W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekretariaty, Departamenty, Biura

Biuro Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Anna Wójcik

zastępca dyrektora - Grzegorz Gmyrek

zastępca dyrektora - Krzysztof Michalski

zastępca dyrektora - Anna Pietrzak

zastępca dyrektora - Monika Roguska


telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70
faks (+48) 22 694 70 53
e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl


Biuro Prezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz Zastępcy Szefa Kancelarii;

2)     koordynacji polityki kadrowej realizowanej w administracji rządowej, powoływania i odwoływania członków organów kolegialnych i opiniodawczych oraz realizacji obsługi spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, doradców i asystentów politycznych zatrudnionych w Kancelarii;

3)     spraw związanych z realizacją kompetencji Prezesa Rady Ministrów w sprawach orderów, odznaczeń oraz świadczeń specjalnych;

4)     obsługi kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) członków Kierownictwa Kancelarii wskazanych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym;

5)     przygotowywania projektów decyzji w sprawie przyznawania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz analiz i opinii dotyczących dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa;

6)     zapewnienia obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Ministra Cyfryzacji, w tym w zakresie spraw związanych z wyznaczaniem i odwoływaniem pełnomocników Ministra Cyfryzacji oraz powoływaniem i odwoływaniem zastępców Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Michał Płatek

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 12

faks (+48) 22 694 68 69
e-mail do sekretariatu: sekretariatwprm@kprm.gov.pl


Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, w tym opracowywania opinii do dokumentów rządowych oraz uwag przedkładanych pod obrady Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego;

2)     obsługi organizacyjnej (w tym przygotowania i obsługi wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych) oraz kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego oraz Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego;

3)     koordynacji współdziałania Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów, organami administracji państwowej, Sejmem, Senatem, organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi, w tym kościołami i związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego;

4)     obsługi merytorycznej i organizacyjnej Komitetu Społecznego Rady Ministrów, w tym nadzorowania obiegu dokumentów, opracowywania protokołów posiedzeń oraz monitorowania realizacji ustaleń w nich ujętych, a także udostępniania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektów aktów normatywnych kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Społeczny Rady Ministrów;

5)     obsługi merytorycznej Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, w szczególności w zakresie udziału w rządowym procesie legislacyjnym, we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Kamil Sierszak

telefon do sekretariatu (+48) 22 523 73 35
e-mail do sekretariatu: BMUE@kprm.gov.pl

 

Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej  realizuje zadania w zakresie:

1)           obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Ministra do Spraw Unii Europejskiej, w tym przekazywania otrzymywanej korespondencji do komórek organizacyjnych Kancelarii i jednostek organizacyjnych według właściwości;

2)           zapewnienia prawidłowego pod względem organizacyjnym i merytorycznym przebiegu wizyt i spotkań oraz rozmów telefonicznych Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

3)           koordynacji działań związanych z udziałem Ministra do Spraw Unii Europejskiej w pracach Rady Ministrów i jej komitetów, a także współpracą z Sejmem i Senatem oraz innymi organami administracji państwowej.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Centrum Informacyjne Rządu

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Tomasz Matynia

zastępca dyrektora -  Marta Michalska

zastępca dyrektora - Oliwia Skóra

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 28
faks (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl

zastępca dyrektora - Urszula Bednarz-Brzozowska

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 52
faks (+48) 22 694 71 27


Centrum Informacyjne Rządu realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi informacyjnej i prasowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii, obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej sekretarza stanu, Rzecznika Prasowego Rządu, a także wsparcia komórek organizacyjnych Kancelarii w zakresie obsługi informacyjnej członków Kierownictwa Kancelarii oraz organów pomocniczych i opiniodawczo‑doradczych Rady Ministrów;

2)     tworzenia i udostępniania stron Biuletynu Informacji Publicznej właściwych dla Kancelarii, merytorycznej obsługi stron internetowych Kancelarii, a także public relations, w tym:

a)     wydawania publikacji informacyjno-promocyjnych o pracach Rady Ministrów, działaniach Prezesa Rady Ministrów oraz o innych wydarzeniach związanych z działalnością Kancelarii,

b)     prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących prac Prezesa Rady Ministrów,

c)     prowadzenia dokumentacji fotograficznej wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów,

d)     koordynacji aktywności ministerstw i urzędów wojewódzkich w mediach społecznościowych,

e)     prowadzenia korespondencji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zaproszeń, patronatów, konkursów i próśb o wsparcie charytatywne;

3)     udzielania odpowiedzi w zakresie dostępu do informacji publicznej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, w tym wykonywania zadań związanych z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;

4)     wynikającym z regulacji dotyczących organizacji w Kancelarii lotów krajowych Prezesa Rady Ministrów – we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;

5)     obsługi organizacyjnej spotkań i wizyt krajowych Prezesa Rady Ministrów oraz obsługi medialnej wizyt i spotkań krajowych oraz międzynarodowych Prezesa Rady Ministrów, a także wizyt w Rzeczypospolitej Polskiej gości zagranicznych Prezesa Rady Ministrów.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Analiz

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Michał Wierzbowski

zastępca dyrektora - Błażej Olek

zastępca dyrektora - Kornel Kwiatek

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 18
faks: (+48) 22 694 63 74
e-mail do sekretariatu: da@kprm.gov.pl

