W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Patronaty Premiera

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter planowanego przedsięwzięcia.

Jakie wydarzenia mogą zostać objęte patronatem?

Prezes Rady Ministrów może objąć Patronatem przedsięwzięcia co najmniej o zasięgu wojewódzkim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zasięg lokalny. W przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym Patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję. Przyjęcie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Prezesa Rady Ministrów. Decyzja w sprawie przyznania Patronatu ma charakter uznaniowy. Prezes Rady Ministrów może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyny.

Jakie wydarzenia nie mogą zostać objete patronatem?

Prezes Rady Ministrów nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym oraz nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków czy organizacji. Nie jest możliwe przyznanie patronatu honorowego inicjatywie w fazie projektu, której etap przygotowań nie daje gwarancji jej realizacji. Inicjatywy/projekty już rozpoczęte i już realizowane nie będą rozpatrywane. W szczególnych przypadkach Prezes Rady Ministrów może cofnąć decyzję o przyznaniu Patronatu. O fakcie odebrania Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o przyznanym wyróżnieniu, w tym rezygnacji z podawania informacji o Patronacie we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem.

Jak uzyskać patronat?

W celu uzyskania Patronatu organizator obowiązany jest przesłać pisemny Wniosek o Patronat Honorowy lub zaproszenie Prezesa Rady Ministrów do Komitetu Honorowego (Wniosek). Wniosek musi zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia oraz uzasadnienie. Wniosek należy przesyłać na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

lub przekazywać osobiście w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15)

al. J. Ch. Szucha 14

lub drogą elektroniczną na adres mailowy: patronat@kprm.gov.pl.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek organizator składa nie później niż 60 dni oraz nie wcześniej niż 120 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Za datę przyjęcia Wniosku uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii PRM. Wniosek złożony poza tym przedziałem czasowym nie będzie rozpatrywany.

Uzyskanie patronatu

O podjętej decyzji w sprawie Patronatu Organizator zostaje powiadomiony w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku. Przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku Centrum Informacyjne Rządu przekaże właściwe logotypy Organizatorowi. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Patronatu, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach internetowych związanych z przedsięwzięciem.

Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia objętego Patronatem w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia drogą elektroniczną (na adres mailowy: patronat@kprm.gov.pl).

Gdzie rozpatrywane są wnioski?

Wnioski o Patronat Prezesa Rady Ministrów są rozpatrywane w Centrum Informacyjnym Rządu (tel. 22 694 67 69). Patronat nie uprawnia organizatora przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania, ani żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotycząca wniosków o patronat honorowy PRM oraz udziału PRM w Komitecie Honorowym.

Materiały

Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa Rady Ministrów oraz udziału Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Honorowym
Procedura​_przyznawania​_patronatu​_honorowego​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_oraz​_udziału​_Prezesa​_Rady​_Ministrów​_w​_Komitecie​_Honorowym.pdf 0.41MB