W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sekretariaty, Departamenty, Biura

Biuro Prezesa Rady Ministrów

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Anna Wójcik
 • zastępca dyrektora - Grzegorz Gmyrek
 • zastępca dyrektora - Krzysztof Michalski
 • zastępca dyrektora - Monika Roguska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70
faks (+48) 22 694 70 53
e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl

Biuro Prezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz Zastępcy Szefa Kancelarii, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 2. koordynacji polityki kadrowej realizowanej w administracji rządowej, powoływania i odwoływania członków organów kolegialnych i opiniodawczych oraz realizacji obsługi spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, doradców i asystentów politycznych zatrudnionych w Kancelarii;
 3. spraw związanych z realizacją kompetencji Prezesa Rady Ministrów w sprawach orderów, odznaczeń oraz świadczeń specjalnych;
 4. obsługi kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) członków Kierownictwa Kancelarii wskazanych w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym;
 5. przygotowywania projektów decyzji w sprawie przyznawania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz analiz i opinii dotyczących dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa;
 6. zapewnienia obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Ministra Cyfryzacji, w tym w zakresie spraw związanych z wyznaczaniem i odwoływaniem pełnomocników Ministra Cyfryzacji oraz powoływaniem i odwoływaniem zastępców Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Wiceprezesa Rady Ministrów

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • kierująca komórką organizacyjną - Katarzyna Lubiak

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 74 65
faks +48 22 6946155
e-mail do sekretariatu: SekretariatJKaczynskiego@kprm.gov.pl

Biuro Wiceprezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego;
 2. przekazywania, zgodnie z właściwością, otrzymywanej korespondencji do komórek organizacyjnych Kancelarii i jednostek organizacyjnych;
 3. opracowywania uwag do projektów dokumentów rządowych;
 4. przygotowywania projektów odpowiedzi na pisma kierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego.

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Mariusz Bulski

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 12
faks (+48) 22 694 68 69
e-mail do sekretariatu: sekretariatwprm@kprm.gov.pl

Sekretariat Wiceprezesa Rady Ministrów realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, w tym opracowywania opinii do dokumentów rządowych oraz uwag przedkładanych pod obrady Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Rady Ministrów, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego;
 2. obsługi organizacyjnej (w tym przygotowania i obsługi wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych) oraz kancelaryjno-biurowej (sekretarskiej) Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego, Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego oraz Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego;
 3. koordynacji współdziałania Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów, organami administracji państwowej, Sejmem, Senatem, organami samorządu terytorialnego, a także organizacjami pozarządowymi, w tym kościołami i związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem spraw będących w kompetencjach Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego;
 4. obsługi merytorycznej i organizacyjnej Komitetu Społecznego Rady Ministrów, w tym nadzorowania obiegu dokumentów, opracowywania protokołów posiedzeń oraz monitorowania realizacji ustaleń w nich ujętych, a także udostępniania na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektów aktów normatywnych kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Społeczny Rady Ministrów;
 5. obsługi merytorycznej Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, w szczególności w zakresie udziału w rządowym procesie legislacyjnym, we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Obywatelskiego.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Ministra do spraw Unii Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Kamil Sierszak

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 69 01
e-mail do sekretariatu: BMUE@kprm.gov.pl

Biuro Ministra do Spraw Unii Europejskiej  realizuje zadania w zakresie:

 

 1. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Ministra do Spraw Unii Europejskiej, w tym przekazywania otrzymywanej korespondencji do komórek organizacyjnych Kancelarii i jednostek organizacyjnych według właściwości;
 2. zapewnienia prawidłowego pod względem organizacyjnym i merytorycznym przebiegu wizyt i spotkań oraz rozmów telefonicznych Ministra do Spraw Unii Europejskiej;
 3. koordynacji działań związanych z udziałem Ministra do Spraw Unii Europejskiej w pracach Rady Ministrów i jej komitetów, a także współpracą z Sejmem i Senatem oraz innymi organami administracji państwowej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Edyta Pindel
 • zastępca dyrektora - Joanna Dębek

Kontakt:

telefon do sekretariatu: +48 22 245 59 21
e-mail do sekretariatu:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie:

obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, w tym przekazywania korespondencji Pełnomocnika do komórek organizacyjnych Kancelarii i jednostek organizacyjnych, według właściwości.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Centrum Informacyjne Rządu

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Tomasz Matynia
 • zastępca dyrektora - Oliwia Skóra
 • zastępca dyrektora - Marta Michalska
 • zastępca dyrektora - Urszula Bednarz-Brzozowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 28
faks (+48) 22 840 38 10
e-mail: bip@kprm.gov.pl

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 52
faks (+48) 22 694 71 27

Centrum Informacyjne Rządu realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi informacyjnej i prasowej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii, obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej sekretarza stanu, Rzecznika Prasowego Rządu, a także wsparcia komórek organizacyjnych Kancelarii w zakresie obsługi informacyjnej członków Kierownictwa Kancelarii oraz organów pomocniczych i opiniodawczo doradczych Rady Ministrów;
 2. właściwych dla Kancelarii, merytorycznej obsługi stron internetowych Kancelarii, a także public relations, w tym:
 • wydawania publikacji informacyjno-promocyjnych o pracach Rady Ministrów, działaniach Prezesa Rady Ministrów oraz o innych wydarzeniach związanych z działalnością Kancelarii,
 • prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących prac Prezesa Rady Ministrów,
 • prowadzenia dokumentacji fotograficznej wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów,
 • koordynacji aktywności ministerstw i urzędów wojewódzkich w mediach społecznościowych,
 • prowadzenia korespondencji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej zaproszeń, patronatów, konkursów i próśb o wsparcie charytatywne;
 1. udzielania odpowiedzi w zakresie dostępu do informacji publicznej, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, w tym wykonywania zadań związanych z ponownym wykorzystaniem informacji publicznej, niezastrzeżonych dla innych komórek organizacyjnych;
 2. wynikającym z regulacji dotyczących organizacji w Kancelarii lotów krajowych Prezesa Rady Ministrów – we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego;
 3. obsługi organizacyjnej spotkań i wizyt krajowych Prezesa Rady Ministrów oraz obsługi medialnej wizyt i spotkań krajowych oraz międzynarodowych Prezesa Rady Ministrów, a także wizyt w Rzeczypospolitej Polskiej gości zagranicznych Prezesa Rady Ministrów.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Analiz

