W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

27.04.2021

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

W związku z COVID-19, rząd chce przedłużyć niektóre terminy istotne dla przedsiębiorców turystycznych poszkodowanych przez pandemię. Chodzi o realizację vouchera dla podróżnych oraz przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Wprowadzono również m.in. rozwiązania dotyczące umorzeń oraz wsparcia dla sklepików szkolnych, a także zmiany dotyczące wydłużenia terminów na zarejestrowanie pojazdu oraz zmiany związane z relacjami pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Przedłużenie terminu na realizację vouchera

 • Termin realizacji vouchera dla podróżnych zostanie przedłużony z roku do dwóch lat. Obecna sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia uniemożliwiają bowiem podjęcie przez klientów decyzji o dokonaniu rezerwacji i realizacji przyznanego vouchera.

Przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ).

 • O 8 miesięcy przesunięty zostanie termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu do TFZ wypłat, które zostały dokonane przez fundusz podróżnym. 
 • Zwroty wypłat przez organizatorów turystyki rozpoczną się od grudnia 2021 r.
 • Aktualnie, zgodnie z danymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ilość udzielonych pożyczek organizatorom turystyki wynosi blisko 240 mln zł.

Nadanie staroście uprawnienia do umorzenia całości lub części, odroczenia terminu spłaty oraz rozłożenia na raty niektórych należności

 • Dotychczas nie była uregulowana kwestia umorzeń w całości lub w części należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia tj.: 
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,
 • niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
 • niskooprocentowanej  pożyczki z Funduszu Pracy m.in. dla organizacji pozarządowych,
 • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż,
 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze) oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.
 • Po zmianie, starosta – z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy – będzie uprawniony do umorzenia enumeratywnie określonych należności (w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty oraz rozłożenia ich na raty).

Wsparcie sklepików szkolnych

 • Sklepiki szkolne otrzymają pomoc w ramach tzw. tarczy branżowej. Chodzi o następujące wsparcie:
  • dofinansowanie do wynagrodzeń,
  • świadczenia postojowe,
  • małe dotacje w wysokości do 5 tys. zł każda;
  • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za określone miesiące.
 • Podstawowym kryterium przyznania pomocy będzie – tak jak to jest dotychczas w tarczy branżowej – 40 proc. spadek przychodów w okresie odniesienia. 
 • Wsparcie będzie  przyznawane w związku ze spadkami przychodów odnotowywanymi w okresie od listopada 2020 r. do marca 2021 r.

Zmiany dotyczące wydłużenia terminów na zarejestrowanie pojazdu

 • Zaproponowano – do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – wydłużenie do 60 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium Unii Europejskiej. Chodzi także o zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego.
 • Obecnie właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni. Nowe rozwiązanie wpłynie na rozłożenie w czasie realizacji obowiązków ustawowych przez kierowców, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19.

Zmiany dotyczące relacji pomiędzy wynajmującymi i najemcami w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

 • Uregulowano relacje pomiędzy udostępniającymi powierzchnię handlową a uprawnionymi do jej używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej podobnej umowy. Chodzi o okresy obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (zakaz), od dnia wejścia w życie nowelizacji.
 • W okresach obowiązywania zakazu umowy ulegają obniżeniu do 20% wysokości świadczeń z tego tytułu należnych udostępniającemu na podstawie umowy sprzed 14 marca 2020 r. Natomiast w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu po dniu wejścia w życie nowelizacji, wysokość tych świadczeń ulega obniżeniu do 50% wysokości tych świadczeń. Doprecyzowano, że przepis ma zastosowanie do wszystkich kolejnych okresów obowiązywania zakazu (od dnia wejścia w życie nowelizacji), gdyż dynamiczna sytuacja epidemiczna może wymagać wprowadzania i znoszenia zakazu po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.