W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wnioskodawca

Masz innowacyjny pomysł i poszukujesz wsparcia finansowego dla jego realizacji? Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie z szerokiej oferty konkursów NCBR.

wnioskodawca

Misją NCBR jest wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa, tak aby rozwiązywać konkretne problemy cywilizacyjne.

Niezbędnik Wnioskodawcy, 5 kroków do sukcesu

 

Asystent Innowacji i Asystent Budżetowy

To istotne, aby Twój projekt cechowała innowacyjność produktowa bądź procesowa w skali co najmniej rynku polskiego. Zanim złożysz wniosek, zweryfikuj, czy Twój pomysł doprowadzi  do powstania produktu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub funkcjonalności, bądź  w wyniku realizacji projektu nastapią kluczowe zmiany w stosowanych przez organizację np. metodach wytwarzania.

Jeśli uważasz, że Twój pomysł cechuje innowacyjność, sprawdź, czy podobne rozwiązania nie istnieją już na rynku. Przeprowadź rozeznanie w stanie techniki, zweryfikuj bazy publikacji naukowych lub skorzystaj z usług rzecznika patentowego.

Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu projektu B+R?


Skorzystaj z naszych dwóch bezpłatnych aplikacji:  Asystenta Innowacji i Asystenta Budżetowego. Dowiedz się więcej o najważniejszych definicjach dotyczących B+R oraz obszarach, w których możesz uzyskać bezzwrotną dotację.

Asystent Innowacji                 Asystent Budżetowy

Wybór konkursu

Jeśli przemyślałeś cel i zakresu swojego projektu, to jest czas, aby wybrać odpowiedni program z oferty NCBR, w ramach którego sfinansujesz swój innowacyjny pomysł.
Informacje dotyczące poszczególnych rodzajów programów oraz ich charakterystyka znajdują się w dokumentacji każdego konkursu.
Pamiętaj, aby zawsze korzystać z dokumentacji załączonej do danego konkursu.
Wybór projektów do dofinansowania przez NCBR odbywa się co do zasady w trybie konkursowym.

W celu identyfikacji właściwego programu skorzystaj z wyszukiwarki konkursów.

Znajdź konkurs

Jeśli nadal masz wątpliwości, jaki konkurs jest dla Ciebie odpowiedni, koniecznie skontaktuj się z naszym Punktem Informacyjnym.

W odniesieniu do konkursów finansowanych ze środków unijnych pomocą i informacjami służą także Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Złożenie wniosku

 1. Złożenie wniosku wstępnego

W przypadku niektórych instrumentów (zwłaszcza programów międzynarodowych) pierwszym etapem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku wstępnego. Zawiera on podstawowe informacje o wnioskodawcy, zespole badawczym oraz planowanym projekcie. Wniosek wstępny jest oceniany, a jego pozytywna ocena oznacza zaproszenie do złożenia wniosku pełnego (właściwego). Wnioskodawcy, których wnioski wstępne oceniono negatywnie, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w tym konkursie (tj. nie mogą złożyć wniosku pełnego).

 1. Złożenie wniosku pełnego

W większości instrumentów jest to jedyny etap wnioskowania o dofinansowanie, jeśli jednak występuje etap wniosku wstępnego, złożenie wniosku pełnego następuje po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku wstępnego.

W przypadku większości konkursów wnioski o dofinansowanie składane są za pośrednictwem systemu informatycznego, ale zasady niektórych konkursów mogą wskazywać na konieczność złożenia dodatkowo wniosku w wersji papierowej. W niewielkiej części konkursów składanie wniosku odbywa się w formie tradycyjnej, tzn. tylko papierowo. Każdorazowo reguluje to dokumentacja konkursu.

Termin naboru wniosków jest wskazany w ogłoszeniu o konkursie. Warto też zwrócić uwagę na język (polski i/lub angielski), w którym należy wypełnić wniosek – informacje dotyczące języka znajdują się dokumentacji konkursowej.

Wszystkie aktualne konkursy wraz z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej NCBR.

 • Przy składaniu wniosku o dofinansowanie korzystaj z instrukcji wypełniania wniosku, którą znajdziesz w dokumentacji konkursowej. To pomoże przygotować Ci treści, które chcesz zawrzeć we wniosku (np. dowiesz się, jaka jest dopuszczalna liczba znaków w poszczególnych poalch wniosku) oraz przyśpieszy sam proces aplikowania w systemie informatycznym.
 • Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie, sprawdź, jakie są kryteria oceny w ramach poszczególnych konkursów. Przeanalizuj dokument, w którym są opisane kryteria wyboru projektów, ponieważ to w nim znajdziesz szczegółowe informacje na temat elementów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, które podlegają ocenie dokonywanej przez zespół niezależnych ekspertów.