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrkecja:

 • dyrektor - Michał Wierzbowski
 • zastępca dyrektora - Błażej Olek
 • zastępca dyrektora - Katarzyna Jachowicz

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 18
faks: (+48) 22 694 63 74
e-mail do sekretariatu: da@kprm.gov.pl

Departament Analiz realizuje zadania w zakresie:

 1. analizowania wybranych obszarów społeczno-gospodarczych, w ujęciu horyzontalnym lub strategicznym, w celu identyfikacji problemów oraz określenia propozycji ich rozwiązania, z wykorzystaniem autorskich narzędzi analitycznych, systemów informatycznych i gromadzonych danych;
 2. analizowania debaty publicznej w celu identyfikacji bieżących procesów społecznych i gospodarczych, wpływu podejmowanych interwencji publicznych oraz potrzeb i oczekiwań społecznych;
 3. analizowania funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
 4. monitorowania portfela programów i projektów strategicznych z wykorzystaniem metodyk zarządzania projektowego w celu dostarczenia odpowiedniej jakości informacji zarządczej, wdrażania kultury projektowej w administracji publicznej oraz usprawnienia realizacji przedsięwzięć portfela;obsługi organizacyjnej i merytorycznej Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Rady monitorowania portfela projektów strategicznych oraz wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego i Polskim Instytutem Ekonomicznym.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Szymon Jajko
 • zastępca dyrektora - Eliasz Grubiński

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 38
faks: (+48) 22 694 76 35

Departament Analiz Przygotowań Obronnych Administracji realizuje zadania w zakresie:

 

 1. opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Szefa Kancelarii oraz komitetów Rady Ministrów, analiz, studiów i rekomendacji działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, obronności państwa i zarządzania kryzysowego oraz opiniowania projektów aktów normatywnych w zakresie tych obszarów;
 2. analizowania i opiniowania projektów strategii, planów i programów o charakterze obronnym oraz innych dokumentów w zakresie obszarów, o których mowa w pkt 1, oraz formułowania wniosków i rekomendacji dotyczących tych dokumentów dla Prezesa Rady Ministrów;
 3. przeprowadzania symulacji i wykorzystywania innych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji o charakterze obronnym oraz formułowania wniosków i rekomendacji w tym zakresie dla osób i organów, o których mowa w pkt 1;
 4. przeprowadzania wizyt studyjnych w podmiotach wykonujących zadania w obszarach, o których mowa w pkt 1.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Architektury Informacyjnej Państwa

Adres:

ul. Królewska 27
00-060  Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Andrzej Pieczunko
 • zastępca dyrektora - Krzysztof Charchuła

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 13
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DAIP@mc.gov.pl

Departament Architektury Informacyjnej Państwa realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Rady do spraw Cyfryzacji;
 2. kształtowania architektury informacyjnej państwa oraz prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych podmiotów publicznych, w tym między innymi wsparcie organów administracji centralnej w zakresie przygotowania architektury rozwiązań informatycznych zgodnie z wytycznymi AIP;
 3. kreowania polityki w obszarze budowy i rozwoju e-administracji, w tym w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją, wdrażania i monitorowania realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz współpracy z podmiotami, którym została powierzona realizacja zadań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w obszarze informatyzacji;
 4. zatwierdzania do realizacji oraz wsparcia i zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w dziale informatyzacja, w tym koordynacji finansowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz koordynacji realizacji umów ramowych na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich;
 5. wypełniania obowiązków informacyjnych ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Bezpieczeństwa Narodowego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Stanisław Żaryn
 • zastępca dyrektora - Grzegorz Nalazek

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 54
faks (+48) 22 621 67 03
e-mail do sekretariatu: smk@kprm.gov.pl 

Departament Bezpieczeństwa Narodowego realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej, analitycznej (w tym koordynacji działań instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwa narodowe, analizy informacji dotyczących zagrożeń w tym obszarze i rekomendacji odpowiednich rozwiązań), prawnej (opracowywanie i opiniowanie pod względem prawnym i legislacyjnym projektów aktów normatywnych i innych dokumentów), medialnej (informacyjna i prasowa), organizacyjnej, technicznej oraz kancelaryjno-biurowej Ministra – Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego, Koordynatora Służb Specjalnych oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych Macieja Wąsika w realizacji nadzoru, kontroli i koordynowania działalności służb specjalnych;
 2. obsługi merytorycznej, organizacyjnej, prawnej oraz kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych – Prezesa Rady Ministrów oraz Sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w obszarze działania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
 3. wykonywania zadań i kompetencji Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów wobec służb specjalnych oraz wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Cyberbezpieczeństwa

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Łukasz Wojewoda
 • zastępca dyrektora - Marcin Wysocki

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 22
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DC@mc.gov.pl

Departament Cyberbezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie:

 1. funkcjonowania i rozwoju Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz koordynacji realizacji Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa;
 2. opracowywania i aktualizacji Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa oraz przygotowywania i prowadzenia programów edukacyjnych, kampanii i szkoleń na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 3. nadzoru nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania;
 4. budowy i rozwoju Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;
 5. wynikającym z nadzoru ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Małgorzata Kałużyńska
 • zastępca dyrektora - Wojciech Burkiewicz
 • zastępca dyrektora - Marcin Kwasowski
 • zastępca dyrektora - Krzysztof Bednarek

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 63
e-mail do sekretariatu: DEUE.Sekretariat@kprm.gov.pl 

Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

 1. udziału Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kształtowaniu polityk społeczno gospodarczych oraz klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej;
 2. wypracowania i koordynacji, w ramach polskiej administracji, dokumentów rządowych i stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wieloletnich ram finansowych budżetu Unii Europejskiej i relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią oraz prowadzenia negocjacji w tym zakresie;
 3. prowadzenia prac analitycznych:
 • nad wizją budżetu Unii Europejskiej, polityk wydatkowych i strony dochodowej,
 • w zakresie zagadnień społeczno-gospodarczych, klimatycznych, energetycznych oraz uczestniczenia w przygotowaniu projektów stanowisk wobec reform podejmowanych w Unii Europejskiej,
 • dotyczących społeczno-gospodarczych i finansowych efektów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
 • dotyczących ekonomicznych efektów realizowanych i planowanych zmian polityk ekonomicznych Unii Europejskiej dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyzwań dotyczących procesu integracji europejskiej;
 1. współdziałania w zapewnieniu merytorycznej obsługi przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w posiedzeniach Rady Europejskiej i Rad Unii Europejskiej w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–3, oraz współuczestniczenia w opracowaniu strategii polityki Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Unii Europejskiej;
 2. współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi think-tankami, instytucjami badawczymi, placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej i z jednostkami rządowymi do spraw polityk europejskich w państwach członkowskich w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1–3, oraz sprawowania merytorycznej koordynacji udziału Polski w Instytucie Bruegel – Europejskim Centrum Ekonomii Międzynarodowej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament GovTech Polska - Centrum GovTech

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Justyna Orłowska
 • zastępca dyrektora - Wojciech Janek

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 76 67
e-mail do sekretariatu: govtech@kprm.gov.pl
strona internetowa: www.gov.pl/govtech

Departament GovTech Polska realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji prac Zespołu do spraw Programu GovTech Polska oraz wspierania go w wykonywaniu zadań określonych w zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska (M.P. z 2020 r. poz. 807), w tym w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z krajowymi i zagranicznymi podmiotami działającymi w obszarze GovTech;
 2. wyznaczania kierunków rozwoju ekosystemu innowacji w sektorze publicznym; 
 3. podnoszenia zdolności administracji publicznej do współpracy z podmiotami opracowującymi nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wsparcie i aktywizacja tych podmiotów, w tym poprzez organizowanie wydarzeń i zachęty finansowe;
 4. koordynacji prac Centrum GovTech w Kancelarii, w tym reprezentacji podmiotów wchodzących w skład lub realizujących zadania Centrum w relacjach z podmiotami zewnętrznymi;
 5. angażowania podmiotów publicznych, prywatnych oraz osób fizycznych w proces popularyzacji standardów, narzędzi i innych rozwiązań realizowanych przez Departament.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Instrumentów Rozwojowych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Izabela Antos
 • zastępca dyrektora - Grzegorz Pazura

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 84 94, (+48) 22 694 84 77
faks (+48) 22 629 80 97
e-mail do sekretariatu: sekretariat_DIR@kprm.gov.pl

Departament Instrumentów Rozwojowych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych;
 2. zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego – w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów dotyczące nadzoru właścicielskiego wobec spółek lub państwowych osób prawnych;
 3. współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii w celu zapewnienia obsługi Prezesa Rady Ministrów w zakresie wykonywania kompetencji określonych w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w zakresie, w jakim wynikają z nich uprawnienia Prezesa Rady Ministrów wobec Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 4. zapewnienia obsługi Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych;
 5. monitorowania terminów składania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcję prezesa w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów, a także analizowania tych oświadczeń i ich przechowywania.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Komitetu do Spraw Europejskich

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Karolina Ostrzyniewska
 • zastępca dyrektora - Magdalena Kurek
 • zastępca dyrektora - Anna Piesiak
 • zastępca dyrektora - Beata Wścisły-Białek

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 06, (+48) 22 694 75 07
e-mail do sekretariatu: dkse.sekretariat@kprm.gov.pl

Departament Komitetu do Spraw Europejskich realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynowania udziału Prezesa Rady Ministrów w posiedzeniach Rady Europejskiej, Ministra do Spraw Unii Europejskiej w Radzie do spraw Ogólnych oraz organów administracji rządowej w pracach Unii Europejskiej, w szczególności Rady Unii Europejskiej i Komitetu Stałych Przedstawicieli;
 2. koordynowania prac Komitetu do Spraw Europejskich, w tym zapewnienie obsługi Przewodniczącego Komitetu;
 3. koordynowania realizacji ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1395);
 4. współpracy i merytorycznego nadzoru nad Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań Ministra do Spraw Unii Europejskiej;
 5. współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za koordynację polityk Unii Europejskiej w pozostałych państwach członkowskich;
 6. wymiaru politycznego i instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organach Unii Europejskiej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor, sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów - Mariusz Skowroński
 • zastępca dyrektora - Mikołaj Miącz
 • zastępca dyrektora - Małgorzata Porażyńska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 00
faks (+48) 22 694 64 81
e-mail do sekretariatu: dkpl@kprm.gov.pl

Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego realizuje zadania w zakresie:

 1. opracowywania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów informacji, analiz, opinii i innych dokumentów o takim charakterze – w odniesieniu do projektów dokumentów rządowych przedkładanych, odpowiednio, Radzie Ministrów lub Stałemu Komitetowi Rady Ministrów;
 2. zapewnienia merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej obsługi prac Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Sekretarza Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów i Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów, w tym:
 • prowadzenia ewidencji dokumentów i zapewnienia ich prawidłowego obiegu,
 • oceny formalnej wnoszonych dokumentów,
 • organizacji i koordynacji posiedzeń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów,
 • opracowywania protokołów ustaleń posiedzeń Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz ich rozpowszechniania;
 1. przygotowywania ostatecznej redakcji, w tym korekty edytorskiej:
 • projektów ustaw, aktów normatywnych i innych dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów,
 • projektów rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz innych dokumentów Prezesa Rady Ministrów wskazanych przez Sekretarza Rady Ministrów,
 • projektów zarządzeń Szefa Kancelarii;
 1. przekazywania Sekretarzowi Rady Ministrów dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, celem ich przedłożenia do podpisu Prezesa Rady Ministrów;
 2. przekazywania podpisanych przez Prezesa Rady Ministrów:
 • projektów ustaw – do Sejmu,
 • publikowanych aktów prawnych – do ogłoszenia,
 • niepublikowanych aktów prawnych – według właściwości;
 1. wykonywania prac edytorskich, w tym sporządzania stenogramów na podstawie zapisów dźwięku z posiedzeń, spotkań, narad, konferencji i wywiadów na potrzeby Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, innych komitetów Rady Ministrów oraz komórek organizacyjnych Kancelarii.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Sebastian Kęciek
 • zastępca dyrektora - Bartosz Światłowski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 43

Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji wizyt oraz spotkań krajowych i zagranicznych Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami zagranicznych i międzynarodowych instytucji, organizacji, agencji, think-tanków, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych;
 2. realizacji zadań na rzecz projektów zagranicznych, w szczególności w zakresie współpracy z zagranicznymi oraz międzynarodowymi think-tankami, instytucjami badawczymi, fundacjami, organizacjami typu non-profit oraz organizacjami pozarządowymi;
 3. obsługi dziennikarzy oraz interesariuszy zagranicznych, we współpracy z Centrum Informacyjnym Rządu oraz innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii – w zależności od potrzeb merytorycznych, w szczególności w zakresie wypracowywania odpowiedzi na pytania dziennikarzy zagranicznych;
 4. przygotowywania dokumentów, materiałów tezowo-informacyjnych, notatek merytorycznych oraz komunikatów na potrzeby współpracy międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów oraz osób działających w zastępstwie lub z polecenia Prezesa Rady Ministrów z ww. organizacjami i instytucjami.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Nadzoru i Kontroli

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Maciej Tomczak
 • zastępca dyrektora - Małgorzata Sokołowska
 • zastępca dyrektora - Krzysztof Motyk

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 36
faks: (+48) 22 694 68 25
e-mail do sekretariatu: dnk@kprm.gov.pl

Departament Nadzoru i Kontroli realizuje zadania w zakresie:

 1. nadzoru nad jednostkami i podmiotami, sprawowanego przez Prezesa Rady Ministrów na mocy odrębnych przepisów, w zakresie niepowierzonym innym organom lub komórkom organizacyjnym Kancelarii oraz podejmowania działań służących koordynacji nadzoru sprawowanego w imieniu Prezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji przez komórki organizacyjne Kancelarii;
 2. koordynacji przez Prezesa Rady Ministrów działalności kontrolnej w administracji rządowej, w tym doskonalenia funkcji oceniająco-weryfikacyjnych i jakości kontroli oraz koordynacji współpracy Prezesa Rady Ministrów z Najwyższą Izbą Kontroli;
 3. realizacji kontroli, zgodnie z planem kontroli albo zleceniem wydanym przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Szefa Kancelarii lub Dyrektora Generalnego;
 4. przygotowywania, na podstawie wniosków z prowadzonej działalności, rekomendacji lub propozycji zmian w zakresie realizacji zadań publicznych.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Oceny Skutków Regulacji

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Katarzyna Grzelak-Bach
 • zastępca dyrektora - Antoni Olszewski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 18
faks: (+48) 22 694 63 74

Departament Oceny Skutków Regulacji realizuje zadania w zakresie:

 1. opiniowania ocen skutków regulacji sporządzanych do projektów dokumentów rządowych;
 2. opiniowania, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, przekazywanych planów działalności ministrów oraz analizowania efektów działalności komitetów Rady Ministrów;
 3. sporządzania opinii dotyczących zgodności projektów dokumentów rządowych z celami polityki Rady Ministrów oraz prognozowanych skutków społecznych, gospodarczych i prawnych tych projektów;
 4. zapewnienia obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – Szefa Centrum Analiz Strategicznych;
 5. zapewnienia obsługi organizacyjnej Centrum Analiz Strategicznych w zakresie prac Zespołu Programowania Prac Rządu, Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Polityki Cyfrowej

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Michał Pukaluk
 • zastępca dyrektora - Hubert Romaniec

Kontatk:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 55 28
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DPC@mc.gov.pl

Departament Polityki Cyfrowej realizuje zadania w zakresie:

 1. kształtowania polityki cyfrowej i polityki zarządzania Internetem, organizacji Światowego Forum Zarządzania Internetem i IGF Polska oraz upowszechniania krajowego i międzynarodowego dialogu cyfrowego;
 2. prowadzenia polityki dotyczącej funduszy Unii Europejskiej i programowania Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej, Pomocy Technicznej oraz pełnienia funkcji Instytucji Otoczenie Umowy Partnerstwa w obszarze cyfrowym;
 3. europejskich i międzynarodowych regulacji cyfrowych, aktów normatywnych oraz innych aktów nienormatywnych dotyczących jednolitego rynku cyfrowego i zarządzania przestrzenią cyfrową;
 4. działań komunikacyjnych oraz edukacyjno-informacyjnych dotyczących wykorzystywania technologii cyfrowych;
 5. nadzoru ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Prawa Unii Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Kontakt:

 • dyrektor - Kinga Straś
 • zastępca dyrektora - Magdalena Kamejsza-Kozłowska
 • zastępca dyrektora - Bogusław Majczyna
 • zastępca dyrektora - Mirosława Malczewska

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 61,  (+48) 22 694 75 62
e-mail do sekretariatu: dpue.sekretariat@kprm.gov.pl

