W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – t.j. Dz.U. 2019, poz. 1446).

Wyliczenie opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie:

 • Koszty przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku, o ile wnioskowana informacja jest już dostępna w innym formacie;
 • Koszty kopiowania informacji, o ile informacja nie może zostać skopiowana przy pomocy środków technicznych posiadanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Koszty materiałów zużytych do kopiowania informacji, jeśli kopiowanie nastąpiło w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przy pomocy środków technicznych dostępnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Koszty przesłania informacji, o ile jej przesłanie nie jest możliwe drogą elektroniczną.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz informacja o prawie sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał od podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego ofertę, zawierającą warunki ponownego jej wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do podmiotu zobowiązanego sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak  zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), z tym że:

 • Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NCBR

 • Podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego powinien wskazać źródło, czas wytworzenia i pozyskania informacji od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego, pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania faktu przetworzenia informacji, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje informacje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.);
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie odpowiada za treść informacji sektora publicznego po ich przetworzeniu przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • została udostępniona w sposób inny niż określony wyżej i nie zostały określone warunki ponownego, wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób.

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.01.2021 16:11 Monika Ciślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Redaktor BIP NCBR
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2.0 15.01.2021 16:18 Monika Ciślak
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1.0 15.01.2021 16:11 Monika Ciślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP