W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kodeks Etyki NCBR

Wstęp do Kodeksu Etyki

Kodeks Etyki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Kodeks” lub „Kodeks Etyki”) to zbiór najważniejszych wartości i zasad, wyznaczających podstawowe standardy postępowania, a także kształtujących kulturę organizacyjną Centrum i przyczyniających się do zapewnienia najwyższej jakości realizowanych zadań.

Celem Kodeksu jest potwierdzenie wspólnych wartości i zasad, którymi kierujemy się w relacjach z innymi pracownikami, a także z klientami (czyli beneficjentami, wnioskodawcami) oraz innymi podmiotami zewnętrznymi, z którymi współpracujemy (dalej łącznie jako interesariusze).

Zasady zawarte w Kodeksie są wiążące i powinny być przestrzegane, przez wszystkich pracowników i współpracowników Centrum.

Dokument „Kodeks Etyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” z 2011 r. zostaje zastąpiony niniejszym Kodeksem.

Postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami oraz kultywowanie wartości przyczynia się do budowania właściwego wizerunku Centrum jako instytucji godnej zaufania i realizującej zadania publiczne w oparciu o najwyższe standardy jakości.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.11.2020 15:59 Paweł Kęska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krystyna Diduch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wstęp do Kodeksu Etyki 4.0 09.04.2021 16:59 Monika Ciślak
Wstęp do Kodeksu Etycznego 3.0 09.04.2021 13:38 Monika Ciślak
Wstęp do Kodeksu Etycznego 2.0 09.04.2021 13:35 Monika Ciślak
Wstęp do Kodeksu Etycznego 1.0 04.11.2020 15:59 Paweł Kęska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Nasze wartości
  1. WSPÓŁPRACA
  2. ZORIENTOWANIE NA KLIENTA
  3. ZAUFANIE
  4. PROFESJONALIZM 
  5. ROZWÓJ
  6. UCZCIWOŚĆ 
  7. BEZSTRONNOŚĆ 
  8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
  9. ZAANGAŻOWANIE
  10. TWORZENIE DOBREJ ATMOSFERY

 

1. Współpraca

Kierujemy się szacunkiem, zrozumieniem i życzliwością w kontaktach z innymi. Pomagamy i jesteśmy otwarci na pomoc innych. W sytuacji konfliktowej, zmierzamy do osiągnięcia porozumienia, jednocześnie szanując różnicę poglądów. Dążymy do realizacji wspólnych celów, dlatego rozumiemy potrzebę współpracy przy wykonywaniu obowiązków, a także korzystania z wiedzy innych, jak również dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami. W celu sprawnego wykonywania zadań Centrum tworzymy z interesariuszami więź opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

2. Zorientowanie na klienta

Rozumiemy, że realizacja misji i strategii Centrum jest związana z naszymi klientami, w szczególności beneficjentami oraz z ich innowacyjnymi pomysłami. Jesteśmy gotowi do udzielania im niezbędnej pomocy przy realizacji projektów. Dbamy  o adekwatny do oczekiwań poziom obsługi oraz udzielamy wsparcia, które uwzględnia potrzeby klientów. Umacniamy ich zaufanie poprzez stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, przejrzystość działań i dotrzymywanie podjętych zobowiązań.

3. Zaufanie

Dbamy o budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnie korzystnych relacji. Dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymywać zobowiązań oraz terminów. Pamiętamy o równym i profesjonalnym traktowaniu interesariuszy i pracowników oraz o tym, że jesteśmy gotowi do współpracy i otwarci, co przekłada się na wzrost zaufania do Centrum. Komunikujemy się bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia zachowując przy tym zasady kultury osobistej i szacunku. 

4. Profesjonalizm

Z największym zaangażowaniem wypełniamy obowiązki, aby efektywnie i profesjonalnie wykonywać swoją pracę. Jesteśmy przekonani, że nasza praca jest ważna i poprzez nią mamy wpływ na realizację misji i strategii Centrum. Kształcimy się i rozwijamy nasze umiejętności zawodowe. Bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę i ponosimy ryzyko podjętych decyzji. Centrum jest dla nas nie tylko miejscem pracy, ale także społecznością, która wspiera wspólne inicjatywy pracowników.

5. Rozwój

Kierujemy się zasadą, że nasze działania i nasza misja wspiera rozwój kraju oraz przedsiębiorców. Staramy się elastycznie reagować na zmiany i wyzwania, wychodzimy z inicjatywą i wdrażamy usprawnienia. Wierzymy, że kreatywne i produktywne wykorzystywanie naszej wiedzy przyczynia się do rozwoju Centrum. Rozwój oznacza także stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych i kompetencji. Wiemy, jak ważny jest ciągły rozwój, dlatego jako pracownicy podejmujemy nowe wyzwania i, jeśli tylko mamy możliwość, angażujemy się w projekty międzydziałowe. Centrum wspiera pracowników w budowaniu kompetencji potrzebnych do realizacji zadań na ich stanowisku pracy oraz celów Centrum. Realizuje to poprzez budowanie programów rozwojowych, organizację szkoleń wewnętrznych, a także umożliwianie pracownikom udziału w działaniach szkoleniowo-rozwojowych prowadzonych przez zewnętrzne podmioty.