Departament Prawa Unii Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

 1. sporządzania opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej:
 • rządowych projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego i projektów umów międzynarodowych, na zasadach określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów,
 • projektów ustaw, na zasadach określonych w regulaminach Sejmu i Senatu;
 1. reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz monitorowania wykonywania wyroków organów sądowych Unii Europejskiej;
 2. koordynacji procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawa, w szczególności pełni rolę administratora bazy e-STEP oraz krajowego koordynatora bazy notyfikacji krajowych środków wykonawczych;
 3. koordynacji udziału w postępowaniach w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską prawa Unii Europejskiej prowadzonych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, w szczególności pełni rolę krajowego koordynatora bazy naruszeń;
 4. wykonywania analiz z zakresu prawa Unii Europejskiej na potrzeby ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz innych organów administracji rządowej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Prawny

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Michał Frączkiewicz
 • zastępca dyrektora - Aleksandra Wrochna
 • zastępca dyrektora - Anna Ulewska-Marciniak

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 79
faks: (+48) 22 694 68 28

Departament Prawny realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia obsługi prawnej i legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii, Szefa Służby Cywilnej oraz Dyrektora Generalnego;
 2. zapewnienia obsługi prawnej Ministra Cyfryzacji w zakresie opiniowania projektów umów cywilnoprawnych i umów dotacji;
 3. zapewnienia zastępstwa prawnego Prezesa Rady Ministrów, Ministra Cyfryzacji, Szefa Kancelarii, Kancelarii i Dyrektora Generalnego;
 4. prowadzenia postępowań, w tym postępowań administracyjnych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Kancelarii;
 5. obsługi innych podmiotów, w zakresie określonym przez Szefa Kancelarii lub Dyrektora Generalnego.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Programowania Prac Rządu

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrkecja:

 • dyrektor - Honorata Krysiewicz
 • zastępca dyrektora - Andrzej Kulon

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22  694 75 65
faks: (+48) 22 694 72 05

Departament Programowania Prac Rządu realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia merytorycznej i organizacyjnej obsługi Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, w tym przygotowywania i prowadzenia obiegu dokumentów związanych z jego pracami;
 2. prowadzenia Wykazu prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów oraz Kancelarii;
 3. sporządzania wykazu projektów ustaw, dla których określono w Wykazie prac legislacyjnych lub programowych Rady Ministrów planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów, w ramach realizacji obowiązku Rady Ministrów wobec Sejmu;
 4. dokonywania analiz oraz okresowych przeglądów terminowości procedowania rządowych projektów ustaw i założeń rządowych projektów ustaw oraz kompletności Wykazu prac legislacyjnych albo programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, w szczególności w zakresie projektów realizujących exposé Prezesa Rady Ministrów;
 5. analizy merytorycznej i monitorowania projektów rządowych, przygotowywanych w resortach oraz opiniowania projektów dokumentów rządowych kierowanych w ramach uzgodnień do Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w zakresie ustalonym przez Dyrektora lub zastępcę Dyrektora;
 6. zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów; 
 7.  wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Instytutem De Republica. 
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Regulacji Cyfrowych

Adres:

ul. Królewska 27
00-060  Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Magdalena Witkowska-Krzymowska
 • zastępca dyrektora - Jolanta Sarnowska
 • zastępca dyrektora - Anna Markowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 15
e-mail do sekretariatu: sekretariat.dp@mc.gov.pl

Departament Regulacji Cyfrowych realizuje zadania w zakresie:

 1. opracowywania i opiniowania, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii, projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych z zakresu działu informatyzacja oraz sprawowania obsługi legislacyjnej ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 2. koordynowania opiniowania projektów dokumentów rządowych pod względem zgodności z przepisami z zakresu działu informatyzacja;
 3. prowadzenia analiz i sporządzania opinii dotyczących stosowania przepisów z zakresu działu informatyzacja;
 4. koordynowania procesu dotyczącego zawierania umów międzynarodowych, pozostających we właściwości działu informatyzacja oraz prowadzenia spraw dotyczących ratyfikowania, zatwierdzania, wypowiadania i ogłaszania tych umów;
 5. redakcji Dziennika Urzędowego Ministra Cyfryzacji.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Rozwiązań Innowacyjnych

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Michał Pariaszewski
 • zastępca dyrektora - Anna Biała

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 58 52
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DRI@mc.gov.pl

Departament Rozwiązań Innowacyjnych realizuje zadania w zakresie:

 1. kreowania polityki mającej na celu likwidację barier i luk prawnych powstrzymujących powszechne stosowanie rozwiązań opartych na nowych technologiach;
 2. inicjowania i koordynowania działań i projektów z zakresu nowych technologii, w szczególności technologii rozproszonych rejestrów (DLT, w tym blockchain), sztucznej inteligencji (AI), Internetu rzeczy (IoT) poprzez działania grup roboczych oraz innych ciał doradczych zajmujących się nowymi technologiami;
 3. prowadzenia działań na rzecz synchronizacji inicjatyw podejmowanych przez instytucje administracji publicznej w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i usług dla obywateli oraz popularyzacji dobrych praktyk w tym obszarze;
 4. prowadzenia repozytorium dotyczących współpracy administracji publicznej z sektorem prywatnym w obszarze nowych technologii;
 5. współpracy z organizacjami branżowymi, środowiskami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się nowymi technologiami w celu zaangażowania producentów i integratorów rozwiązań wykorzystujących nowe technologie.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Rozwoju Usług

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - 
 • zastępca dyrektora, kierujący Departamentem - Michał Przymusiński
 • zastępca dyrektora - Anna Weber
 • zastępca dyrektora - Joanna Baranowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 55 44
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DRU@mc.gov.pl
strona internetowa: www.gov.pl/govtech

Departament Rozwoju Usług realizuje zadania w zakresie:

