W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi, wnioski i petycje obywateli

Od 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Przedstawiamy następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związkuz rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji, listów i pism składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, zwanej dalej „korespondencją wpływającą” do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa adres e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, adres e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i załatwiania korespondencji wpływającej do KPRM a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na administratorze danych osobowych, który wynika z przepisów o postępowaniu administracyjnym i petycjach, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania i załatwienia korespondencji wpływającej oraz po ich załatwieniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania może być nierozpatrzenie korespondencji wpływającej.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub od innych osób fizycznych albo innych podmiotów składających korespondencję wpływającą do KPRM.

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą korespondencję wpływającą do KPRM.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • usunięcia,
 • przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz listów kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Uprzejmie informujemy, że do rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz listów kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony jest Departament Spraw Obywatelskich.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Szczegółowe informacje o petycjach znajdą Państwo w odrębnej zakładce dotyczącej petycji (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/skargi-wnioski-i-petycj/petycje/3350,Petycje.html).

Jak składać skargi, wnioski:

Skargi i wnioski można składać :

 • pisemnie na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa bądź bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15) przy al. J. Ch. Szucha 14.
 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl.
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
 • faksem pod nr +48 22 695 82 04.
 • skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich.

Osobiste przyjęcia interesantów (przez pracownika dyżurnego Departamentu Spraw Obywatelskich) w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich odbywają się w budynku KPRM przy al. J. Ch. Szucha 14. w pokoju przyjęć interesantów w godzinach:

 • Poniedziałki: 13:00 – 17:00
 • Środy: 12:00 – 16:00

Kontakt z członkami kierownictwa Departamentu możliwy jest w każdy poniedziałek (w godz. 10:00 – 15:00), po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem Departamentu (+ 48 22 694 61 25).

Przy przygotowywaniu skargi lub wniosku możecie Państwo skorzystać z poniżej zamieszczonego formularza skargi/wniosku.

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wnioski mogą dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania danego urzędu, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom.

Przy składaniu skarg, wniosków i petycji prosimy pamiętać, że urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości. W przypadku wątpliwości, czy do załatwienia Państwa sprawy właściwy jest Prezes Rady Ministrów, prosimy nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Spraw Obywatelskich,  nr tel. + 48 22 694 61 25

UWAGA:

Gdyby Państwo zamierzali przesłać skargę lub wniosek w innej formie niż powyższe formularze, należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres  wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu mogą być pozostawione bez rozpoznania. Zasada ta dotyczy również innych sygnałów obywatelskich wpływających do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli uznają Państwo za uzasadnione, w kierowanej do Kancelarii korespondencji można zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Materiały

Formularz zgłoszeniowy skargi lub wniosku
Formularz​_zgłoszeniowy​_skargi​_lub​_wniosku.docx 0.05MB

Informacja w sprawie przyjęć interesantów doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Kontakt z pracownikiem Departamentu jest możliwy za pośrednictwem osoby przybranej lub poprzez zamówienie nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM - Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego):

 • Chęć skorzystania z pomocy osoby przybranej należy zgłosić pisemnie co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowaną wizytą. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy osoby przybranej oraz przesłać go drogą elektroniczną na adres: kontakt@kprm.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.
 • Zapotrzebowanie na usługę tłumaczeniową powinno być zgłoszone co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą. W tym celu należy wypełnić formularz zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową i przesłać go korzystając z jednego z adresów wskazanych powyżej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Kancelarii.

Materiały

Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę tłumaczeniową lub / i zgłoszenie osoby przybranej
Formularz​_zapotrzebowania​_na​_usługę​_tłumaczeniową​_lub​_i​_zgłoszenie​_osoby​_przybranej.docx 0.05MB

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Kancelarii przez wejście główne (Al. Ujazdowskie 1/3).
W celu zapewnienia Państwu sprawnej obsługi wizyty ze strony urzędu prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany sposób, że chcą Państwo skorzystać z wejścia głównego.

Materiały

Informacja o sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w III kwartale 2022 r.
Informacja​_o​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_III​_kwartale​_2022​_r.pdf 0.69MB
Informacja o sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w II kwartale 2022 r.
Informacja​_o​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_II​_kwartale​_2022​_r.pdf 0.70MB
Informacja o sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w I kwartale 2022 r.
Informacja​_o​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_I​_kwartale​_2022​_r​_.pdf 0.68MB
Informacja o sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2021 r.
Informacja​_o​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2021​_r.pdf 0.94MB
Informacja o sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2020 roku
Informacja o sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2020 roku .pdf 1.23MB
Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2019 r.
Informacja​_o​_skargach,​_wnioskach​_oraz​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2019​_r.pdf 1.40MB
Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2018 r.
Informacja​_o​_skargach,​_wnioskach​_oraz​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2018​_r.pdf 1.14MB
Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2017 r.
Informacja​_o​_skargach,​_wnioskach​_oraz​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2017​_r.pdf 1.20MB
Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2016 r.
Informacja​_o​_skargach,​_wnioskach​_oraz​_sygnałach​_obywatelskich​_nadesłanych​_do​_Kancelarii​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_2016​_r.pdf 1.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.08.2020 14:44 Beata Żmijewska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi, wnioski i petycje obywateli 31.0 03.11.2022 14:05 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 30.0 08.08.2022 09:55 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 29.0 28.06.2022 08:17 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 28.0 28.06.2022 07:47 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 27.0 28.06.2022 07:45 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 26.0 28.04.2022 14:32 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 25.0 23.02.2022 09:45 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 24.0 10.11.2021 10:00 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 23.0 15.09.2021 16:18 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 22.0 15.09.2021 15:43 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 21.0 15.09.2021 15:37 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 20.0 27.07.2021 09:08 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 19.0 27.07.2021 09:07 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 18.0 12.05.2021 12:59 Marta Matejak
Skargi, wnioski i petycje obywateli 17.0 19.02.2021 13:38 Anna Chełchowska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 16.0 18.02.2021 13:19 Anna Chełchowska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 15.0 18.02.2021 11:11 Anna Chełchowska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 14.0 26.11.2020 11:00 Adam Nowakowski
Skargi, wnioski i petycje obywateli 13.0 18.11.2020 11:28 Anna Chełchowska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 12.0 06.11.2020 14:58 Anna Chełchowska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 11.0 26.10.2020 13:09 Anna Chełchowska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 10.0 20.10.2020 12:48 Beata Żmijewska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 9.0 20.10.2020 11:55 Beata Żmijewska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 8.0 19.10.2020 11:34 Joanna Bronka
Skargi, wnioski i petycje obywateli 7.0 09.10.2020 11:54 Adam Nowakowski
Skargi, wnioski i petycje obywateli 6.0 09.10.2020 11:52 Adam Nowakowski
Skargi, wnioski i petycje obywateli 5.0 09.10.2020 11:39 Adam Nowakowski
Skargi, wnioski i petycje obywateli 4.0 20.08.2020 15:20 Beata Żmijewska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 3.0 20.08.2020 15:13 Beata Żmijewska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 2.0 20.08.2020 15:04 Beata Żmijewska
Skargi, wnioski i petycje obywateli 1.0 20.08.2020 14:44 Beata Żmijewska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}