes NCBR należy rozumieć również przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i związane z powyższym zabezpieczenie niezbędnych danych do prowadzenia postępowań sądowych

11.2. Czy w ramach realizacji tej usługi przechowujemy dane osobowe przez z góry określony czas?

11.2.1. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji celów, do jakich dane zostały zgromadzone, tj. nie dłużej niż do zakończenia funkcjonowania Punktu Informacyjnego i okresu jego kontroli lub do czasu zgłoszenia żądania wycofania zgody, w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie jest prowadzone na podstawie zgody.

11.3. Czy w ramach realizacji tej usługi przekazujemy Twoje dane osobowe do innego podmiotu?

11.3.1. Twoje dane mogą zostać udostępnione przez NCBR podmiotom przetwarzającym świadczącym na zlecenie NCBR określone usługi - np. usług hostingu czy obsługi IT (takim podmiotem jest m.in. NCBR+ sp. z o.o. w Warszawie oraz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji, udostępniający bezpieczną platformę publikacji i edycji treści GOV.PL)

11.4. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

11.4.1. W ramach realizacji tej usługi nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

Serwisy internetowe

12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie usługi - serwis internetowy:

12.1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

12.1.1. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizowanie przez NCBR zadań realizowanych w interesie publicznym i/lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności z uwagi na art. 30 ust. 1 pkt 5 i 6, a więc zobowiązania NCBR do upowszechniania informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez NCBR oraz zobowiązanie do popularyzowania efektów zrealizowanych zadań.

12.1.2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionym interesem NCBR, przez który należy rozumieć promowanie pozostałej działalności NCBR, informowanie o podejmowanych przez NCBR działaniach, prowadzenie komunikacji i marketingu z potencjalnymi klientami, kontrahentami, wnioskodawcami czy beneficjentami programów obsługiwanych przez NCBR.

12.2. Czy w ramach realizacji tej usługi przechowujemy dane osobowe przez z góry określony czas?

12.2.1. W ramach realizacji tej usługi nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

12.3. Czy w ramach realizacji tej usługi przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do innego podmiotu?
Strona internetowa gov.pl/ncbr uruchomiona w styczniu 2021 r. powstała w wyniku świadczenia usług w ramach Portalu RP dostępnego pod adresem GOV.PL. W dniu 17 grudnia 2020 r. w Warszawie zostało zwarte porozumienie pomiędzy NCBR a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Cyfryzacji o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z porozumieniem NCBR jest administratorem danych a Ministrer Cyfryzacji podmiotem przetwarzającym. Podmioty, którym Minister Cyfryzacji jako podmiot przetwarzający jest upoważniony powierzyć dane osobowe to:

  • Konsorcjum NASK PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa oraz NASK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 18 lok. 010, 02-796 Warszawa - operator techniczny hostingu platformy GOV.PL;
  • Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna z siedzibą w Warszawie - ul. Solec 81B, lok. 73-A, 00-382 Warszawa - dostarczająca narzędzie o nazwie Webankieta do tworzenia ankiet, kwestionariuszy i formularzy;
  • GetResponse sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 6 / A3 - dostarczająca narzędzia do kampanii email; Dodatkowo na stronie internetowej ncbr.gov.pl mogą znajdować się formularze i ankiety tworzone przez pracowników NCBR – na przykład w projekcie STARTER – Twój program w NCBR w oparciu o Webankietę.

12.3. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

12.3.1. Na podstawie porozumienia pomiędzy NCBR a Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Cyfryzacji o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, bez pisemnej lub elektronicznej zgody Administratora danych, Podmiot przetwarzający nie może przekazywać (transferować) powierzonych Danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

12.4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

12.3.2. Serwis Gov.pl stosuje dwa typy plików cookies:

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
  2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, http s://policies.google.com/privacy
  • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis gov.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:

  • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
  • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Portale społecznościowe

13. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie usługi - portale społecznościowe:

13.1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

13.1.1. Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. realizowanie przez NCBR w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w szczególności z uwagi na art. 30 ust. 1 pkt 5 i 6, a więc zobowiązania NCBR do upowszechniania informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez NCBR oraz zobowiązanie do popularyzowania efektów zrealizowanych zadań.

13.1.2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionym interesem NCBR, przez który należy rozumieć promowanie pozostałej działalności NCBR, reagowanie na i realizowanie podjętych przez Pana/Panią działań i czynności, poprawienie jakości świadczonych usług oraz realizowanych przez NCBR zadań, publikowanych postów, organizowanie wydarzeń czy realizowanie innych rodzaju celów promocyjnych i statystycznych, w tym prowadzenie komunikacji i marketingu przez Administratora. Przez prawnie uzasadniony interes NCBR należy rozumieć także przetwarzanie danych osobowych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i związane z powyższym zabezpieczenie niezbędnych danych do prowadzenia postępowań sądowych.

13.2. Czy w ramach realizacji tej usługi przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez z góry określony czas?

13.2.1. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zależności od podstawy przetwarzania – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie.

13.3. Czy w ramach realizacji tej usługi przekazujemy Pani/Pana dane osobowe do innego podmiotu?

13.3.1. Przetwarzanie danych osobowych w portalach społecznościowych podlega zasadom i praktykom w zakresie ochrony danych osobowych oraz prywatności ustalanych przez dostawców takiego portalu (Operatorzy).