 1. przygotowania strategii rozwoju usług oraz ich rozwój, w szczególności w oparciu o systemy, za których funkcjonowanie odpowiada minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym w wyniku pełnienia funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa, tworzenia rozwiązań związanych z rozwojem bramy dostępu do informacji i cyfrowych usług publicznych w formie Portalu Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl) oraz dbania o spójność komunikacji z obywatelami i przedsiębiorcami za pomocą interfejsów cyfrowych, w szczególności wdrażania standardów użyteczności, dostępności i komunikacji wizualnej w Internecie;
 2. budowy, utrzymania, obsługi oraz rozwoju narzędzi informatycznych wspierających proces cyfryzacji sektora publicznego oraz wspierania w inny sposób podmiotów sektora publicznego w działaniach zwiększających ich poziom innowacyjności;
 3. zarządzania programem Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa oraz zapewnienia jednego punktu dostępu do usług administracji publicznej i informacji publicznej, w tym w zakresie cyfrowej tożsamości;
 4. obsługi infolinii dla obywateli oraz wdrażania i rozwoju innych narzędzi zwiększających satysfakcję obywateli z interakcji z instytucjami sektora publicznego.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Służby Cywilnej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

dyrektor - Barbara Haładyj

telefon (+48) 22 694 73 04
faks (+48) 22 694 66 90

zastępca dyrektora - Magdalena Eilmes-Klasińska

telefon (+48) 22 694 69 57
faks (+48) 22 694 66 90

zastępca dyrektora - Hubert Wojtach

telefon (+48) 22 694 70 04
faks (+48) 22 694 66 90

Kontakt:

e-mail: dsc@kprm.gov.pl
Strona internetowa.

Departament Służby Cywilnej realizuje zadania w zakresie:

 1. kierowania procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
 2. przygotowywania i wykonywania budżetu państwa w części dotyczącej wynagrodzeń i szkoleń członków korpusu służby cywilnej;
 3. podziału przez Radę Ministrów rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych;
 4. nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad zgodną z przepisami ustawowymi i statutem działalnością Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz obsługi Rady Służby Publicznej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Katarzyna Nosalska
 • zastępca dyrektora - Emilia Załuska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 54 50
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DSI@mc.gov.pl
strona internetowa: www.gov.pl/govtech

Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje zadania w zakresie:

 1. inicjowania, koordynowania i realizowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacji zadań wynikających z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz prowadzenia działań na rzecz dostępności cyfrowej, w tym wynikających z rządowych działań na rzecz aktywizacji cyfrowej osób niepełnosprawnych;
 2. realizacji badań i analiz w zakresie problematyki społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kompetencji cyfrowych oraz określania wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych i koordynacji polityk publicznych w tym obszarze;
 3. promowania pozytywnych postaw w interakcjach osób fizycznych i prawnych w środowisku cyfrowym oraz walki z występującymi w nim negatywnymi zjawiskami, w tym dezinformacją, oraz prowadzenia innych działań mających na celu zwiększanie poziomu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie lub popularyzacji inicjatyw służących temu celowi;
 4. inicjowania, koordynowania i realizowania działań na rzecz zwiększania kompetencji sektora publicznego, w tym poprzez zachęcanie środowisk innowatorów, w tym młodzieży, do interakcji z sektorem publicznym.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Szymon Dziubicki 
 • zastępca dyrektora - Maciej Piędel
 • zastępca dyrektora - Tomasz Moliński
 • zastępca dyrektora - Sebastian Zawadzki

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 29
faks (+48) 22 694 72 34
e-mail do sekretariatu: sekretariat_DOB@kprm.gov.pl

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w zakresie:
 • przygotowywania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, tworzenia przyjaznego temu rozwojowi prawodawstwa, a także planowania i realizowania działania nadzorczego i kontrolnego w odniesieniu do organizacji pożytku publicznego,
 • działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz prowadzenia dialogu obywatelskiego z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w tym przeprowadzania konsultacji publicznych;
 1. realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Szefa Kancelarii funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 2. obsługi merytorycznej i organizacyjnej wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej, w tym w zakresie zadań wynikających z przepisów odrębnych oraz zadań wynikających z nadzoru powierzonego przez Szefa Kancelarii;
 3. obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady do Spraw Uchodźców, Zespołu do spraw realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej, a także innych pełnomocników, zespołów i rad – w zakresie ustalonym przez Szefa Kancelarii;
 4. wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Ośrodkiem Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytutem Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Instytutem Europy Środkowej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Spraw Obywatelskich

Adres:

al. J. Ch. Szucha 14
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Kacper Halski
 • zastępca dyrektora - Jacek Świderski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+ 48) 22 694 61 25
faks: (+ 48) 22 695 82 04
e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

Departament Spraw Obywatelskich realizuje zadania w zakresie:

 1. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji, postulatów oraz innych spraw kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, organizacje związkowe i inne instytucje do Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Cyfryzacji oraz Kancelarii – w zakresie niepowierzonym innym komórkom organizacyjnym Kancelarii – oraz sporządzania okresowych analiz i opracowań dotyczących spraw rozpatrzonych przez Departament;
 2. prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywania corocznej zbiorczej informacji o rozpatrzonych petycjach – we współpracy z komórkami organizacyjnymi Kancelarii;
 3. wykonywania zadań dotyczących nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków kierowanych do organów administracji publicznej, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Ustrzykach Dolnych.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Spraw Parlamentarnych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Piotr Mierzwa
 • zastępca dyrektora - Krzysztof Nurzyński

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 31
faks: (+48) 22 694 74 43

Departament Spraw Parlamentarnych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia koordynacji współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem i Senatem;
 2. sporządzania analiz i opinii do projektów ustaw i ustaw procedowanych na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, a także sporządzania analiz i opinii do zmian legislacyjnych proponowanych do tych projektów ustaw i ustaw;
 3. koordynowania procesu udzielania odpowiedzi przez organy administracji rządowej na interpelacje, zapytania poselskie, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia senatorów, interwencje posłów lub senatorów, wystąpienia posłów do Parlamentu Europejskiego, dezyderaty komisji sejmowych oraz opinie i inne wystąpienia komisji sejmowych i senackich;
 4. zapewnienia członkom Kierownictwa Kancelarii informacji o pracach Sejmu i Senatu w oparciu o monitorowanie plenarnych posiedzeń Sejmu i Senatu i wybranych posiedzeń komisji sejmowych i senackich oraz monitorowanie i analizowanie przebiegu prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie nad rządowymi i pozarządowymi projektami ustaw;
 5. zapewnienia obsługi merytorycznej i organizacyjnej Ministra – Członka Rady Ministrów Łukasza Schreibera, w tym w zakresie zadań wynikających z odrębnych przepisów.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Spraw Zagranicznych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Marek Korowajczyk
 • zastępca dyrektora - Beata Lamparska
 • zastępca dyrektora - Maciej Tomasz Pawlak