 

Departament Analiz realizuje zadania w zakresie:

1)     analizowania wybranych obszarów społeczno-gospodarczych, w ujęciu horyzontalnym lub strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia propozycji ich rozwiązania, z wykorzystaniem autorskich narzędzi analitycznych, systemów informatycznych i gromadzonych danych;

2)     analizowania debaty publicznej w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych, wpływu podejmowanych interwencji publicznych oraz potrzeb i oczekiwań społecznych;

3)     analizowania funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;

4)     monitorowania portfela programów i projektów strategicznych z wykorzystaniem metodyk zarządzania projektowego w celu dostarczenia odpowiedniej jakości informacji zarządczej, wdrażania kultury projektowej w administracji publicznej oraz usprawnienia realizacji przedsięwzięć portfela;

5)     obsługi merytorycznej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Rady monitorowania portfela projektów strategicznych oraz wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego i Polskim Instytutem Ekonomicznym.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Hubert Królikowski

zastępca dyrektora -

zastępca dyrektora - Eliasz Grubiński

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 38
faks: (+48) 22 694 76 35


Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji realizuje zadania w zakresie:

1)     opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz komitetów Rady Ministrów, analiz, studiów i rekomendacji działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, obronności państwa i zarządzania kryzysowego oraz opiniowania projektów aktów normatywnych w zakresie tych obszarów;

2)     analizowania i opiniowania projektów strategii, planów i programów o charakterze obronnym oraz innych dokumentów w zakresie obszarów, o których mowa w pkt 1, oraz formułowania wniosków i rekomendacji dotyczących tych dokumentów dla Prezesa Rady Ministrów;

3)     przeprowadzania symulacji i wykorzystywania innych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o charakterze obronnym oraz formułowania wniosków i rekomendacji w tym zakresie dla osób i organów, o których mowa w pkt 1;

4)     przeprowadzania wizyt studyjnych w podmiotach wykonujących zadania w obszarach, o których mowa w pkt 1.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Architektury Informacyjnej Państwa

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22  245 59 13

faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Architektury Informacyjnej Państwa realizuje zadania w zakresie:

1)     prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Rady do spraw Cyfryzacji;

2)     kształtowania architektury informacyjnej państwa oraz prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, w tym między innymi wsparcie organów administracji centralnej w zakresie przygotowania architektury rozwiązań informatycznych zgodnie z wytycznymi AIP;

3)     kreowania polityki w obszarze budowy i rozwoju e-administracji, w tym w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją, wdrażania i monitorowania realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz współpracy z podmiotami, którym została powierzona realizacja zadań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze informatyzacji;

4)     zatwierdzania do realizacji oraz wsparcia i zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w dziale informatyzacja, w tym koordynacji finansowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koordynacji realizacji umów ramowych na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich;

5)     wypełniania obowiązków informacyjnych ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Bezpieczeństwa Narodowego

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Stanisław Żaryn

zastępca dyrektora - Grzegorz Nalazek

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 54
faks (+48) 22 621 67 03
e-mail do sekretariatu: smk@kprm.gov.pl 


Departament Bezpieczeństwa Narodowego realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej, analitycznej (w tym koordynacji działań instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwa narodowe, analizy informacji dotyczących zagrożeń w tym obszarze i rekomendacji odpowiednich rozwiązań), prawnej (opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i legislacyjnym projektów aktów normatywnych i innych dokumentów), medialnej (informacyjna i prasowa), organizacyjnej, technicznej oraz kancelaryjno-biurowej Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Macieja Wąsika w realizacji nadzoru, kontroli i koordynowania działalności służb specjalnych;

2)     obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej oraz kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w obszarze działania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

3)     wykonywania zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów wobec służb specjalnych oraz wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Cyberbezpieczeństwa

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 22

faks (+48) 22 694
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Cyberbezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie:

1)     funkcjonowania i rozwoju Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz koordynacji realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa;

2)     opracowywania i aktualizacji Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa oraz przygotowywania i prowadzenia programów edukacyjnych, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa;

3)     nadzoru nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania;

4)     budowy i rozwoju Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;

5)     wynikającym z nadzoru ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Małgorzata Kałużyńska

zastępca dyrektora - Wojciech Burkiewicz

zastępca dyrektora - Marcin Kwasowski

zastępca dyrektora - Krzysztof Bednarek


telefon do sekretariatu (+48) 22 523 72 75
e-mail do sekretariatu: DEUE.Sekretariat@kprm.gov.pl 

 

 Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

1)     udziału Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kształtowaniu polityk społeczno‑gospodarczych oraz klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej;

2)     wypracowania i koordynacji, w ramach polskiej administracji, dokumentów rządowych i stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu Unii Europejskiej i relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią oraz prowadzenia negocjacji w tym zakresie;

3)     prowadzenia prac analitycznych:

a)     nad wizją budżetu Unii Europejskiej, polityk wydatkowych i strony dochodowej,

b)     w zakresie zagadnień społeczno-gospodarczych, klimatycznych, energetycznych oraz uczestniczenia w przygotowaniu projektów stanowisk wobec reform podejmowanych w Unii Europejskiej,

c)     dotyczących społeczno-gospodarczych i finansowych efektów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

d)     dotyczących ekonomicznych efektów realizowanych i planowanych zmian polityk ekonomicznych Unii Europejskiej dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyzwań dotyczących procesu integracji europejskiej;