6. Uczciwość

Postępujemy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współżycia społecznego, zasadami etyki zgodnymi z powszechnie obowiązującymi normami współżycia społecznego oraz regulacjami   obowiązującymi w Centrum. Szanujemy odmienne opinie i poglądy, a ewentualne spory staramy się rozwiązywać polubownie. Nie przyjmujemy żadnych korzyści majątkowych ani osobistych. Zachowujemy neutralność polityczną w realizacji naszych obowiązków. Reagujemy na sytuacje niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współżycia społecznego, a także naruszającymi przyjęte zasady etyki, normy społeczne lub regulacje obowiązujące w Centrum.

7. Bezstronność

Postępujemy obiektywnie i bezstronnie wobec interesariuszy oraz innych pracowników, a także traktujemy ich równo. Budujemy relacje oparte na jasnych zasadach. Nie ulegamy naciskom ani wpływom innych, w tym poprzez przyjmowanie jakichkolwiek korzyści. W przypadku wystąpienia, albo podejrzenia konfliktu interesów, niezwłocznie informujemy o tym przełożonych. Podejmujemy działania zgodne z zasadami obowiązującymi w Centrum, w sposób transparentny, uwzględniając zapewnienie ochrony informacji poufnych, informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych. 

8. Odpowiedzialność

Odpowiadamy za swoje czyny i jesteśmy świadomi ich konsekwencji. Dbamy o realizację misji i strategii Centrum oraz wierzymy, że poprzez naszą pracę wspólnie budujemy jego dobre imię. Dbamy o gospodarne i racjonalne wykorzystanie powierzonych Centrum środków publicznych. Rzeczowo i terminowo wykonujemy obowiązki pracownicze. Uwzględniamy potrzeby i wymagania interesariuszy, a także pomagamy im w rozwiązywaniu bieżących problemów, jakie towarzyszą realizacji projektów. Unikamy konfliktu interesów. Troszczymy się również o otoczenie ekonomiczne, społeczne, środowisko naturalne, a także o miejsce pracy i dobro innych pracowników. Pamiętamy, że mamy wpływ na to, aby Centrum rozwijało się w sposób zrównoważony, stabilny i bezpieczny.
 

9. Zaangażowanie

Rzetelnie i kompetentnie wykonujemy zadania zachowując najwyższą staranność w wypełnianiu swoich obowiązków. W naszej pracy wykorzystujemy posiadaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Wspieramy Interesariuszy zachowując przy tym obiektywizm oraz stosując najwyższe standardy obsługi. Umiemy przyznać się do popełnionych błędów i podejmujemy odpowiednie starania w celu ich naprawy. Rozumiemy, jak ważne dla budowania jakości naszej pracy jest systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 

10. Tworzenie dobrej atmosfery

Przestrzegamy praw pracowniczych i równych szans w zatrudnieniu. Powierzamy pracownikom zadania odpowiednie do ich kompetencji zawodowych. Gwarantujemy neutralność działań w obszarze polityki rekrutacji i rozwoju zawodowego. Stwarzamy pracownikom bezpieczne, higieniczne i przyjazne warunki pracy. Przywiązujemy uwagę do tego, by każdy był traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. Sprzyjamy otwartej komunikacji wśród pracowników. Zapewniamy pracownikom równe szanse rozwoju zawodowego bez dyskryminacji. Dbamy o nasze miejsce pracy oraz o środowisko naturalne, gdyż czujemy się za nie odpowiedzialni. Szanujemy mienie i dobre imię Centrum.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.04.2021 13:36 Monika Ciślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krystyna Diduch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Nasze wartości 2.0 09.04.2021 13:36 Monika Ciślak
Nasze wartości 1.0 09.04.2021 13:36 Monika Ciślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Plan równości płci

PLAN DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH NA LATA 2022-2025

 

Jako pracodawca, NCBR kieruje się zasadą równości zarówno w procesie rekrutacji osób ubiegających się o pracę, jak i w polityce kadrowej i wynagrodzeń osób zatrudnionych.

 

pobierz cały dokument   dokument w wersji anglojęzycznej

 

MATERIAŁY:

Raport z realizacji Planu Równości Płci za rok 2022

Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji celów GEP za rok 2022

Plan równości płci - wersja archiwalna 

Plan równości płci (dokument anglojęzyczny) - wersja archiwalna 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.07.2022 15:38 Szymon Iwańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Szymon Iwańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Plan równości płci 6.0 09.02.2024 16:31 Szymon Iwańczuk
Plan równości płci 5.0 30.10.2023 08:23 Szymon Iwańczuk
Plan równości płci 4.0 30.10.2023 08:22 Szymon Iwańczuk
Plan równości płci 3.0 30.08.2022 10:58 Szymon Iwańczuk
Plan równości płci 2.0 30.08.2022 10:57 Szymon Iwańczuk
Plan równości płci 1.0 13.07.2022 15:38 Szymon Iwańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}