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 46
faks: (+48) 22 628 26 52
e-mail do sekretariatu: dsz@kprm.gov.pl

Departament Spraw Zagranicznych realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia prawidłowego (pod względem organizacyjnym i merytorycznym) przebiegu wizyt i spotkań zagranicznych oraz rozmów telefonicznych Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii;
 2. zapewnienia Prezesowi Rady Ministrów i Szefowi Kancelarii bieżącej informacji z zakresu spraw międzynarodowych;
 3. zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowywania korespondencji międzynarodowej Prezesa Rady Ministrów i Szefa Kancelarii.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Studiów Strategicznych

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Andrzej Klarkowski
 • zastępca dyrektora - Paweł Zyzak

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 23
faks: (+48) 22 694 67 55

Departament Studiów Strategicznych realizuje zadania w zakresie:

 1. studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych oraz w sprawach międzynarodowych;
 2. sporządzania analiz i prognoz na podstawie badań społecznych i w tym celu wnioskowania o zakup ich wyników, a także współpracy z placówkami badawczymi i ekspertami;
 3. wynikającym z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Fundacją Centrum Badania Opinii Społecznej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Telekomunikacji

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Tomasz Proć
 • zastępca dyrektora - Grzegorz Czwordon
 • zastępca dyrektora - Tomasz Opolski

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 59 18
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DT@mc.gov.pl

Departament Telekomunikacji realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia spraw dotyczących rozwoju i regulacji rynku telekomunikacyjnego, w tym spraw związanych z międzynarodową polityką telekomunikacyjną, z wyłączeniem spraw dotyczących cyberbezpieczeństwa;
 2. koordynowania działań związanych z realizacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej;
 3. prowadzenia spraw związanych z sieciami szerokopasmowymi, w tym realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, oraz koordynacji budowy sieci szerokopasmowych w Polsce;
 4. sprawowania przez Ministra Cyfryzacji funkcji Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w zakresie 1. osi priorytetowej POPC oraz realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także ze środków pochodzących ze wsparcia krajowego;
 5. prowadzenia spraw związanych z nadzorem ministra właściwego do spraw informatyzacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Karina Bednik
 • zastępca dyrektora - Beata Bachurska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 71 09
e-mail do sekretariatu:

Departament Praw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej realizuje zadania w zakresie:

 1. inicjowania, opracowywania (we współpracy z właściwymi organami administracji oraz organizacjami pozarządowymi) i opiniowania projektów aktów prawnych, programów i innych dokumentów rządowych, mających na celu:
  1. poprawę jakości działania organów administracji w zakresie ochrony praw dzieci oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  2. zwiększenie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, z uwzględnieniem konstytucyjnej ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz tożsamości europejskiej;
 2. monitorowania i prowadzenia analiz rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej w zakresie określonym w pkt 1;
 3. koordynowania udziału Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Wójcika w posiedzeniach Rady Ministrów oraz właściwych komitetów.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Jan Badowski
 • zastępca dyrektora - Ewa Zamiar

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 76 70

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej oraz organizacyjnej Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, w tym w szczególności opracowywania projektów pism, przygotowywania opinii, stanowisk, analiz, a także obsługi merytorycznej, koncepcyjnej oraz organizacyjno-technicznej wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych Pełnomocnika;
 2. współpracy z ministerstwami i urzędami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi, w zakresie działań podejmowanych przez Pełnomocnika;
 3. apewnienia realizacji działań podejmowanych przez Pełnomocnika w zakresie pomocy Polonii i Polakom poza granicami kraju.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Współpracy z Samorządem

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Krystian Wasilewski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 61 85  

Departament Współpracy z Samorządem realizuje zadania w zakresie:

 1. koordynacji działań sprzyjających dialogowi i współpracy Prezesa Rady Ministrów z jednostkami samorządu terytorialnego;
 2. analizy potrzeb w zakresie tworzenia warunków do działania i rozwoju samorządu terytorialnego;
 3. opracowywania analiz i przygotowywania rozwiązań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju samorządu terytorialnego, w szczególności monitorowania dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących przeciwdziałania nieprawidłowościom w jednostkach samorządu terytorialnego w innych państwach;
 4. koordynowania udziału Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w posiedzeniach Rady Ministrów oraz właściwych komitetów.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Zarządzania Danymi

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrektor:

 • dyrektor - Anna Gos
 • zastępca dyrektora - Agnieszka Kułakowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 55 85
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DZD@mc.gov.pl

Departament Zarządzania Danymi realizuje zadania w zakresie:

 1. kreowania polityki otwartości danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz wymiany danych wewnątrz administracji oraz z podmiotami zewnętrznymi na potrzeby rozwoju technologii służących do analizy, wykorzystywania i przetwarzania danych;
 2. kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych;
 3. koordynowania działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej dane.gov.pl oraz wdrażania Programu Otwierania Danych;
 4. realizacji projektów dotyczących cyfrowej dostępności i użyteczności informacji sektora publicznego w ramach programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz projektów służących zwiększeniu dostępności i wykorzystywania danych w gospodarce i administracji w ramach perspektywy 2021–2027.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Departament Zarządzania Systemami

Adres:

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Maciej Górski
 • zastępca dyrektora - Radosław Kałużniak
 • zastępca dyrektora - Katarzyna Kopytowska
 • zastępca dyrektora - Maciej Świderski

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 245 54 12
e-mail do sekretariatu: Sekretariat.DZS@mc.gov.pl