4)     współdziałania w zapewnieniu merytorycznej obsługi przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w posiedzeniach Rady Europejskiej i Rad Unii Europejskiej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–3, oraz współuczestniczenia w opracowaniu strategii polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej;

5)     współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi think-tankami, instytucjami badawczymi, placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej i z jednostkami rządowymi do spraw polityk europejskich w państwach członkowskich w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–3, oraz sprawowania merytorycznej koordynacji udziału Polski w Instytucie Bruegel – Europejskim Centrum Ekonomii Międzynarodowej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament GovTech Polska

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Justyna Orłowska

zastępca dyrektora - Robert Król

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 67 49
e-mail do sekretariatu: govtech@kprm.gov.pl


Departament GovTech Polska realizuje zadania w zakresie:

1)     koordynacji prac Zespołu do spraw Programu GovTech Polska oraz wspierania go w wykonywaniu zadań określonych w zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska, w tym w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami działającymi w obszarze GovTech;

2)     wyznaczania kierunków rozwoju ekosystemu innowacji w sektorze publicznym;

3)     podnoszenia zdolności administracji publicznej do współpracy z podmiotami opracowującymi nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wsparcie i aktywizacja tych podmiotów, w tym poprzez organizowanie wydarzeń i zachęty finansowe;

4)     koordynacji prac Centrum GovTech w Kancelarii, w tym reprezentacji podmiotów wchodzących w skład lub realizujących zadania Centrum w relacjach z podmiotami zewnętrznymi;

5)     angażowania podmiotów publicznych, prywatnych oraz osób fizycznych w proces popularyzacji standardów, narzędzi i innych rozwiązań realizowanych przez Departament.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Instrumentów Rozwojowych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Izabela Antos

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 84 94, (+48) 22 694 84 77

faks (+48) 22 629 80 97
e-mail do sekretariatu: sekretariat_DIR@kprm.gov.pl

 

 Departament Instrumentów Rozwojowych realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji;

2)     zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe  oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego – w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów dotyczące nadzoru właścicielskiego wobec spółek lub państwowych osób prawnych;

3)     współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii w celu zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów wobec Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

4)     zapewnienia obsługi Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;

5)     monitorowania terminów składania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcję prezesa w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów, a także analizowania tych oświadczeń i ich przechowywania.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Komitetu do Spraw Europejskich

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Karolina Ostrzyniewska

zastępca dyrektora - Magdalena Kurek

zastępca dyrektora - Anna Piesiak

zastępca dyrektora - Katarzyna Wiatr

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 06, (+48) 22 694 75 07
e-mail do sekretariatu: dkse.sekretariat@kprm.gov.pl

 

 Departament Komitetu do Spraw Europejskich realizuje zadania w zakresie:

1)     koordynowania udziału Prezesa Rady Ministrów w posiedzeniach Rady Europejskiej, Ministra do Spraw Unii Europejskiej w Radzie do spraw Ogólnych oraz organów administracji rządowej w pracach Unii Europejskiej, w szczególności Rady Unii Europejskiej i Komitetu Stałych Przedstawicieli;

2)     koordynowania prac Komitetu do Spraw Europejskich, w tym zapewnienie obsługi Przewodniczącego Komitetu;

3)     koordynowania realizacji ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

4)     współpracy i merytorycznego nadzoru nad Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań Ministra do Spraw Unii Europejskiej;

5)     współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za koordynację polityk Unii Europejskiej w pozostałych państwach członkowskich;

6)     wymiaru politycznego i instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Katarzyna Mącznik

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 16

 

Departament Koordynacji Centrum Analiz Strategicznych realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Szefa Centrum Analiz Strategicznych;

2)     zapewnienia obsługi organizacyjnej Centrum Analiz Strategicznych w zakresie prac Zespołu Programowania Prac Rządu, Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów;

3)     obsługi organizacyjnej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz Rady monitorowania portfela projektów strategicznych;

4)     koordynacji prac departamentów tworzących Centrum Analiz Strategicznych w zakresie ich udziału w rządowym procesie legislacyjnym.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Mariusz Skowroński

zastępca dyrektora - Mikołaj Miącz

zastępca dyrektora - Małgorzata Porażyńska

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 00
faks (+48) 22 694 64 81
e-mail do sekretariatu: dkpl@kprm.gov.pl


Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego realizuje zadania w zakresie:

1)     opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów informacji, analiz, opinii i innych dokumentów o takim charakterze – w odniesieniu do projektów dokumentów rządowych przedkładanych, odpowiednio, Radzie Ministrów lub Stałemu Komitetowi Rady Ministrów;

2)     zapewnienia merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej obsługi prac Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, w tym:

a)     prowadzenia ewidencji dokumentów i zapewnienia ich prawidłowego obiegu,

b)     oceny formalnej wnoszonych dokumentów,

c)     organizacji i koordynacji posiedzeń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów,

d)     opracowywania protokołów ustaleń posiedzeń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz ich rozpowszechniania;