 

Chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie?

Znajdź konkurs

Materiały

Kalkulator EPC
Kalkulator​_EPC.xlsx 0.01MB
Poradnik dotyczący definicji MŚP
Poradnik​_dotyczacy​_definicji​_MSP.pdf 0.54MB
Poziomy gotowości technologicznej (TRL)
Poziomy​_gotowosci​_technologicznej.pdf 0.28MB

Ocena projektu

Aby projekt uzyskał dofinansowanie, musi przejść etapy oceny, która zasadniczo obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o dofinansowanie (weryfikacja warunków formalnych),
 • ocenę merytoryczną,

przy czym w niektórych programach występuje jeden etap oceny, tzn. ocena formalno-merytoryczna poprzedzona wstępną weryfikacją poprawności wniosku.

Ocena formalna

Ocena formalna przeprowadzana jest w oparciu o katalog kryteriów formalnych ocenianych w systemie zero-jedynkowym, czyli „spełnia – nie spełnia”.
W części programów po etapie weryfikacji warunków formalnych wniosku wnioskodawca – w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistych omyłek – jest wzywany do poprawy lub uzupełnienia wniosku. Poprawek lub uzupełnień należy dokonać we wskazanym przez NCBR nieprzekraczalnym terminie, który zazwyczaj nie jest krótszy niż 7 dni kalendarzowych. Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie ww. uzupełnień, przy czym uzupełnienie lub skorygowanie wniosku nie może prowadzić do modyfikacji części merytorycznej. Po dokonaniu uzupełnień przeprowadzana jest ponowna ocena formalna – wyłącznie w zakresie poprawek dokonanych przez wnioskodawcę.
W efekcie oceny formalnej wniosek o dofinansowanie może zostać:

 • skierowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych,
 • skierowany do uzupełnienia lub poprawy – gdy stwierdzi się w nim braki w zakresie warunków formalnych lub oczywistą omyłkę,
 • odrzucony – gdy są w nim błędy dotyczące spełnienia warunków formalnych, niekwalifikujące się do poprawy.

Informacja o wyniku oceny formalnej przekazywana jest wnioskodawcy w terminie określonym w Regulaminie konkursu.

Ocena merytoryczna

Każdy projekt, który pozytywnie przejdzie ocenę formalną, jest oceniany merytorycznie. Ocena przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. Projekty są oceniane przez specjalistów z dziedziny, której dotyczy projekt. Eksperci są w większości wybierani z Bazy Ekspertów NCBR, a w przypadku programów na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa dodatkowo wskazywani przez właściwe resorty. Wśród nich są m.in. uznani naukowcy, specjaliści z obszaru gospodarki i finansów, pracownicy instytucji doradczych czy funduszy venture capital. Część ekspertów NCBR stanowią także specjaliści zagraniczni, którzy służą swoją wiedzą i międzynarodowym doświadczeniem.

Tryb oceny projektów jest różny dla poszczególnych rodzajów programów. Jednak z reguły składa się z etapu recenzji pisemnych i/lub etapu oceny panelowej (podczas którego grupa ekspertów w trakcie posiedzenia wspólnie ocenia projekt). W zależności od programu uczestnicy panelu ekspertów mogą spotykać się z wnioskodawcą, który ma wówczas możliwość zaprezentowania swojego projektu, a także udzielenia odpowiedzi na pytania czy wątpliwości ekspertów. Inne instrumenty zawierają też etap negocjacji, który to etap finalnie ustala ostateczną punktację projektu.

W przypadku recenzji pisemnych stosowana jest zasada anonimowości, tzn. wnioskodawca nie zna tożsamości ekspertów oceniających jego wniosek. Ponadto każdy ekspert przed otrzymaniem od NCBR dokumentacji projektowej (tj. wniosku wraz załącznikami) musi wykluczyć istnienie konfliktu interesów i na potwierdzenie tego podpisać odpowiednie oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ekspert oraz pracownicy NCBR zobowiązują się do zachowania w poufności wszystkich informacji, jakie posiądą w trakcie wykonywania oceny oraz zobowiązują się do niewykorzystywania jej w żaden sposób niezwiązany z wykonywaną oceną. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt może zostać oceniony pozytywnie lub negatywnie, a NCBR każdorazowo przekazuje wnioskodawcy informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania. Jeśli ocena jest negatywna, to oprócz jej uzasadnienia wnioskodawca otrzymuje także pouczenie o możliwości wniesienia protestu lub odwołania. Wnioskodawca uczestniczący w danym konkursie ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny.