Departament Zarządzania Systemami realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia systemów, rejestrów i ewidencji państwowych znajdujących się we właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i wdrażania strategii rozwoju systemów, rejestrów i ewidencji, w tym inicjowania i realizacji spraw z zakresu ich rozwoju, w szczególności prowadzenia projektów informatycznych;
 2. wykonywania zadań dysponenta Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 3. funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie działu informatyzacja;
 4. nadzoru nad Infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI);
 5. nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Informatyki.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Budżetowo-Finansowe

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

NIP: 526 16 45 000
REGON: 012261725

Dyrekcja:

 • dyrektor - Marta Zaremba

 • zastępca dyrektora I, główny księgowy KPRM I - Agnieszka Cofałka

zadania związane z budżetem cz.16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz cz. 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej   

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

telefon do sekretariatu I: (+48) 22 694 64 00
faks: (+48) 22 694 61 50
e-mail do sekretariatu I: bf@kprm.gov.pl
adres skrytki ePUAP:  /eKPRM/SkrytkaESP                                                                    

 • zastępca dyrektora II, główny księgowy KPRM II - Mirosława Błażejczyk

zadania związane z budżetem cz. 27 – Informatyzacja, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie Funduszu Celowego – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK)

ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

telefon do sekretariatu II: (+48) 22 245 54 53, (+48) 532 519 921
e-mail do sekretariatu II: sekretriat.dbif@mc.gov.pl
adres skrytki ePUAP: /MAiC/SkrytkaESP  

Biuro Budżetowo-Finansowe realizuje w szczególności zadania związane z:

 1. wykonywaniem funkcji dysponentów: części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, części budżetowej 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i części budżetowej 27 – Informatyzacja, realizacją wydatków i dochodów, prowadzeniem ksiąg rachunkowych dysponentów;
 2. opracowywaniem, analizowaniem, opiniowaniem planu finansowego, zmian planu finansowego dysponentów oraz podległych i nadzorowanych jednostek;
 3. sporządzaniem jednostkowych, łącznych i zbiorczych sprawozdań z wykonania planu finansowego wydatków i dochodów, sprawozdania finansowego, sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz sprawozdań o stanie należności i zobowiązań, w tym podległych lub nadzorowanych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (m.in. agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych);
 4. prowadzeniem obsługi płacowej, w zakresie rachuby płac pracowników Kancelarii oraz obsługi finansowej wypłat z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, obsługi finansowej członków komisji, rad i zespołów działających przy Prezesie Rady Ministrów i Ministrze Cyfryzacji, a także działalności finansowanej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Dyrektora Generalnego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

dyrektor - Patrycja Zasępa

telefon do sekretariatu: +48 22 694 72 79
faks: +48 22 694 76 30

zastępca dyrektora - Jolanta Cader

telefon do sekretariatu: +48 22 694 68 20
faks: +48 22 694 66 71

zastępca dyrektora - Joanna Kubiak

telefon do sekretariatu: +48 22 694 65 68
faks: + 48 22 694 76 30

zastępca dyrektora - Lucyna Gać

telefon do sekretariatu: +48 22 245 59 17   

zastępca dyrektora - Małgorzata Maciejewska

telefon do sekretariatu: +48 22 694 68 03

Kontakt:

e-mail do sekretariatu: bdg@kprm.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego realizuje zadania w zakresie:

 1. zarządzania majątkiem i nieruchomościami, w tym prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów;
 2. obsługi administracyjnej i organizacyjnej urzędu oraz ciągłości dostaw i usług;
 3. nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz nad centralnym zamawiającym realizującym zadania na rzecz jednostek administracji rządowej;
 4. audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej, w szczególności samooceny kontroli zarządczej i podejścia procesowego w Kancelarii.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Informatyki

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Bartłomiej Wnuk
 • zastępca dyrektora - Marcin Kuśmierczyk

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 44
e-mail do sekretariatu: bi@kprm.gov.pl

Biuro Informatyki realizuje zadania w zakresie:

 1. planowania rozwoju i potrzeb Kancelarii w obszarze informatyki;
 2. zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych;
 3. wprowadzania nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Magdalena Bednarz
 • zastępca dyrektora - Anna Grzejszczak-Kwiatkowska

Kontakt:

telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 87
faks (+48) 22 694 72 65
e-mail do sekretariatu: bkrz@kprm.gov.pl

Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego realizuje zadania w zakresie:

 1. wykonywania zadań Dyrektora Generalnego z zakresu prawa pracy oraz polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Kancelarii;
 2. wykonywania zadań kierownika instytucji cywilnej wobec osób pełniących służbę w Kancelarii;
 3. organizowania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, staży i wolontariatu;
 4. wykonywania zadań inspektora ochrony danych.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
Biuro Ochrony

Adres:

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Dyrekcja:

 • dyrektor - Jan Chmiel
 • zastępca dyrektora - Cezary Winiarski

Kontakt:

telefon do sekretariatu: (+48) 22 694 75 58
faks: (+ 48) 22 694 68 83

Biuro Ochrony realizuje zadania w zakresie:

 1. zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i jego zastępców, w szczególności organizowania systemu ochrony informacji niejawnych w Kancelarii oraz prowadzenia Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej;
 2. administratora danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa w Kancelarii;
 3. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego będących we właściwości Szefa Kancelarii, ministra właściwego do spraw informatyzacji, ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Kancelarii;
 4. oświadczeń o stanie majątkowym, w tym monitorowania terminów składania, analizowania, ewidencji i przechowywania oświadczeń majątkowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe zobowiązanych do ich złożenia Prezesowi Rady Ministrów oraz pracowników Kancelarii;
 5. bezpieczeństwa fizycznego Kancelarii i osób w niej przebywających oraz współpracy ze Służbą Ochrony Państwa w tym zakresie.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
07.06.2021 08:22 Beata Żmijewska
Pierwsza publikacja:
15.10.2020 14:30 Adam Nowakowski
{"register":{"columns":[]}}