3)     przygotowywania ostatecznej redakcji, w tym korekty edytorskiej:

a)     projektów ustaw, aktów normatywnych i innych dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów,

b)     projektów rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz innych dokumentów Prezesa Rady Ministrów wskazanych przez Sekretarza Rady Ministrów,

c)     projektów zarządzeń Szefa Kancelarii;

4)     przekazywania Sekretarzowi Rady Ministrów dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, celem ich przedłożenia do podpisu Prezesa Rady Ministrów;

5)     przekazywania podpisanych przez Prezesa Rady Ministrów:

a)     projektów ustaw – do Sejmu,

b)     publikowanych aktów prawnych – do ogłoszenia,

c)     niepublikowanych aktów prawnych – według właściwości;

6)     wykonywania prac edytorskich, w tym sporządzania stenogramów na podstawie zapisów dźwięku z posiedzeń, spotkań, narad, konferencji i wywiadów na potrzeby Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, innych komitetów Rady Ministrów oraz komórek organizacyjnych Kancelarii.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Radosław Różycki

zastępca dyrektora - Sebastian Kęciek

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 63 38


Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych realizuje zadania w zakresie:

1)     koordynacji wizyt oraz spotkań krajowych i zagranicznych Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami zagranicznych i międzynarodowych instytucji, organizacji, agencji, think-tanków, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych;

2)     realizacji zadań na rzecz projektów zagranicznych, w szczególności w zakresie współpracy z zagranicznymi oraz międzynarodowymi think-tankami, instytucjami badawczymi, fundacjami, organizacjami typu non-profit oraz organizacjami pozarządowymi;

3)     obsługi dziennikarzy oraz interesariuszy zagranicznych, we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu oraz innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii – w zależności od potrzeb merytorycznych, w szczególności w zakresie wypracowywania odpowiedzi na pytania dziennikarzy zagranicznych;

4)     przygotowywania dokumentów, materiałów tezowo-informacyjnych, notatek merytorycznych oraz komunikatów na potrzeby współpracy międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów oraz osób działających w zastępstwie lub z polecenia Prezesa Rady Ministrów z ww. organizacjami i instytucjami.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Nadzoru i Kontroli

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 

dyrektor - Maciej Tomczak

zastępca dyrektora - Małgorzata Sokołowska

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 36
faks: (+48) 22 694 68 25
e-mail do sekretariatu: dnk@kprm.gov.pl

 

Departament Nadzoru i Kontroli realizuje zadania w zakresie:

1)     nadzoru nad jednostkami i podmiotami, sprawowanego przez Prezesa Rady Ministrów na mocy odrębnych przepisów, w zakresie niepowierzonym innym organom lub komórkom organizacyjnym Kancelarii oraz podejmowania działań służących koordynacji nadzoru sprawowanego w imieniu Prezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji przez komórki organizacyjne Kancelarii;

2)     koordynacji przez Prezesa Rady Ministrów działalności kontrolnej w administracji rządowej, w tym doskonalenia funkcji oceniająco-weryfikacyjnych i jakości kontroli oraz koordynacji współpracy Prezesa Rady Ministrów z Najwyższą Izbą Kontroli;

3)     realizacji kontroli, zgodnie z planem kontroli albo zleceniem wydanym przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Szefa Kancelarii lub Dyrektora Generalnego;

4)     przygotowywania, na podstawie wniosków z prowadzonej działalności, rekomendacji lub propozycji zmian w zakresie realizacji zadań publicznych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Oceny Skutków Regulacji

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Katarzyna Grzelak-Bach

zastępca dyrektora - Antoni Olszewski

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 18
faks: (+48) 22 694 63 74


Departament Oceny Skutków Regulacji realizuje zadania w zakresie:

1)     opiniowania ocen skutków regulacji sporządzanych do projektów dokumentów rządowych;

2)     opiniowania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, przekazywanych planów działalności ministrów oraz analizowania efektów działalności komitetów Rady Ministrów;

3)     sporządzania opinii dotyczących zgodności projektów dokumentów rządowych z dokumentami strategicznymi.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Polityki Cyfrowej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22

faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Polityki Cyfrowej realizuje zadania w zakresie:

1)     kształtowania polityki cyfrowej i polityki zarządzania Internetem, organizacji Światowego Forum Zarządzania Internetem i IGF Polska oraz upowszechniania krajowego i międzynarodowego dialogu cyfrowego;

2)     prowadzenia polityki dotyczącej funduszy Unii Europejskiej i programowania Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej, Pomocy Technicznej oraz pełnienia funkcji Instytucji Otoczenie Umowy Partnerstwa w obszarze cyfrowym;

3)     europejskich i międzynarodowych regulacji cyfrowych, aktów normatywnych oraz innych aktów nienormatywnych dotyczących jednolitego rynku cyfrowego i zarządzania przestrzenią cyfrową;

4)     działań komunikacyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych dotyczących wykorzystywania technologii cyfrowych;

5)     nadzoru ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Prawa Unii Europejskiej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


dyrektor - Kinga Straś

zastępca dyrektora - Magdalena Kamejsza-Kozłowska

zastępca dyrektora - Bogusław Majczyna

zastępca dyrektora - Mirosława Malczewska

telefon do sekretariatu: (+48) 22  523 73 10,  (+48) 22 523 73 00
e-mail do sekretariatu: dpue.sekretariat@kprm.gov.pl