Kryteria oceny

Ocena merytoryczna odbywa się na podstawie ściśle określonych kryteriów, które znajdziesz w  przewodniku opisującym kryteriach wyboru projektu.  Wszelkie informacje w tym zakresie zawarte są w dokumentacji danego konkursu. To ważne, abyś przygotowując wniosek o dofinansowanie, uwzględnił elementy oceny, które są charakterystyczne dla określonego konkursu.

Model oceny wniosków o dofinansowanie

Sprawdź kryteria wyboru w interesującym Cię konkursie.
 

Znajdź konkurs

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, np. o tym: jak opisać parametry rozwiązania, jak uzasadnić realizację planowanych działań zgodnie z zasadą równości albo jak zdefiniować i sparametryzować kamienie milowe, odwiedź nasz kanał na YouTubie i skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

Wyniki konkursów

W każdym z powyższych przypadków wnioskodawca otrzymuje od NCBR informację o wyniku oceny wraz z jej uzasadnieniem. W sytuacji otrzymania oceny negatywnej NCBR przekazuje także pouczenie o możliwości wniesienia protestu. Wnioskodawca uczestniczący w danym konkursie ma prawo dostępu do dokumentów związanych z oceną złożonego przez siebie wniosku, przy zachowaniu zasady anonimowości osób dokonujących oceny wniosku.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu publikowane są każdorazowo w formie listy rankingowej, po zakończeniu oceny wszystkich wniosków złożonych w konkursie.
 

 

 

Umowa o dofinansowanie

Wnioskodawca – po otrzymaniu informacji dotyczącej przyznania dofinansowania – dostarcza do NCBR wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy (zgodnie z wymogami dla każdego konkursu).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu zawarcia umowy o dofinansowanie znajdziesz w Regulaminie każdego konkursu oraz w pozostałej dokumentacji konkursowej, znajdującej się na stronie danego konkursu.

Znajdź konkurs


Umowa nakłada na beneficjenta szereg obowiązków zarówno w trakcie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu. Najważniejsze z nich to zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie z przepisami prawa, planem i harmonogramem projektu, a także obowiązki związane ze sprawozdawczością.

 

Zobacz koniecznie nowy odcinek NCBR online, w którym wyjaśnimy Ci jak m.in:

 • wygląda proces podpisania umowy o dofinansowanie z NCBR,
 • jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować w momencie zawarcia umowy,
 • jak poprawnie wprowadzić zmiany w umowie podczas realizacji projektu B+R. 

Wideo

 

Poniżej kilka najczęściej zadawanych pytań związanych z aplikowaniem w konkursach NCBR i przygotowane przez nas odpowiedzi. 

Jestem przedsiębiorcą. W jakich konkursach mogę startować?
 • W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR): posiadając status przedsiębiorcy (prowadzenie działalności gospodarczej; podmiot zarejestrowany i prowadzący działalność w Polsce; akceptujemy nowo powstałe firmy), można startować we wszystkich konkursach samodzielnie bądź w konsorcjum z jednostką naukową lub z innym przedsiębiorcą.
 • W konkursach międzynarodowych: posiadając status przedsiębiorcy (prowadzenie działalności gospodarczej; podmiot zarejestrowany w Polsce; akceptujemy nowo powstałe firmy), można startować w konkursach samodzielnie bądź w konsorcjum z jednostką naukową lub z innym przedsiębiorcą. W konkursach międzynarodowych występuje zawsze konsorcjant z zagranicy. Każdorazowo prosimy również o wnikliwą lekturę zasad poszczególnych konkursów. 
 • W konkursach finansowanych ze środków krajowych: posiadając status przedsiębiorcy (prowadzenie działalności gospodarczej; podmiot zarejestrowany w Polsce; akceptujemy nowo powstałe firmy), można startować we wszystkich konkursach samodzielnie bądź w konsorcjum z innym przedsiębiorcą bądź z jednostką naukową.
 • W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): aplikować mogą jedynie uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne.
Jestem przedstawicielem uczelni/jednostki naukowej. W jakich konkursach mogę startować?
 • W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR): można startować we wszystkich konkursach pod warunkiem utworzenia konsorcjum z przedsiębiorcą. 
 • W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): uczelnia może startować we wszystkich konkursach.
 • W konkursach międzynarodowych: można startować w niektórych konkursach pod warunkiem utworzenia konsorcjum z przedsiębiorcą z zagranicy. 
 • W konkursach finansowanych ze środków krajowych: można startować w większości konkursów pod warunkiem utworzenia konsorcjum z przedsiębiorcą.
Czym się różnią badania przemysłowe od prac rozwojowych?

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. 
Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować  opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym webinarem: Jak ocenić, czy projekt ma charakter badawczo rozwojowy?