Portal społecznościowy Dane Operatora Polityka prywatnośc i Operatora
Facebook Facebook Ireland Limited, kontakt przez formularz udostępniony w portalu lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland https://www.facebook.com/privacy/ex planation

13.3.2. Zakładając konto w portalu społecznościowym, akceptuje Pani/Pan przyjęte przez Operatorów polityki prywatności oraz regulaminy danego portalu społecznościowego, które określają zasady, cele i sposoby przetwarzania danych osobowych przez Operatorów, w tym realizacji przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych np. prawa do usunięcia danych. W zakresie określonym w tych politykach i regulaminach administratorami Pani/Pana danych osobowych są Operatorzy. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w portalach społecznościowych znajduje się w politykach prywatności udostępnianych przez Operatorów:

Twitter

Twitter, Inc., kontakt przez formularz udostępniony w portalu lub drogą pocztową pod adresem:

Twitter International Company c/o Trust & Safety – Legal Policy One Cumberland Place Fenian Street Dublin 2 D02 AX07 Irlandia

https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company kontakt przez formularz udostępniony w portalu lub pod adresem pocztowym Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement) Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 Ireland https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?_l=pl_PL
YouTube Google LLC Kontakt przez formularz udostępniony w portalu lub drogą pocztową pod adresem: Google LLC, D/B/A YouTube 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA

http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

NCBR nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonywane w celach określanych przez Operatorów oraz na ustalane przez nich zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w prowadzonych przez nich portalach społecznościowych. Jeżeli ma Pani/Pan pytania, wątpliwości lub chce zrealizować przysługujące prawa dotyczące konta w portalu społecznościowym, należy skontaktować się z Operatorem portalu społecznościowego, w którym ma Pani/Pan konto.

Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie NCBR m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp., które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie odpowiedniej umowy z NCBR, wszystkim użytkownikom Internetu (w odniesieniu do danych, które są udostępnione publicznie na profilu NCBR), organom państwowym, w sytuacjach określonych przepisami prawa.

13.4. Czy Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

13.4.1. Zgodnie z Politykami prywatności Operatorów dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. Wyraża Pani/Pan na to zgodę, akceptując regulamin usług świadczonych przez Operatorów i zakładając profil na ich portalach.

13.5. Możliwość anulowania subskrypcji:

13.5.1. W każdej chwili można zrezygnować z subskrybowania profilu NCBR na portalach społecznościowych, która to opcja dostępna jest z poziomu wykorzystywanej przez Państwa platformy (portalu społecznościowego).

14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu również szereg praw, które dla zapewnienia jak największej przejrzystości ich zakomunikowania zostały opisane przez Administratora w odrębnym rozdziale Polityki.

Prawa osób, których dane dotyczą

15. W związku ze stosowaniem RODO, w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych

16. Uwzględnia możliwość uzyskania przez osobę, której dane dotyczą, od administratora, informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Dodatkowo osoba zwracając się o realizację tego prawa może żądać od administratora uzyskania dostępu do danych oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie. Przy kolejnych tego rodzaju prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca m.in. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowania danych

17. Jeżeli przetwarzane przez administratora dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne osoba, której dane dotyczą może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych

18. Często określane również jako „prawo do bycia zapomnianym”. Na zasadach i w przypadkach określonych prawem, gdy jest możliwe, osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać ich usunięcia. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze to żądanie może zostać zrealizowane, np. w sytuacji, gdy istnieje obowiązek prawny ich przetwarzania przez administratora przez określony okres czasu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

19. RODO przewiduje także możliwość wniesienia w określonych okolicznościach żądania o ograniczenie przetwarzania danych, którego dokonuje administrator, w szczególności w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy osoba kwestionuje prawidłowość danych, lub gdy wyczerpały się cele przetwarzania danych przez administratora, a podmiot danych nadal ich potrzebuje (np. w celu obrony roszczeń).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

20. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje osobie, której dane dotyczą, w sytuacjach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. e) i f), odpowiednio w związku z realizacją zadań w ramach władzy publicznej lub w interesie publicznym oraz w ramach realizacji interesu prawnego administratora danych. Jest to istotne prawo podmiotów danych umożliwiające sprzeciw wobec przetwarzania w sytuacji, gdy istnieje nierównowaga stron przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych osobowych

21. Dotyczy jedynie przypadków, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i jednocześnie przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany. Osoba może wówczas żądać, aby administrator przekazał jej komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie mającej postać ustrukturyzowanego, powszechnie używanego formatu nadającego się do odczytu maszynowego, a dodatkowo również, żeby jej dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Skarga do organu nadzorczego

22. Na przetwarzanie niezgodne z prawem, osobie, której dane dotyczą przysługuje zawsze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

23. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do wycofania tej zgody w każdym i dowolnym momencie. Co istotne wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

Klauzule informacyjne

Materiały

Wizyta gości w NCBR
Rozmowy telefoniczne
Monitoring
Kontakt z Punktem Informacyjnym
Kontakt z NCBR
Dostęp do informacji publicznych
Pliki cookies
Patronaty NCBR
Inicjatywa "STARTER - Twój program w NCBR"
Petycje
{"register":{"columns":[]}}