 

Departament Prawa Unii Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

1)     sporządzania opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej:

a)     rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego i projektów umów międzynarodowych, na zasadach określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów,

b)     projektów ustaw, na zasadach określonych w regulaminach Sejmu i Senatu;

2)     reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz monitorowania wykonywania wyroków organów sądowych Unii Europejskiej;

3)     koordynacji procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa, w szczególności pełni rolę administratora bazy e-STEP oraz krajowego koordynatora bazy notyfikacji krajowych środków wykonawczych;

4)     koordynacji udziału w postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, w szczególności pełni rolę krajowego koordynatora bazy naruszeń;

5)     wykonywania analiz z zakresu prawa Unii Europejskiej na potrzeby ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz innych organów administracji rządowej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Prawny

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Magdalena Przybysz

zastępca dyrektora - Michał Frączkiewicz

zastępca dyrektora - Krzysztof Szczucki

zastępca dyrektora - Aleksandra Wrochna

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 79
faks: (+48) 22 694 68 28


Departament Prawny realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia obsługi prawnej i legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Szefa Służby Cywilnej oraz Dyrektora Generalnego;

2)     zapewnienia obsługi prawnej Ministra Cyfryzacji w zakresie opiniowania projektów umów cywilnoprawnych i umów dotacji;

3)     zapewnienia zastępstwa prawnego Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Szefa Kancelarii, Kancelarii i Dyrektora Generalnego;

4)     prowadzenia postępowań, w tym postępowań administracyjnych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Kancelarii;

5)     obsługi innych podmiotów, w zakresie określonym przez Szefa Kancelarii lub Dyrektora Generalnego.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Programowania Prac Rządu

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Honorata Krysiewicz

zastępca dyrektora - Andrzej Kulon

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 65
faks: (+48) 22 694 72 05


Departament Programowania Prac Rządu realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia merytorycznej i organizacyjnej obsługi Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, w tym przygotowywania i prowadzenia obiegu dokumentów związanych z jego pracami;

2)     prowadzenia Wykazu prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów oraz Kancelarii;

3)     sporządzania wykazu projektów ustaw, dla których określono w Wykazie prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów, w ramach realizacji obowiązku Rady Ministrów wobec Sejmu;

4)     dokonywania analiz oraz okresowych przeglądów terminowości procedowania rządowych projektów ustaw i założeń rządowych projektów ustaw oraz kompletności Wykazu prac legislacyjnych albo programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, w szczególności w zakresie projektów realizujących exposé Prezesa Rady Ministrów;

5)     analizy merytorycznej i monitorowania projektów rządowych, przygotowywanych w resortach oraz opiniowania projektów dokumentów rządowych kierowanych w ramach uzgodnień do Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w zakresie ustalonym przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora;

6)     zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Regulacji Cyfrowych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22

faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Regulacji Cyfrowych realizuje zadania w zakresie:

  1. opracowywania i opiniowania, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych z zakresu działu informatyzacja oraz sprawowania obsługi legislacyjnej ministra właściwego do spraw informatyzacji;
  2. koordynowania opiniowania projektów dokumentów rządowych pod względem zgodności z przepisami z zakresu działu informatyzacja;
  3. prowadzenia analiz i sporządzania opinii dotyczących stosowania przepisów z zakresu działu informatyzacja;
  4. koordynowania procesu dotyczącego zawierania umów międzynarodowych, pozostających we właściwości działu informatyzacja oraz prowadzenia spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania tych umów;
  5. redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Cyfryzacji.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Rozwiązań Innowacyjnych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 58 52

faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:

Departament Rozwiązań Innowacyjnych realizuje zadania w zakresie:

1)     kreowania polityki mającej na celu likwidację barier i luk prawnych powstrzymujących powszechne stosowanie rozwiązań opartych na nowych technologiach;

2)     inicjowania i koordynowania działań i projektów z zakresu nowych technologii, w szczególności technologii rozproszonych rejestrów (DLT, w tym blockchain), sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT) poprzez działania grup roboczych oraz innych ciał doradczych zajmujących się nowymi technologiami;

3)     prowadzenia działań na rzecz synchronizacji inicjatyw podejmowanych przez instytucje administracji publicznej w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i usług dla obywateli oraz popularyzacji dobrych praktyk w tym obszarze;

4)     prowadzenia repozytorium dotyczących współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym w obszarze nowych technologii;

5)     współpracy z organizacjami branżowymi, środowiskami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się nowymi technologiami w celu zaangażowania producentów i integratorów rozwiązań wykorzystujących nowe technologie.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Rozwoju Usług

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 55 44

faks (+48) 22

e-mail do sekretariatu:

 

Departament Rozwoju Usług realizuje zadania w zakresie:

1)     przygotowania strategii rozwoju usług oraz ich rozwój, w szczególności w oparciu o systemy, za których funkcjonowanie odpowiada minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym w wyniku pełnienia funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa, tworzenia rozwiązań związanych z rozwojem bramy dostępu do informacji i cyfrowych usług publicznych w formie Portalu Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) oraz dbania o spójność komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami za pomocą interfejsów cyfrowych, w szczególności wdrażania standardów użyteczności, dostępności i komunikacji wizualnej w Internecie;