Co to są koszty kwalifikowalne?

Koszty kwalifikowalne to koszty niezbędne do realizacji projektu, które zostały:

 • poniesione w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie (dla POIR: z zachowaniem warunków określonych w podrozdziale 6.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),
 • poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz Przewodniku kwalifikowalności kosztów, a także z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego oraz praktykami stosowanymi u beneficjenta (m.in. polityka rachunkowości), 
 • uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym/budżecie projektu, 
 • dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
 • należycie udokumentowane.

Każdy beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu.

Ile będzie trwała ocena?
 • W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR): czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to do 90 dni lub do 120 dni, w zależności od konkursu.
 • W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 120 dni.
 • W konkursach międzynarodowych: ocena w programach międzynarodowych trwa do dwunastu miesięcy.
 • W konkursach realizowanych ze środków krajowych: czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to 8 miesięcy i może różnić się w zależności od konkursu.
Kto będzie oceniał mój wniosek?
 • W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR): eksperci oceniający projekty zostali wyznaczeni przez Dyrektora NCBR spośród przedstawicieli naukowych, gospodarczych i finansowych. Każdy z ekspertów spełnia wymogi określone w art. 68a ust. 3 Ustawy Wdrożeniowej. Eksperci oceniający wniosek są fachowcami, posiadającymi wymagane kompetencje do jego oceny oraz wykazali się obszerną wiedzą z zakresu celów i sposobu realizacji POIR. Dobierani są na podstawie m.in. słów kluczowych podanych przez wnioskodawcę, odpowiedniego doświadczenia oraz dorobku w tematyce, której dotyczył złożony wniosek oraz klasyfikacji projektu według OECD.
 • W Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER): Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) powołuje Komisję Oceny Projektów (KOP) oraz określa regulamin jej pracy. W skład KOP, z prawem dokonywania oceny projektów, mogą wchodzić: pracownicy IOK, pracownicy tymczasowi, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i eksperci, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt. 1 ustawy.  Liczba członków KOP z prawem dokonywania oceny projektów wynosi nie mniej niż trzy osoby. Do składu KOP mogą być powołane wyłącznie osoby, które posiadają certyfikat potwierdzający ukończenie obligatoryjnego e-learningowego programu szkoleniowego uprawniającego do dokonywania oceny w ramach III Osi priorytetowej PO WER.
 • W konkursach międzynarodowych: eksperci oceniający wnioski wstępne składane do międzynarodowych organizatorów konkursu są wybierani różnym trybem. Liczba osób oceniających wniosek i ich kwalifikacje różnią się w zależności od wymagań konkursu. Wnioski krajowe w drugim etapie oceny sprawdzane są przez niezależnych ekspertów, np. w konkursie EUREKA są to dwie osoby. By zachować pełną transparentność procesu oceny merytorycznej, eksperci oceniający wniosek pozostają anonimowi zarówno dla wnioskodawcy, jak i koordynatorów poszczególnych konkursów w NCBR.
 • W konkursach realizowanych ze środków krajowych: ocena wstępna przeprowadzana jest przez pracowników NCBR na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę. Następnie ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez ekspertów zewnętrznych na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz wyjaśnień udzielonych przez wnioskodawcę. W niektórych konkursach w ocenę są włączeni członkowie Komitetów Sterujących. 

 

 

Nasza strona internetowa stanowi źródło informacji dotyczących aplikowania o dofinansowanie czy realizacji projektu. Aby ułatwić wyszukiwanie treści i nawigację na stronie, przygotowaliśmy dwa filmy – przewodniki. 

Wideo

Jeśli jednak na naszej stronie nie znalazłeś treści, które pomogłyby rozwiązać Twój problem – skontaktuj się z nami.   
W  ogłoszeniu o konkursie podajemy adresy skrzynek konkursowych i numery telefonów, pod którymi możesz uzyskać potrzebne Ci informacje.

Znajdź konkurs

Pamiętaj, że przygotowaliśmy dla Ciebie szereg cennych materiałów, które pomogą Ci skutecznie aplikować o środki NCBR. Odwiedź koniecznie nasz kanał na YouTubie, gdzie wraz z ekspertami objaśniamy szczegóły związane z aplikowaniem, kryteriami czy oceną wniosków.

Pamiętaj także, że możesz się z nami skontaktować poprzez Punkt Informacyjny.

W odniesieniu do konkursów finansowanych ze środków unijnych pomocą i informacjami służą także Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
04.01.2023 14:05 Szymon Iwańczuk
Pierwsza publikacja:
22.10.2020 09:57 Marta Höffner
{"register":{"columns":[]}}