2)     budowy, utrzymania, obsługi oraz rozwoju narzędzi informatycznych wspierających proces cyfryzacji sektora publicznego oraz wspierania w inny sposób podmiotów sektora publicznego w działaniach zwiększających ich poziom innowacyjności;

3)     zarządzania programem Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa oraz zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i informacji publicznej, w tym w zakresie cyfrowej tożsamości;

4)     obsługi infolinii dla obywateli oraz wdrażania i rozwoju innych narzędzi zwiększających satysfakcję obywateli z interakcji z instytucjami sektora publicznego;

5)     wspierania działań podmiotów wchodzących w skład lub realizujących zadania Centrum GovTech.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Służby Cywilnej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Barbara Haładyj

telefon (+48) 22 694 73 04
faks (+48) 22 694 66 90

zastępca dyrektora - Magdalena Eilmes-Klasińska

telefon (+48) 22 694 69 57
faks (+48) 22 694 66 90

zastępca dyrektora - Hubert Wojtach

telefon (+48) 22 694 70 04
faks (+48) 22 694 66 90

e-mail: dsc@kprm.gov.pl

strona internetowa: https://dsc.kprm.gov.pl


Departament Służby Cywilnej realizuje zadania w zakresie:

1)     kierowania procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;

2)     przygotowywania i wykonywania budżetu państwa w części dotyczącej wynagrodzeń i szkoleń członków korpusu służby cywilnej;

3)     podziału przez Radę Ministrów rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych;

4)     nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad zgodną z przepisami ustawowymi i statutem działalnością Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz obsługi Rady Służby Publicznej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 54 50

faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje zadania w zakresie:

1)     inicjowania, koordynowania i realizowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz prowadzenia działań na rzecz dostępności cyfrowej, w tym wynikających z rządowych działań na rzecz aktywizacji cyfrowej osób niepełnosprawnych;

2)     realizacji badań i analiz w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kompetencji cyfrowych oraz określania wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych i koordynacji polityk publicznych w tym obszarze;

3)     promowania pozytywnych postaw w interakcjach osób fizycznych i prawnych w środowisku cyfrowym oraz walki z występującymi w nim negatywnymi zjawiskami, w tym dezinformacją, oraz prowadzenia innych działań mających na celu zwiększanie poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie lub popularyzacji inicjatyw służących temu celowi;

4)     inicjowania, koordynowania i realizowania działań na rzecz zwiększania kompetencji sektora publicznego, w tym poprzez zachęcanie środowisk innowatorów, w tym młodzieży, do interakcji z sektorem publicznym;

5)     wspierania działań podmiotów wchodzących w skład lub realizujących zadania Centrum GovTech.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Al. Ujazdowskie1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Radosław Podogrodzki

zastępca dyrektora - Krzysztof Motyk

zastępca dyrektora - Michał Rulski

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 29
faks (+48) 22 694 72 34
e-mail do sekretariatu: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl


Departament Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie:

a)     przygotowywania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, tworzenia przyjaznego temu rozwojowi prawodawstwa, a także planowania i realizowania działania nadzorczego i kontrolnego w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego,

b)     działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz prowadzenia dialogu obywatelskiego z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w tym przeprowadzania konsultacji publicznych;

2)     realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Szefa Kancelarii funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

3)     obsługi merytorycznej i organizacyjnej wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, w tym w zakresie zadań wynikających z przepisów odrębnych oraz zadań wynikających z nadzoru powierzonego przez Szefa Kancelarii;

4)     obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady do Spraw Uchodźców, Zespołu do spraw realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, a także innych pełnomocników, zespołów i rad – w zakresie ustalonym przez Szefa Kancelarii;

5)     wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Instytutem Europy Środkowej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Spraw Obywatelskich

al. J. Ch. Szucha 14
00-583 Warszawa

UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich zostały wstrzymane do odwołania!!!

PROSIMY O KIEROWANIE KORESPONDENCJI ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ, E-PUAP ORAZ POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL: KONTAKT@KPRM.GOV.PL

 

dyrektor - Kacper Halski

zastępca dyrektora - Jacek Świderski

telefon do sekretariatu: (+ 48) 22 694 61 25
faks: (+ 48) 22 695 82 04
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl


Departament Spraw Obywatelskich realizuje zadania w zakresie:

1)     przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, organizacje związkowe i inne instytucje do Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Cyfryzacji oraz Kancelarii – w zakresie niepowierzonym innym komórkom organizacyjnym Kancelarii – oraz sporządzania okresowych analiz i opracowań dotyczących spraw rozpatrzonych przez Departament;

2)     prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywania corocznej zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach – we współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii;

3)     wykonywania zadań dotyczących nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do organów administracji publicznej, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

4)     zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Spraw Parlamentarnych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor- Piotr Mierzwa

zastępca dyrektora - Tomasz Jasnoch

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 31
faks: (+48) 22 694 74 43


Departament Spraw Parlamentarnych realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia koordynacji współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem i Senatem;

2)     sporządzania analiz i opinii do projektów ustaw i ustaw procedowanych na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, a także sporządzania analiz i opinii do zmian legislacyjnych proponowanych do tych projektów ustaw i ustaw;

3)     koordynowania procesu udzielania odpowiedzi przez organy administracji rządowej na interpelacje, zapytania poselskie, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia senatorów, interwencje posłów lub senatorów, wystąpienia posłów do Parlamentu Europejskiego, dezyderaty komisji sejmowych oraz opinie i inne wystąpienia komisji sejmowych i senackich;

4)     zapewnienia członkom Kierownictwa Kancelarii informacji o pracach Sejmu i Senatu w oparciu o monitorowanie plenarnych posiedzeń Sejmu i Senatu i wybranych posiedzeń komisji sejmowych i senackich oraz monitorowanie i analizowanie przebiegu prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie nad rządowymi i pozarządowymi projektami ustaw;

5)     zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Spraw Zagranicznych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Marek Korowajczyk

zastępca dyrektora - Beata Lamparska

zastępca dyrektora - Maciej Tomasz Pawlak

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 46
faks: (+48) 22 628 26 52
e-mail do sekretariatu: dsz@kprm.gov.pl


Departament Spraw Zagranicznych realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia prawidłowego (pod względem organizacyjnym i merytorycznym) przebiegu wizyt i spotkań zagranicznych oraz rozmów telefonicznych Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii;

2)     zapewnienia Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi Kancelarii bieżącej informacji z zakresu spraw międzynarodowych;

3)     zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowywania korespondencji międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Studiów Strategicznych

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Andrzej Klarkowski

zastępca dyrektora - Paweł Zyzak

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 23
faks: (+48) 22 694 67 55


Departament Studiów Strategicznych realizuje zadania w zakresie:

1)     studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych oraz w sprawach międzynarodowych;

2)     sporządzania analiz i prognoz na podstawie badań społecznych i w tym celu wnioskowania o zakup ich wyników, a także współpracy z placówkami badawczymi i ekspertami;

3)     opiniowania projektów dokumentów rządowych procedowanych przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu oraz Stały Komitet Rady Ministrów;

4)     wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Telekomunikacji

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 18

faks (+48) 22

e-mail do sekretariatu:

 

Departament Telekomunikacji realizuje zadania w zakresie:

1)     prowadzenia spraw dotyczących rozwoju i regulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym spraw związanych z międzynarodową polityką telekomunikacyjną, z wyłączeniem spraw dotyczących cyberbezpieczeństwa;

2)     koordynowania działań związanych z realizacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;

3)     prowadzenia spraw związanych z sieciami szerokopasmowymi, w tym realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, oraz koordynacji budowy sieci szerokopasmowych w Polsce;

4)     sprawowania przez Ministra Cyfryzacji funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 1. osi priorytetowej POPC oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także ze środków pochodzących ze wsparcia krajowego;

5)     prowadzenia spraw związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Tożsamości Europejskiej

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Beata Bachurska

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 694

faks (+48) 22 694
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Tożsamości Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

1)     inicjowania, opracowywania (we współpracy z właściwymi organami administracji oraz organizacjami pozarządowymi) i opiniowania projektów aktów prawnych, programów i innych dokumentów rządowych, mających na celu:

a)     poprawę jakości działania organów administracji w zakresie ochrony praw dzieci oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b)     zwiększenie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, z uwzględnieniem konstytucyjnej ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz tożsamości europejskiej;

2)     monitorowania i prowadzenia analiz rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej w zakresie określonym w pkt 1;

3)     koordynowania udziału Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika w posiedzeniach Rady Ministrów oraz właściwych komitetów.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 

dyrektor - Jan Badowski

zastępca dyrektora - Ewa Zamiar

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 76 70

 

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą realizuje zadania w zakresie:

1)     obsługi merytorycznej oraz organizacyjnej Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, w tym w szczególności opracowywania projektów pism, przygotowywania opinii, stanowisk, analiz, a także obsługi merytorycznej, koncepcyjnej oraz organizacyjno-technicznej wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych Pełnomocnika;

2)     współpracy z ministerstwami i urzędami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie działań podejmowanych przez Pełnomocnika;

3)     zapewnienia realizacji działań podejmowanych przez Pełnomocnika w zakresie pomocy Polonii i Polakom poza granicami kraju.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Współpracy z Samorządem

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

dyrektor - Krystian Wasilewski

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 68 85

 

Departament Współpracy z Samorządem realizuje zadania w zakresie:

1)     koordynacji działań sprzyjających dialogowi i współpracy Prezesa Rady Ministrów z jednostkami samorządu terytorialnego;

2)     analizy potrzeb w zakresie tworzenia warunków do działania i rozwoju samorządu terytorialnego;

3)     opracowywania analiz i przygotowywania rozwiązań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju samorządu terytorialnego, w szczególności monitorowania dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania nieprawidłowościom w jednostkach samorządu terytorialnego w innych państwach;

4)     koordynowania udziału Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w posiedzeniach Rady Ministrów oraz właściwych komitetów.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Zarządzania Danymi

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 55 85

faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:

 

Departament Zarządzania Danymi realizuje zadania w zakresie:

1)     kreowania polityki otwartości danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wymiany danych wewnątrz administracji oraz z podmiotami zewnętrznymi na potrzeby rozwoju technologii służących do analizy, wykorzystywania i przetwarzania danych;

2)     kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych;

3)     koordynowania działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej dane.gov.pl oraz wdrażania Programu Otwierania Danych;

4)     realizacji projektów dotyczących cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz projektów służących zwiększeniu dostępności i wykorzystywania danych w gospodarce i administracji w ramach perspektywy 2021–2027.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Zarządzania Systemami

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -

zastępca dyrektora -

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 54 12

faks (+48) 22

e-mail do sekretariatu:

 

Departament Zarządzania Systemami realizuje zadania w zakresie:

1)     prowadzenia systemów, rejestrów i ewidencji państwowych znajdujących się we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i wdrażania strategii rozwoju systemów, rejestrów i ewidencji, w tym inicjowania i realizacji spraw z zakresu ich rozwoju, w szczególności prowadzenia projektów informatycznych;

2)     wykonywania zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

3)     funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie działu informatyzacja;

4)     nadzoru nad Infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI);

5)     nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Informatyki.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Budżetowo-Finansowe

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Marta Zaremba

zastępca dyrektora, główny księgowy KPRM - Agnieszka Cofałka

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 64 00
faks: (+48) 22 694 61 50
e-mail do sekretariatu: bf@kprm.gov.pl


Biuro Budżetowo-Finansowe realizuje w szczególności zadania związane z:

1)     wykonywaniem funkcji dysponentów: części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, części budżetowej 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i części budżetowej 27 – Informatyzacja, realizacją wydatków i dochodów, prowadzeniem ksiąg rachunkowych dysponentów;

2)     opracowywaniem, analizowaniem, opiniowaniem planu finansowego, zmian planu finansowego dysponentów oraz podległych i nadzorowanych jednostek;

3)     sporządzaniem jednostkowych, łącznych i zbiorczych sprawozdań z wykonania planu finansowego wydatków i dochodów, sprawozdania finansowego, sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdań o stanie należności i zobowiązań, w tym podległych lub nadzorowanych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (m.in. agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych);

4)     prowadzeniem obsługi płacowej, w zakresie rachuby płac pracowników Kancelarii oraz obsługi finansowej wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, obsługi finansowej członków komisji, rad i zespołów działających przy Prezesie Rady Ministrów i Ministrze Cyfryzacji, a także działalności finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Patrycja Zasępa

telefon do sekretariatu: +48 22 694 72 79
faks: +48 22 694 76 30

zastępca dyrektora - Joanna Cader

telefon do sekretariatu: +48 22 694 68 20
faks: +48 22 694 66 71

zastępca dyrektora - Joanna Kubiak

telefon do sekretariatu: +48 22 634 65 68
faks: + 48 22 694 76 30 

zastępca dyrektora - Marcin Kuśmierczyk

telefon do sekretariatu: +48 22 694 72 80
faks: +48 22 694 62 47

e-mail do sekretariatu:bdg@kprm.gov.pl


Biuro Dyrektora Generalnego realizuje zadania w zakresie:

1)     zarządzania majątkiem i nieruchomościami, w tym prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów;

2)     obsługi administracyjnej i organizacyjnej urzędu oraz ciągłości dostaw i usług;

3)     nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nad centralnym zamawiającym realizującym zadania na rzecz jednostek administracji rządowej;

4)     audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej, w szczególności samooceny kontroli zarządczej i podejścia procesowego w Kancelarii.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 

dyrektor - Magdalena Bednarz

zastępca dyrektora - Anna Grzejszczak-Kwiatkowska

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 72 73
faks (+48) 22 694 72 65
e-mail do sekretariatu: bkrz@kprm.gov.pl

 

Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego realizuje zadania w zakresie:

1)     wykonywania zadań Dyrektora Generalnego z zakresu prawa pracy oraz polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Kancelarii;

2)     wykonywania zadań kierownika instytucji cywilnej wobec osób pełniących służbę w Kancelarii;

3)     organizowania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, staży i wolontariatu;

4)     wykonywania zadań inspektora ochrony danych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Ochrony

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor - Jan Chmiel

zastępca dyrektora - Cezary Winiarski

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 58
faks: (+ 48) 22 694 68 83


Biuro Ochrony realizuje zadania w zakresie:

1)     zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców, w szczególności organizowania systemu ochrony informacji niejawnych w Kancelarii oraz prowadzenia Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej;

2)     administratora danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Kancelarii;

3)     spraw obronnych i zarządzania kryzysowego będących we właściwości Szefa Kancelarii, ministra właściwego do spraw informatyzacji, ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Kancelarii;

4)     oświadczeń o stanie majątkowym, w tym monitorowania terminów składania, analizowania, ewidencji i przechowywania oświadczeń majątkowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów oraz pracowników Kancelarii;

5)     bezpieczeństwa fizycznego Kancelarii i osób w niej przebywających oraz współpracy ze Służbą Ochrony Państwa w tym zakresie.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Informatyki

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

dyrektor -


telefon do sekretariatu (+48) 22
faks (+48) 22
e-mail do sekretariatu:

 

Biuro Informatyki realizuje zadania w zakresie:

1)     planowania rozwoju i potrzeb Kancelarii w obszarze informatyki;

2)     zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych;

3)     wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.11.2020 10:38 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski